Teresa Gręziak


Fot. Adam Milczarek

Doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przy­go­to­wu­je pra­cę dok­tor­ską pod opie­ką nauko­wą prof. Marii Poprzęckiej; była uczest­nicz­ka semi­na­rium dok­to­ranc­kie­go „Speculum Byzantinum” dr Iriny Tatarovej i bp. prof. Michała Janochy.

Absolwentka dyry­gen­tu­ry chó­ral­nej UMFC w kla­sie prof. Bogdana Goli (2011) i histo­rii sztu­ki na Uniwersytecie Warszawskim (2014). Na UMFC stu­dio­wa­ła ponad­to muzy­kę kościel­ną (2005/2006) i muzy­kę daw­ną (2008/2009). Stypendystka licz­nych pro­gra­mów, w tym dwu­krot­nie sty­pen­dium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; lau­re­at­ka Dongsan – Ryszard Zimak Fellowship, Dongsan Research Foundation (na rok aka­de­mic­ki 2009/10) i I miej­sca na UMFC oraz II miej­sca w woje­wódz­twie mazo­wiec­kim w kon­kur­sie Primus inter pares. Student Roku 2008. Dzięki pro­gra­mo­wi Socrates-Erasmus część stu­diów spę­dzi­ła w Rzymie. Ponadto, w 2012 roku otrzy­ma­ła sty­pen­dium wenec­kiej Fondazione Ugo e Olga Levi onlus na reali­za­cję XXXIII Międzynarodowego Kursu Chorału Gregoriańskiego (Wenecja 2012, Cremona 2013). W roku aka­de­mic­kim 2015/2016 otrzy­ma­ła sty­pen­dium z dota­cji pro­ja­ko­ścio­wej Wydziału  „Artes Liberales” UW.

Jest czyn­nym muzy­kiem: śpie­wa w zespo­le wokal­nym EMotivo i Chórze Akademickim Uniwersytetu Warszawskiego. Przez 5 lat pra­co­wa­ła z Warszawskim Chórem Międzyuczelnianym (IX 2010 – XI 2015), z któ­rym m.in. prze­pro­wa­dzi­ła sezon jubi­le­uszo­wy 50 lat ist­nie­nia zespo­łu pt. Sztuk puk — otwórz się na sztu­kę, inter­dy­scy­pli­nar­ny pro­jekt pre­zen­tu­ją­cy wybra­ne dzie­ła sztuk pla­stycz­nych publicz­no­ści z dys­funk­cją wzro­ku. Inicjatorka pro­jek­tu kom­po­zy­tor­sko-chó­ral­ne­go Kobiety Kościoła (www.kobietykosciola.pl). Od 2015 roku wykła­da histo­rię sztu­ki na Staromiejskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

W UMFC pra­cu­je na sta­no­wi­sku asy­sten­ta nauko­wo-dydak­tycz­ne­go. W roku aka­de­mic­kim 2017/2018 pro­wa­dzi zaję­cia ze Sztuki sta­ro­żyt­nej i śre­dnio­wiecz­nej oraz Sztuki nowo­żyt­nej i współ­cze­snej.

e‑mail: teresa.greziak@chopin.edu.pl
dyżu­ry: śro­dy 11:30–12:30, s. 403


ostatnia modyfikacja: 24/10/2017