prof. dr hab. Tomasz Strahl

W 1989 roku ukoń­czył Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie wio­lon­cze­li prof. Kazimierza Michalika. Jako sty­pen­dy­sta Rządu Austriackiego odbył rocz­ne stu­dium pody­plo­mo­we w Hochschule für Musik und dar­stel­len­de Kunst w Wiedniu u Tobiasa Kühne. Studiował rów­nież kame­ra­li­sty­kę u wybit­ne­go skrzyp­ka Krzysztofa Jakowicza, z któ­rym wystę­pu­je od wie­lu lat.

Laureat kon­kur­sów ogól­no­pol­skich (Poznań, Warszawa) i mię­dzy­na­ro­do­wych, m.in. I nagro­dy na V Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Nicanora Zabalety w San Sebastian w Hiszpanii (1991). Otrzymał rów­nież nagro­dę-sty­pen­dium Polsko-Japońskiej Fundacji JESC w roku 1994.

Wśród mistrzów batu­ty, z któ­ry­mi arty­sta miał oka­zję współ­pra­co­wać, znaj­du­ją się m.in.: Mirosław Jacek Błaszczyk, Andrzej Boreyko, Łukasz Borowicz, Tomasz Bugaj, Kai Bumann, Massimiliano Caldi, Henryk Czyż, Philippe Entremont, Przemysław Fiugajski, José Maria Florêncio, Czesław Grabowski, Bogdan Jarmołowicz, Michał Klauza, Jerzy Kosek, Jan Krenz, Jerzy Maksymiuk, Wojciech Michniewski, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Krzysztof Penderecki, Marek Pijarowski, Paweł Przytocki, Wojciech Rodek, Jacek Rogala, Zygmunt Rychert, Jerzy Salwarowski, Tadeusz Strugała, Jerzy Swoboda, Tadeusz Wojciechowski, Monika Wolińska, Sławek A. Wróblewski, Ryszard Zimak, Maciej Żółtowski.

Od wie­lu lat pro­wa­dzi oży­wio­ną dzia­łal­ność kon­cer­to­wą wystę­pu­jąc z taki­mi orkie­stra­mi, jak: Polska Orkiestra Kameralna, Polska Orkiestra Radiowa oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, Sinfonietta Cracovia, Sinfonia Varsovia, Concerto Avenna, Filharmonia Sofijska, Orquestra Sinfônica Municipal São Paulo (Brazylia) oraz z nie­mal wszyst­ki­mi orkie­stra­mi fil­har­mo­nicz­ny­mi w Polsce, z Orkiestrą Filharmonii Narodowej na cze­le. Współpracuje zarów­no z wybit­ny­mi soli­sta­mi, jak też kame­ra­li­sta­mi, m.in. z Kwartetem Wilanów, Prima Vista, Kwartetem Śląskim.

Tomasz Strahl wystę­po­wał m.in. w Schauspielhaus (Berlin), Brucknersaal (Linz), St. John’s Smith Square (Londyn), Art Center (Tel Awiw), Toppan Hall (Tokio), Auditori (Barcelona), Sali im. Glinki w Sankt Peterburgu, w Sali im. Moniuszki Teatru Wielkiego w Warszawie oraz Filharmonii Narodowej. Odbył licz­ne tour­née po Japonii, Kanadzie, Hiszpanii (z Filharmonią Śląską). Wraz z Krzysztofem Jabłońskim, z któ­rym two­rzy Chopin Duo, wziął udział w przed­sta­wie­niu Fortepianissimo pre­zen­to­wa­nym w Teatrze Wielkim w  Warszawie. Był gościem takich festi­wa­li, jak  Warszawska Jesień , Warszawskie Spotkania Muzyczne, Muzyka w Starym Krakowie, Bravo Maestro w Kąśnej Dolnej, Festiwal w Łańcucie, Chopin à Paris, ponad­to festi­wa­li w Guadix (Hiszpania), Caracas, Busku Zdroju, Dusznikach Zdroju, Antoninie, Słupsku, Kamieniu Pomorskim, Bydgoszczy. Ważnym wyda­rze­niem dla arty­sty było wyko­na­nie Koncertu wio­lon­cze­lo­we­go Witolda Lutosławskiego, w obec­no­ści kom­po­zy­to­ra, pod dyrek­cją Mirosława Jacka Błaszczyka (1993). W 2005 roku Tomasz Strahl zapre­zen­to­wał pol­skie pra­wy­ko­na­nie II Koncertu wio­lon­cze­lo­we­go Piotra Mossa na festi­wa­lu Prawykonania (2005) z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, z któ­rą w 2006 roku zare­je­stro­wał odna­le­zio­ny Koncert Zygmunta Stojowskiego. W 2007 roku wraz z Krzysztofem Jabłońskim i Konstantym Andrzejem Kulką zare­je­stro­wał kom­plet dzieł kame­ral­nych Fryderyka Chopina dla wytwór­ni BeArTon, a w 2012 roku wziął udział w euro­pej­skiej pro­mo­cji Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina, wystę­pu­jąc z tej oka­zji na kon­cer­tach w Wiedniu, Rzymie i Genewie. Artysta jest tak­że odda­nym pro­pa­ga­to­rem Koncertu wio­lon­cze­lo­we­go Stanisława Moryto.

Dokonał wie­lu nagrań archi­wal­nych dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, a tak­że dla CBC Radio w Kanadzie. Dyskografia arty­sty obej­mu­je nagra­nia dla Pony Canyon, CD Accord, Pavane Records, Gema Stereo, Polmusic, Acte Préalable oraz Sony Classics. Był trzy­krot­nie nomi­no­wa­ny do nagro­dy „Fryderyk”, w 2003 roku został jej lau­re­atem.

Jest peda­go­giem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (w 2001 roku otrzy­mał z rąk Prezydenta RP tytuł pro­fe­so­ra). W kaden­cji 2012–2016 spra­wo­wał urząd dzie­ka­na Wydziału Instrumentalnego uczel­ni. W wybo­rach 2016 ponow­nie został wybra­ny na to sta­no­wi­sko (kaden­cja 2016–2020). Prowadzi tak­że kur­sy mistrzow­skie w Polsce, Holandii, Finlandii, Niemczech, Japonii i Ameryce Południowej (w 2005 roku wygło­sił cykl wykła­dów i wyko­nał kil­ka kon­cer­tów pod­czas pre­sti­żo­wej Międzynarodowej Akademii Letniej „Wien, Prag, Budapest”).

Tomasz Strahl jest lau­re­atem kil­ku odzna­czeń pań­stwo­wych: w 2002 roku został odzna­czo­ny Złotym Krzyżem Zasługi; w 2009 roku otrzy­mał nagro­dę I st. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osią­gnię­cia arty­stycz­ne i dydak­tycz­ne, a w roku 2010 – Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Wpisując się w obcho­dy jubi­le­uszo­we­go Roku Chopinowskiego, arty­sta kon­cer­to­wał w Sankt Petersburgu pod­czas festi­wa­lu Nafplion w Grecji i w Konzertverein w Ingoldstadt, a z Krzysztofem Jabłońskim wyko­nał reci­tal przed Jej Wysokością Królową Danii Małgorzatą II.

W roku 2010 został wybra­ny do Rady Akademii Fonograficznej „Fryderyk”.

Artysta gra na instru­men­cie Leopold Widhalm, Norymberga 1778.

Od roku 2012 bie­rze udział w pro­mo­cji Wydania Narodowego dzieł kame­ral­nych Fryderyka Chopina pod redak­cją prof. Jana Ekiera.

 


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019