prof. zw. dr hab. Sławomir Tomasik

Sławomir Tomasik stu­dio­wał w war­szaw­skiej Akademii Muzycznej im. F. Chopina w kla­sie skrzy­piec Jana Tawroszewicza i Krzysztofa Jakowicza, któ­re ukoń­czył w 1983 roku dyplo­mem z odzna­cze­niem. Studia kame­ral­ne w Musikhochschule w Köln (Niemcy) w kla­sie Kwartetu Amadeus. Po stu­diach kon­ty­nu­ował naukę w kla­sie zna­ko­mi­te­go skrzyp­ka i wybit­ne­go peda­go­ga pol­skie­go Tadeusza Wrońskiego, a tak­że brał udział w kur­sach mistrzow­skich pro­wa­dzo­nych przez Andre Gertlèra z kon­ser­wa­to­rium w Brukseli. Jest lau­re­atem nagród i wyróż­nień kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów muzycz­nych (Lublin, Katowice, Wrocław, Hannover).

Jako skrzy­pek soli­sta i kame­ra­li­sta kon­cer­to­wał w Polsce, Austrii, Finlandii, Francji, Japonii, Korei Płd., Norwegii, Szwajcarii, Rosji i Ukrainie. Występował z wie­lo­ma orkie­stra­mi sym­fo­nicz­ny­mi; m.in. Filharmonią Śląską, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach (nagra­nia), Cameratą Amadeus, Taegu Symphony Orchestra, Ulsan Symphony Orchestra, Kong-Ju Philharmony i in., z taki­mi dyry­gen­ta­mi jak: Piotr Borkowski, Chang Wong Jo (Korea Płd.), Sławomir Chrzanowski, Massimiliano Caldii (Włochy), Agnieszka Duczmal, Mieczysław Gawroński, Nakayoshi Immamura (Japonia), Lim Hyon Shik (Korea Płd.), Bogusław Madey, Jerzy Swoboda, Stanislaw Macura (Czechy), Wojciech Michniewski, Maciej Niesiołowski, Song Wan Park (Korea Płd.), Janusz Przybylski i in. Współpracował z wybit­ny­mi pia­ni­sta­mi kame­ra­li­sta­mi, taki­mi jak: Bartosz Bednarczyk, Krystyna Borucińska, Eugene de Canck (Holandia), Janusz Grobelny, Barbara Halska, Bogna Hałacz, Maki Hirasawa (Japonia), Katarzyna Jankowska, Maria Jurasz, Hans Peter Kämerling (Niemcy), Kyung Hee Lee (Korea Płd.), Jerzy Maciejewski, Waldemar Malicki, Robert Morawski, Elżbieta Neumann, Andrzej Tatarski, Izabela Tomasik, Edward Wolanin.

Płyty dla Leastrem (Londyn), Tonstar, Polskie Radio, Dux, Japoland (Japonia), Polskie Nagrania — Muza „Muzyka skrzyp­co­wa przez wie­ki”. Dokonał wie­lu nagrań archi­wal­nych dla Polskiego Radia i TV oraz dla tele­wi­zji fran­cu­skiej, połu­dnio­wo­ko­re­ań­skiej i nie­miec­kiej. W latach 1992–94 był pierw­szym kon­cert­mi­strzem Taegu Symphony Orchestra w Korei Płd.

W 1997 r. w naj­więk­szej połu­dnio­wo­ko­re­ań­skiej ofi­cy­nie wydaw­ni­czej Umak Dźun-Dźu-Sa w Seulu uka­zał się jego System Gam i Pasaży. System ten wraz z instruk­ta­żo­wą lek­cją na kase­cie video poja­wił się na ryn­ku pol­skim w lutym 2000 r., pod tytu­łem Gamy i pasa­że na skrzyp­ce, wyda­ny przez „Stokłosa Edition”. W paź­dzier­ni­ku 2001 r. wspól­nie z żoną Izabelą opra­co­wał Wszystkie dzie­ła skrzyp­co­we I.J. Paderewskiego, któ­re dru­kiem wyda­ła Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie. Wydana przez tą samą ofi­cy­nę w lip­cu 2002 uka­za­ła się na ryn­ku jego książ­ka meto­dycz­na pt. Kompas skrzyp­ka. Książka ta zosta­ła entu­zja­stycz­nie przy­ję­ta przez śro­do­wi­sko peda­go­gicz­nie w Polsce i uzna­na jako peda­go­gicz­ny best­sel­ler. Nakład I wyda­nia nie­mal natych­miast został sprze­da­ny i publi­ka­cja docze­ka­ła się ponow­ne­go wyda­nia przez wydaw­nic­two „Twoja Muza” (2005). Sławomir Tomasik jest rów­nież auto­rem wier­szy. W lutym 2004 r. uka­zał się jego tomik poezji pt. Leśny kon­cert. W listo­pa­dzie 2006 Muzyczna ofi­cy­na wydaw­ni­cza wyda­ła 12 Fantazji G.Ph. Telemanna w edy­cji Sławomira Tomasika. W czerw­cu 2007 uka­zał się Kompas skrzyp­ka w języ­ku kore­ań­skim na tam­tej­szym ryn­ku wydaw­ni­czym; jest to pierw­sza pra­ca dydak­tycz­na pol­skie­go muzy­ka wyda­na w tej czę­ści świa­ta. W sierp­niu 2007 uka­za­ła się część dru­ga Kompasu skrzyp­ka wyemi­to­wa­na przez „Twoją Muzę”.

W lutym 2009 roku wydaw­nic­two lite­rac­kie Nowy Świat wyda­ło dru­gi tomik wier­szy Sławomira Tomasika pt. Sto pytań do ogro­du. Jeszcze w tym roku skrzy­pek zamie­rza wydać wła­sne ćwi­cze­nia dwu­dź­wię­ko­we pt. Dwudźwiękowe abe­ca­dło dla dzie­ci. Skomponował kil­ka utwo­rów skrzyp­co­wych. Prawykonania swo­jej La Cadenzy na skrzyp­ce solo doko­nał na reci­ta­lu w Tokio w Kawai Music Hall w 2002 roku otrzy­mu­jąc bar­dzo pochleb­ne recen­zje zarów­no jako wyko­naw­ca, jak i kom­po­zy­tor.

Piastował funk­cję Sekretarza Jury na wszyst­kich Międzynarodowych Konkursach im. Tadeusza Wrońskiego w Warszawie. Był juro­rem kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów skrzyp­co­wych (Polska, Korea Płd., Włochy, Rosja, Węgry). Prowadził mistrzow­skie kur­sy skrzyp­co­we w Rosji, Polsce i Korei Płd. (Taegu Catholic University, Pusan National University, Suwon University). Wśród jego wycho­wan­ków zna­leź­li się tacy skrzyp­ko­wie jak: Jakub Jakowicz, Erika Dobosiewicz, Grzegorz Lalek, Cho Min-Ji (Korea Płd.).

W czerw­cu 2014 r. otrzy­mał tytuł pro­fe­so­ra sztuk muzycz­nych.

Skrzypek gra na instru­men­cie z XVII wie­ku „Marcin Groblicz”.


ostatnia modyfikacja: 19/10/2017