dr Tomasz Ślusarczyk


Fot. Jacek Szwic

Urodzony w Przemyślu, absol­went Zespołu Szkół Muzycznych w Przemyślu i Akademii Muzycznej w Krakowie (dyplom z wyróż­nie­niem). Od 1991 roku zwią­za­ny był z orkie­stra­mi: Capellą Cracoviensis i Radiową Orkiestrą Symfoniczną, z któ­rą doko­nał licz­nych nagrań dla pol­skie­go radia i tele­wi­zji. Współpracuje z wie­lo­ma orkie­stra­mi w kra­ju i za gra­ni­cą: Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej, Orkiestrą Filharmonii Poznańskiej, Orkiestrą Opery i Filharmonii w Białymstoku, Warszawską Operą Kameralną, od 2005 roku współ­pra­cu­je ze słyn­ną Orkiestrą XVIII wie­ku w Amsterdamie pod dyrek­cją F. Bruggena.

Koncertował jako soli­sta i kame­ra­li­sta na wie­lu festi­wa­lach: Rosja, Irlandia, Niemcy, Ukraina, Korea, Wielka Brytania. Zapraszany jest do współ­pra­cy przez zna­ko­mi­tych muzy­ków: F. Bruggen, P. Esswood, Ch. Hogwood, M. Toporowski, K. Gołębiowski. Pod jego kie­row­nic­twem arty­stycz­nym Polska Orkiestra XVIII wie­ku doko­na­ła sze­re­gu nagrań muzy­ka­liów jasno­gór­skich. Zaangażowany jest tak­że w bada­nia źró­deł muzy­ki cer­kiew­nej na tere­nach daw­nej Rzeczypospolitej.

Często zasia­da jako juror pod­czas kra­jo­wych i zagra­nicz­nych kon­kur­sów. W kra­kow­skiej Akademii Muzycznej i byd­go­skiej Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Katedrze Muzyki Dawnej pro­wa­dzi kla­sę trąb­ki natu­ral­nej.


ostatnia modyfikacja: 19/02/2018