wykł. Cezary Konrad

Cezary Konrad — per­ku­si­sta, kom­po­zy­tor, pia­ni­sta, absol­went UMFC w Warszawie.

Współtwórca pły­ty „Night in Calisia” nagro­dzo­nej Grammy 2014. Laureat wie­lu nagród, min.: Stypendium im. Krzysztofa Komedy, nagro­dy im. Mateusza Święcickiego, nie­prze­rwa­nie od 24 lat zwy­cięz­ca ankie­ty Jazz Top mie­sięcz­ni­ka Jazz Forum w kate­go­rii naj­lep­szy per­ku­si­sta.

Wziął udział w nagra­niu ponad 100 płyt, w tym 3 autor­skich (“Meeting in Kraków”, “One mir­ror many reflec­tions”, ”Cezary Konrad on Classical”).

Współpracował min. z taki­mi arty­sta­mi jak: Randy Brecker, Pat Matheny, Arturo Sandoval, Maria Schneider, Didier Lockwood, Jim Beard, Mino Cinelu, Gary Husband; a tak­że ze wszyst­ki­mi oso­bi­sto­ścia­mi pol­skiej sce­ny jaz­zo­wej. 


ostatnia modyfikacja: 24/04/2019