prof. zw. dr hab. Stanisław Dąbek

Muzykolog, uczeń Karola Mrowca CM, prywatne studia kompozycji u Bogusława Schaeffera (1970 – 1973), stypendysta rządu austriackiego (Karl-Franzens-Universitaet, Graz) oraz Katholieke Universiteit te Leuven (Belgia). Do 2016 roku kierownik Katedry Nauk Humanistycznych. Promotor prac doktorskich (5) i magisterskich (87).

Członkostwo: ZKP (Sekcja Muzykologów, czł. zw.), Towarzystwo Naukowe KUL, Rada Naukowa „Encyklopedii Katolickiej”.

Problematyka badań ukierunkowana na dzieło w szerokim kontekście humanizmu:

  1. rozległy obszar polskiej i powszechnej wielogłosowej muzyki konfesyjnej (XV – XXI w.): dawnej i współczesnej, z liturgią jako centrum (nie zaś wyłącznie dziełem i kompozytorem) i aspektem duchowości,
  2. metoda analizy dzieła muzyki religijnej wraz z konsekwencją przyjętego centrum i aspektu;  w opublikowanych pracach podjął próbę stworzenia metodologii, którą określił jako – orientacja duchowa: muzyczno-symboliczna,
  3. problem zróżnicowania stylu i techniki kompozytorskiej w dziejach muzyki,
  4. muzyka kościelna Stanisława Moniuszki,
  5. muzyka współczesna w kontekście przemian kulturowych, z uwzględnieniem kultury muzycznej jazzu.

Autor książek i artykułów z zakresu wymienionej problematyki.

Książki: monografie –  Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku (1900 – 1995), Warszawa 1996 i Twórczość litanijna Stanisława Moniuszki i jej konteksty, Warszawa 2011 (z najpełniej zastosowaną metodologią autorską) oraz studium Wielogłosowy repertuar kancjonałów staniąteckich (XVI – XVIII w.), Lublin 1997.

Wybrane artykuły: O sensie duchowym religijnej muzyki instrumentalnej XX wieku, w: Ratio musicae, red. S. Dąbek, Warszawa 2003; Teo­lo­gia “czło­wieka wewnętrz­nego” i styl poli­fo­nii fla­mandz­kiej XV i XVI stu­le­cia, „Litur­gia Sa­cra” 2005 nr 1; Współczesna muzyka religijna. Uwarunkowania i aspekt duchowy, „Ethos” 2006 nr 1 – 2; “Missa Solem­nis” Sta­ni­sława Moryto w gatun­ko­wym “con­ti­nuum”, „Litur­gia Sacra” 2006 nr 2; O orien­ta­cji meto­do­lo­gicz­nej w ana­li­zie reli­gij­nej mu­zyki kon­fe­syj­nej. Teo­ria i prak­tyka, „Ate­neum Kapłań­skie” 2009 nr 1–2; Idiom polifonii religijnej i symbolika konfesyjna w Missa „Christus spes mea” Feliksa Nowowiejskiego, Annales Lublinenses Pro Musica Sacra” 2010; „Du heilige Dreifaltig­keit”: op. 17 nr 1 Antona Weberna, w: Sanctissima Trinitas et musica plana, figurata atque instrumentalis, red. S. Dąbek [i in.], Warszawa 2011; Medytacje Johna Coltrane’a o Trójcy Świętej: The Father and the Son and the Holy Ghost, 2009 [w druku].

 

 


ostatnia modyfikacja: 31/10/2016