dr hab. Włodzimierz Promiński, prof. UMFC

Urodził się w Opolu w 1958 roku. Tam ukoń­czył z wyróż­nie­niem pod­sta­wo­wą i śred­nią szko­łę muzycz­ną w kla­sie skrzy­piec Karola Reimana. Studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) pod kie­run­kiem Franciszka Jurysa. Uczelnię tę ukoń­czył w 1983 roku, otrzy­mu­jąc dyplom z wyróż­nie­niem.

Brał udział w licz­nych kur­sach mistrzow­skich, m.in. u Olega Krysy, Zachara Brona, Roberta Mastersa, Vladimira Avramowa. Po ukoń­cze­niu stu­diów w Warszawie, kon­ty­nu­ował naukę w dzie­dzi­nie muzy­ki kame­ral­nej w Hochschule für Musik w Kolonii w kla­sie pro­wa­dzo­nej przez Amadeus Quartet, potem w Berlinie pod kie­run­kiem prof. Eberharda Feltza i w Detmold w Hochschule für Musik u prof. Ernsta Mayer-Schierninga.

W 1984 roku zało­żył KWARTET CAMERATA i jest jego I skrzyp­kiem.

Jako kame­ra­li­sta jest lau­re­atem kil­ku mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów muzycz­nych m.in. w Tokio (1989), w Monachium (1990) oraz w Paryżu (1990, I nagro­da). Występy z zespo­łem w zna­nych ośrod­kach muzycz­nych Europy, Azji, USA i Japonii, udział w festi­wa­lach mię­dzy­na­ro­do­wych oraz nagra­nia pły­to­we spo­tka­ły się z dużym uzna­niem kry­ty­ki w takich pismach, jak: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde de la Musique, Le Soir, czy The Strad.

Za swą dzia­łal­ność otrzy­mał w 1991 roku Nagrodę Artystyczną Młodych im. St. Wyspiańskiego. Nagrania pły­to­we, jakich wraz z Kwartetem Camerata doko­nał dla wytwór­ni fono­gra­ficz­nych w Belgii, Niemczech i Polsce przy­nio­sły mu sze­reg wyróż­nień, wśród nich tytuł Płyty Roku 1995 pol­skie­go mie­sięcz­ni­ka „Studio” (nagra­nie kwar­te­tów Schuberta dla fir­my DUX) i Diapason d’Or (1994) za muzy­kę kame­ral­ną Gillaume Lekeu nagra­ną w fir­mie Ricercar.

Wraz z zespo­łem był sze­ścio­krot­nie nomi­no­wa­ny do nagro­dy „Fryderyk”, a w 1999 roku zdo­był to tro­feum. W 2004 roku otrzy­mał z rąk Ministra Kultury odzna­cze­nie “Zasłużony dzia­łacz kul­tu­ry”.

Od grud­nia 2008 zatrud­nio­ny jest na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W latach 2004–2008 peł­nił funk­cję pro­dzie­ka­na Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. W kaden­cji 2008–2012 został wybra­ny dzie­ka­nem tego wydzia­łu.

Od 1994 roku pro­wa­dzi kur­sy mistrzow­skie dla kwar­te­tów smycz­ko­wych w Gorlicach. Jest człon­kiem Prezydium Rady Akademii Fonograficznej i peł­no­moc­ni­kiem ds. kon­cer­to­wych rek­to­ra Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz pre­ze­sem Polskiego Towarzystwa Muzyki Kameralnej.

e mail: kwartet@camerata.art.pl


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018