prof. zw. dr hab. Tadeusz Gadzina

Profesor Tadeusz Gadzina po ukoń­cze­niu Liceum Muzycznego we Wrocławiu roz­po­czął stu­dia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, w kla­sie prof. Zenona Bąkowskiego. Swoje umie­jęt­no­ści dosko­na­lił w Guidhall School of Music and Drama pod kie­run­kiem takich mistrzów, jak Yehudi Menuhin i Yfran Neaman.

Tadeusz Gadzina jest lau­re­atem mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów skrzyp­co­wych, m.in.: im. J. Sibeliusa w Helsinkach, im. N. Paganiniego w Genui, im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, Flesha w Londynie i Królowej Elżbiety w Brukseli. W 1973 roku otrzy­mał rów­nież Złoty Medal na Międzynarodowym Festiwalu Laureatów w Plewen w Bułgarii.

Artysta odno­si zna­czą­ce suk­ce­sy, zarów­no jako soli­sta, jak i kame­ra­li­sta. Jest pri­ma­riu­szem słyn­ne­go Kwartetu Wilanowskiego od cza­su jego powsta­nia, tj. od 1967 roku, do dnia dzi­siej­sze­go.

Jako soli­sta doko­nał wie­lu reje­stra­cji radio­wych, tele­wi­zyj­nych i pły­to­wych, m.in. nagrał pły­tę z muzy­ką Witolda Lutosławskiego i Karola Szymanowskiego. Systematycznie kon­cer­tu­je w Europie, Japonii, USA, Brazylii i Kanadzie. Prowadzi sze­reg kur­sów mistrzow­skich w Polsce i za gra­ni­cą. Współpracuje rów­nież z japoń­ską orkie­strą kame­ral­ną „Tokio Solisten”, z któ­rą nagrał pły­tę z dzie­ła­mi J. S. Bacha.

Tadeusz Gadzina rów­no­cze­śnie zaj­mu­je się pra­cą peda­go­gicz­ną — jest pro­fe­so­rem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie pro­wa­dzi mistrzow­ską kla­sę skrzy­piec.


ostatnia modyfikacja: 14/10/2014