dr Unho Chang


Fot. Dahee Bae

W roku 2013 jego Fantasia Luminosité na skrzyp­ce i orkie­strę sym­fo­nicz­ną zwy­cię­ży­ła na XXX Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Queen Sofi a Prize (Hiszpania). Po pre­mie­rze uka­za­ły się recen­zje, m.in. w La Vanguardia, jed­nej z głów­nych gazet Hiszpanii, gdzie recen­zent José Luis Pérez de Arteaga pisał o „lirycz­nej wir­tu­oze­rii” oraz „sil­nej ener­ge­ty­ce rap­so­dycz­ne­go dzie­ła”. Następnego roku Unho Chang brał udział w obra­dach XXXI Queen Sofi a Prize. Jest lau­re­atem licz­nych kon­kur­sów mię­dzy­na­ro­do­wych: George Enescu International Competition for Composition – Grand Prix w kate­go­rii muzy­ki sym­fo­nicz­nej w 2011 (Rumunia), International Jurgenson Composition Competition – II nagro­dy w latach 2009 i 2011 (Rosja), Ignacy Jan Paderewski International Composition Competition – I nagro­da w 2009, Dong–A Music Competition for Composition – I nagro­da w 2009 (Korea), fina­li­sta 68th Geneva Competition w 2013 (Szwajcaria) oraz pół fina­li­sta Queen Elisabeth Competition w 2011 (Belgia).

Jego doro­bek obej­mu­je ponad 42 kom­po­zy­cji – od utwo­rów solo­wych po orkie­strę sym­fo­nicz­ną, a tak­że dzie­ła chó­ral­ne i ope­rę kame­ral­ną.

Wśród zamó­wień kom­po­zy­tor­skich wyróż­nić moż­na reali­za­cje dla: Feeding Music Milan–Music – EXPO 2015, Voix Nouvelles Royaumont, Musica Polonica Nova (dofi­nan­so­wa­ne przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), Zamku Królewskiego w Warszawie, Płockiej Orkiestry Symfonicznej, Vacances Percutantes Festival w Marmande, „Hwaum pro­ject – Move on Asia”, Kwartludium, Opium String Quartet, Ensemble Tactus, Keimyung University i Chopin Trio.

Jego utwo­ry wyko­ny­wa­ły zna­ko­mi­te zespo­ły oraz orkie­stry, m.in. Arditti Quartet, Klangforum Wien, Ensemble Contrechamps, Divertimento Ensemble, Musiques Nouvelles, Sound New Ensemble, SurPlus Ensemble, Mark Pekarsky Percussion Ensemble, The President’s Own United States Marine Band, Ensemble SORI, Neo Quartet, Spanish Radio-Television Symphonic Orchestra, William Blank, Carlos Kalmar, Enno Poppe, Jean-Paul Dessy, Gregory Charette, Kristof Barati, Michinori Bunya, Felix Renggli, Angele Chemin, Helene Walter (Namascae Ensemble), w więk­szo­ści państw euro­pej­skich, a tak­że w Korei Płd i USA; były nada­wa­ne przez hisz­pań­skie, rosyj­skie, szwaj­car­skie i kore­ań­skie sta­cje radio­we.

Był kom­po­zy­to­rem-rezy­den­tem pod­czas Voix Nouvelles w Royaumont, Francja, Tactus Composer’s Forum w Belgii, w Narodowym Konserwatorium w Pradze (w ramach sty­pen­dium Arts Council Korea). Był asy­sten­tem-rezy­den­tem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie od roku 2011 pro­wa­dzi zaję­cia dydak­tycz­ne.

Jego utwo­ry zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne przez Simon Verlag w Niemczech oraz Sejong Cultural Society w USA.

Unho Chang (ur. 1983 w Daegu, Korea Płd.) naukę gry na for­te­pia­nie roz­po­czął w wie­ku sied­miu lat. Ukończył Keimyung University, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, gdzie uzy­skał tak­że sto­pień dok­to­ra sztu­ki muzycz­nej, pro­mo­tor prof. Marcin Błażewicz. Brał udział w licz­nych kur­sach kom­po­zy­tor­skich: Impuls Academy, Voix Nouvelles, Matrix12” (Experimental Studio des SWR we Freiburgu), gdzie miał oka­zję pra­co­wać z taki­mi kom­po­zy­to­ra­mi, jak Unsuk Chin, Chaya Czernowin, Brian Ferneyhough, Beat Furrer, Fabien Lévy, Oscar Bianchi, Clemens Gadenstätter.

W roku 2014 otrzy­mał grant arty­stycz­ny Arts Council Korea, a w latach 2009 i 2011 sty­pen­dia Pro Polonia.

Ważniejsze kom­po­zy­cje

www.eunhochang.com


ostatnia modyfikacja: 03/10/2016