prof. dr hab. Sławomir Tomasik

Wychowanek Jana Tawroszewicza, Krzysztofa Jakowicza, Tadeusza Wrońskiego i André Gertlera. Studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (dyplom z wyróż­nie­niem 1983), a tak­że w Musikhochschule  w Kőln (Kwartet „Amadeus”). Laureat kon­kur­sów w Lublinie, Katowicach,  Hanowerze. Koncertował w Polsce, Anglii, Austrii, Finlandii, Francji, Japonii, Korei Płd., Norwegii, Szwajcarii, Rosji, Ukrainie.

Występował z wie­lo­ma orkie­stra­mi sym­fo­nicz­ny­mi m.in. Filharmonią Śląską, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach, Filharmonią Wrocławską,  Cameratą Amadeus, Taegu Symphony Orchestra, Ulsan Symphony Orchestra, z taki­mi dyry­gen­ta­mi jak:  Massimiliano Caldi, Chikara Imamura, Stanislaw Macura, Song Wan Park, Agnieszka Duczmal, Bogusław Madey, Wojciech Michniewski  i inni. Współpracował z wybit­ny­mi pia­ni­sta­mi taki­mi jak: Eugene de Canck, Hans Peter Kämerling, Francine Key (USA), Kyung Hee Lee, Krystyna Borucińska, Joanna Domańska, Barbara Halska, Waldemar Malicki, Robert Morawski, Andrzej Tatarski, Izabela Tomasik, Edward Wolanin. Płyty dla Leastrem /Londyn, Tonstar, Polskie Radio, DUX, Japoland, Polskie Nagrania – Muza, Sarton, FFV Records (Fryderyk 2011 za album Karol Szymanowski – Complete Violin & Piano Works z Robertem Morawskim). Do tej nagro­dy otrzy­mał nomi­na­cje w dwóch kate­go­riach (2014) za dwu­pły­to­wy album The Power of Polish Violin  z dzie­ła­mi  K. Lipińskiego, Z. Turskiego, I. J. Paderewskiego i B. Kowalskiego. W wyko­na­niu Sławomira Tomasika i R. Morawskiego uka­zał się na ryn­ku w 2017 r. album wyda­ny przez Sarton z pię­cio­ma Sonatami skrzyp­co­wy­mi J.Brahmsa op.78, 100,108,120. Jest to jak do tej pory jedy­ne nagra­nie dzieł w dys­ko­gra­fii świa­to­wej. Nagrania archi­wal­ne dla Polskiego Radia i TV oraz fran­cu­skiej, połu­dnio­wo­ko­re­ań­skiej i nie­miec­kiej TV. W latach 1992–94 był pierw­szym kon­cert­mi­strzem Taegu Symphony Orchestra w Korei Płd..

Sławomir Tomasik jest auto­rem meto­dycz­nych ksią­żek takich jak: Kompas skrzyp­ka cz. I oraz cz. II, Gam  i Pasaży na skrzyp­ce oraz opra­co­wań edy­tor­skich: I. J. Paderewski – Wszystkie dzie­ła skrzypcowe,12 Fantazji  G. Ph. Telemanna, Korekta apa­ra­tu gry skrzyp­ka —  lek­cja po lek­cji (2017) Jego Kompas skrzyp­ka oraz  System Gam i pasa­ży był wyda­ny na połu­dnio­wo­ko­re­ań­skim ryn­ku muzycz­nym. Skrzypek jest auto­rem dwóch tomi­ków wier­szy: Leśny Koncert (2003)oraz Sto pytań do ogro­du.(2009). Skomponował kil­ka utwo­rów skrzyp­co­wych wśród nich 44 duetów, któ­re wydał dru­kiem PWN (2014). Dokonał pra­wy­ko­nań utwo­rów I.J. Paderewskiego, M. Davidovsky’ego, B. Kowalskiego, K. Baculewskiego, T. Wieleckiego, P. Zycha i innych. Był juro­rem mię­dzy­na­ro­do­wych oraz kra­jo­wych kon­kur­sów skrzyp­co­wych (Polska, Korea Płd., Włochy, Rosja, Węgry).

Prowadził mistrzow­skie kur­sy skrzyp­co­we w Japonii, Korei Płd., Rosji i w Polsce. Sławomir Tomasik jest pro­fe­so­rem zwy­czaj­nym, pro­wa­dzi kla­sę skrzy­piec w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Od 2011 roku jest pro­fe­so­rem wizy­tu­ją­cym (visi­ting pro­fes­sor) w SOAI University  w Osace w Japonii. Gra na instru­men­cie szko­ły pol­skiej z XVII wie­ku “Marcin Groblicz”.

 

Płyty CD:

książ­ki i edy­cje nuto­we:

poezja:

 


ostatnia modyfikacja: 21/02/2019