st. wykł. dr Elżbieta Danuta Lesiak-Bielawska

Wykształcenie:

1978 – Bachelor of Arts (Hons.), Uniwersytet w Nairobi, Wydział Filozofii i Religioznawstwa

1983 – magi­ster filo­lo­gii angiel­skiej; pra­ca z zakre­su lite­ra­tu­ry pt. „The   Influence of B. Brecht on British Drama”; Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

1996 – pody­plo­mo­we stu­dia z zakre­su mar­ke­tin­gu; pra­ca pt. „Promocyjna funk­cja opa­ko­wa­nia”; Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

2007 – dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie języ­ko­znaw­stwa; pra­ca z zakre­su psy­cho­lin­gwi­sty­ki pt. „Exploring the Relationship betwe­en Learning Style Preferences and Reading/Listening Strategy Use in English as a Foreign Language”; Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Dorobek nauko­wy:

2 mono­gra­fie i pod­ręcz­nik do nauki języ­ka angiel­skie­go dla muzy­ków, 2 roz­dzia­ły w mono­gra­fiach nauko­wych i 24 arty­ku­ły opu­bli­ko­wa­ne w cza­so­pi­smach z listy B i C.

Monografie:

Podręcznik:   

Rozdziały w mono­gra­fiach:

Artykuły:

 1. „Psycholingwistyczny model pro­ce­su two­rze­nia wypo­wie­dzi pisem­nej w języ­ku obcym i jego impli­ka­cje dydak­tycz­ne” Języki Obce w Szkole 3/2005
 2. „Styl ucze­nia się i jego prak­tycz­ne impli­ka­cje dla dydak­ty­ki języ­ków obcych” Języki Obce w Szkole 1/2007
 3. „Różnice indy­wi­du­al­ne w kla­sie języ­ko­wej a naucza­nie kom­po­zy­cji” Języki Obce w Szkole 4/2007
 4. „Osobowość ucznia a suk­ces w nauce języ­ka obce­go” Języki Obce w Szkole 5/2007
 5. „Różnice indy­wi­du­al­ne i ich rola w pro­ce­sie akwi­zy­cji języ­ko­wej” Języki Obce w Szkole  numer spe­cjal­ny 6/2008 „O auto­no­mii”
 6. “The rela­tion­ship betwe­en lear­ning sty­le pre­fe­ren­ces and reading stra­te­gy use in English as a fore­ign lan­gu­age”, Glottodidactica nr XXXIV 2008, s. 93–103.

http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-    16161/2008_34.pdf   

 1. „Związki mię­dzy pre­fe­ren­cja­mi w zakre­sie sty­lu ucze­nia się a stra­te­gia­mi czy­ta­nia i słu­cha­nia w angiel­skim jako języ­ku obcym”, Przegląd Glottodydaktyczny 26: 2009, s.86–103. 
 2. ‘The con­cept of lear­ning sty­le and its impli­ca­tions for fore­ign lan­gu­age teaching’, mate­ria­ły kon­fe­ren­cyj­ne z V Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej “Języki obce w kon­tek­ście współ­cze­snych wyzwań i per­spek­tyw”, orga­ni­zo­wa­nej w Ustroniu w dniach 24–26.04.2009 przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Śląskiej.
 3. „Sondaż dia­gno­stycz­ny w bada­niach nad rolą róż­nic indy­wi­du­al­nych w pro­ce­sie akwi­zy­cji języ­ko­wej”, Neofilog nr 34: 2010, s. 195–204.
 4. “Language lear­ner stra­te­gies and per­so­na­li­ty-rela­ted  fac­tors”,  Komunikacja spe­cja­li­stycz­na, tom 5: Terminologia — komu­ni­ka­cja — trans­la­cja,  2010 [red.] Ł.Karpiński,    s.176–187. 
 5. „Strategie prze­twa­rza­nia tek­stów obco­ję­zycz­nych a ich efek­tyw­ność”, Komunikacja spe­cja­li­stycz­na”, tom 5: Terminologia — komu­ni­ka­cja — trans­la­cja, 2010 [red.] Ł.Karpiński,    s. 210–222.
 6. “The impact of blen­ded lear­ning on teaching English for voca­tio­nal pur­po­ses”   Glottodidactica nr XXXIX/1: 2012 s. 47–56.   

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/3610/1/EL%c5%bbBIETA%20DANUTA%20LESIAK-BIELAWSKA%20(Warszawa)%20The%20Impact%20of%20Blended%20Learning%20on%20Teaching%20English%20for%20Vocational%20Purposes.pdf   

13. „Nauczanie pod­sta­wo­wej, anglo­ję­zycz­nej ter­mi­no­lo­gii muzycz­nej w for­mie blen­ded
       lear­ning – wyni­ki badań” E‑mentor 4/46: 2012  s. 50–55   

       http://www.e‑mentor.edu.pl/artykul/index/numer/46/id/95214.

 1. „Rola ana­li­zy potrzeb i ewa­lu­acji kur­su w naucza­niu języ­ka spe­cja­li­stycz­ne­go”, Neofilolog 41 (2013): Nauczanie/uczenie się języ­ków spe­cja­li­stycz­nych, s. 99–112.
 2. “ ‘English for Instrumentalists’ — Designing and Evaluating an ESP Course” – ESP World 43/2014, s. 1–32.

       http://www.esp-world.info/Articles_43/Lesiak-Bielawska.pdf

 1. „Przyswajanie ter­mi­no­lo­gii facho­wej w angiel­skim jako języ­ku obcym w dwu odmien­nych w for­mach blen­ded lear­nin­go­wych” – wyni­ki badań. E‑Mentor 5/57; 2014
  s. 25–32.

       http://www.e‑mentor.edu.pl/app/czasopismo/artykul/numer/57/id/1140.html

 1. “Key aspects of ESP mate­rials selec­tion and deve­lop­ment” – ESP World 46/2015
  s. 1–26   

http://www.esp-world.info/Articles_46/ESPmaterialsLesiak-Bielawska.pdf

 1. “ESP rese­arch in histo­ri­cal per­spec­ti­ve” – ESP World 46/2015 s. 1–23

http://www.esp-world.info/Articles_46/E_Lesiak-Bielawska%20ESPinHistorical Perspective.pdf

 1. “Technology in ESP peda­go­gy” – ESP World 48/2016 s. 1–23 
  http://www.esp-world.info/Articles_48/Lesiak_Bielawska_E.pdf
 2. “The Role of Discipline-spe­ci­fic Knowledge in ESP Teaching” – ESP World 47/2015
  s. 1–15   

http://www.esp-world.info/Articles_47/47_Lesiak-Bielawska_Role.pdf

 1. „Potrzeby nauczy­cie­li języ­ków spe­cja­li­stycz­nych a dostęp­ne pro­gra­my kształ­ce­nia i for­my dosko­na­le­nia zawo­do­we­go” Języki Obce w Szkole 3/2015 s. 75–79   
 2. Technologie infor­ma­cyj­ne w dydak­ty­ce języ­ków spe­cja­li­stycz­nych” Języki Obce w Szkole 4/2015 s. 4–10.
 3. “Exploring fac­tors affec­ting acti­ve recall of tech­ni­cal ter­mi­no­lo­gy” – ESP World 54/2017 s. 1–29   

http://www.esp-world.info/Articles_54/Lesiak_Bielawska_Elzbieta.pdf

 1. „Wykorzystanie mate­ria­łów auten­tycz­nych w naucza­niu słu­cha­nia ze zro­zu­mie­niem w języ­ku do celów aka­de­mic­kich” Języki Obce w Szkole 1/2017 s. 116–121.

Wybrane tłu­ma­cze­nia:

 1. Potencjał kom­po­zy­cyj­ny utwo­rów na instru­men­ty solo­we: III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, 2003 (red. Alicja Gronau-Osińska). Warszawa: Wydawnictwo AMFC. Tłumaczenie stresz­czeń arty­ku­łów.
 2. J. Dankowska “The Nietzschean ‘musi­cal south’ — the music of vita­li­ty, affir­ma­tion and…” [w:] Interdisciplinary Studies in Musicology. [Vol.] 6 (2007), s. 129–142. Tłumaczenie arty­ku­łu.
 3. M. Dziadek “‘Female’ music cri­ti­cism in Poland 1890–1939” [w:]  Interdisciplinary Studies in Musicology. [Vol.] 6 (2007), s. 155–167. Tłumaczenie arty­ku­łu.
 4. J. Dankowska “About music, phi­lo­so­phy and scien­ce…” [w:] Interdisciplinary Studies in Musicology. [Vol.] 10 (2011), s. 183–189. Tłumaczenie arty­ku­łu.
 5. M.M. Boużyk (2013). Wychowanie otwar­te na reli­gię. Polska Szkoła Filozofii Klasycznej o roli reli­gii w wycho­wa­niu.  Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tłumaczenie stresz­cze­nia pra­cy.

Konferencje i wyjaz­dy:

Wspólpraca:


ostatnia modyfikacja: 20/11/2018