prof. dr hab. Roman Lasocki

Jeden z naj­wy­bit­niej­szych skrzyp­ków pol­skich swe­go poko­le­nia. Studia z wyróż­nie­niem ukoń­czył w PWSM w Łodzi w kla­sie pro­fe­so­ra Franciszka Jamrego, a Jego Mistrzami byli póź­niej: André Gertler, Henryk Szeryng, Tadeusz Wroński, Stanisław Lewandowski. Brał udział w wie­lu kur­sach mistrzow­skich.

Występował na naj­waż­niej­szych estra­dach kon­cer­to­wych świa­ta, m.in. w pary­skiej Salle Gaveau, wie­deń­skiej Bösendorfer-Saal, nowo­jor­skiej Carnegie Hall oraz w innych powa­ża­nych cen­trach kon­cer­to­wych Europy, Azji, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Uczestniczył w reno­mo­wa­nych świa­to­wych festi­wa­lach muzycz­nych, takich jak Festival Estival de Paris czy Warszawska Jesień.

Występował z naj­wy­bit­niej­szy­mi pol­ski­mi dyry­gen­ta­mi, zaś szcze­gól­ne miej­sce w Jego dorob­ku zaj­mu­ją kon­cer­ty i nagra­nia doko­na­ne z Filharmonią Śląską oraz Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrek­cją Karola Stryi, Antoniego Wita, Mirosława Jacka Błaszczyka i Jerzego Swobody, a tak­że reci­ta­le, w któ­rych par­te­ra­mi Jego byli m.in., Kiejstut Bacewicz, Józef Stompel, Urszula Bożek-Musialska, Tadeusz Chmielewski.

Artysta nagrał ponad dwa­dzie­ścia płyt ana­lo­go­wych i kom­pak­to­wych dla wytwór­ni pol­skich, nie­miec­kich, angiel­skich, fran­cu­skich i japoń­skich, a wśród nagro­dzo­nych reali­za­cji zna­la­zły się m.in.: Partita Lutosławskiego, I Koncert skrzyp­co­wy a-moll op. 77 Szostakowicza i Koncerty skrzyp­co­we Bacewiczówny, a tak­że II Koncert skrzyp­co­wy Karola Szymanowskiego któ­ry docze­kał się wie­lu pochleb­nych recen­zji. Roman Lasocki nagry­wał tak­że dla Polskiego Radia oraz dla radio­fo­nii nie­miec­kiej, fran­cu­skiej, wło­skiej, szwedz­kiej, węgier­skiej, bel­gij­skiej,. holen­der­skiej, hisz­pań­skiej, cze­skiej i kore­ań­skiej oraz dla roz­gło­śni ame­ry­kań­skich i kana­dyj­skich. Jego wie­lo­let­nia współ­pra­ca z Telewizją Polską zaowo­co­wa­ła sze­ścio­ma cykla­mi muzycz­ny­mi (m.in. Fantazja na smycz­ki, Mistrzowie wio­li­ni­sty­ki, Historie smycz­kiem pisa­ne, Roman Lasocki przed­sta­wia), w ramach któ­rych zre­ali­zo­wał prze­szło 250 odcin­ków pro­gra­mów, któ­rych gość­mi byli naj­wy­bit­niej­si pol­scy skrzyp­ko­wie, alto­wio­li­ści i wio­lon­cze­li­ści.

Od dzie­się­cio­le­ci Artysta zapra­sza­ny jest do pro­wa­dze­nia kur­sów mistrzow­skich w Niemczech, Francji, Holandii, Hiszpanii, na Węgrzech, w Korei Płd., Japonii, USA i Kanadzie. Jest tak­że juro­rem i prze­wod­ni­czą­cym wie­lu pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów skrzyp­co­wych.

Od roku 1970 zaj­mu­je się tak­że peda­go­gi­ką. Jest pro­fe­so­rem zwy­czaj­nym na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz pro­fe­so­rem Akademii Muzycznej w Katowicach. W latach 2002–2004 wykła­dał jako visi­ting pro­fes­sor na Uniwersytecie Keimyung w Daegu (Korea Płd.) zaś w latach 1996–2000 pro­wa­dził kur­sy mistrzow­skie w Seulu.

Z Jego kla­sy wyszło wie­lu cenio­nych skrzyp­ków pol­skich, obec­nie peda­go­gów wyż­szych uczel­ni muzycz­nych bądź kon­cert­mi­strzów orkiestr sym­fo­nicz­nych i kame­ral­nych. Roman Lasocki peł­nił tak­że sze­reg odpo­wie­dzial­nych funk­cji aka­de­mic­kich, m.in.: przez czte­ry kaden­cje pro­rek­to­ra ds. arty­stycz­nych war­szaw­skiej uczel­ni muzycz­nej, kie­row­ni­ka kate­dry a tak­że dzie­ka­na. Nadto jest pro­mo­to­rem i recen­zen­tem ponad 40 prac dok­tor­skich, habi­li­ta­cyj­nych i wnio­sków o nada­nie tytu­łu pro­fe­so­ra skła­da­nych w więk­szo­ści uczel­ni muzycz­nych w kra­ju.

Ponad trzy­dzie­stu wybit­nych kom­po­zy­to­rów dedy­ko­wa­ło Romanowi Lasockiemu swo­je dzie­ła, wśród nich: Rafał Augustyn, Jerzy Bauer, Marcin Błażewicz, Edward Bogusławski, Marian Borkowski, Sławomir Czarnecki, Andrzej Dutkiewicz, Jan Wincenty Hawel, Benedykt Konowalski, Włodzimierz Kotoński, Stanisław Moryto, Bronisław Kazimierz Przybylski, Witold Rudziński i Romuald Twardowski.

O grze Romana Lasockiego z uzna­niem wypo­wia­da­ły się wybit­ne oso­bi­sto­ści świa­ta muzy­ki. Witold Lutosławski w liście do arty­sty pisał: Dzięki Pana i Pani Musialskiej wyko­na­niu uwie­rzy­łem, iż Recitativo e ario­so nie zosta­ło napi­sa­ne prze­ze mnie lewą ręką, a wyko­na­nie Państwa podo­ba mi się bar­dzo. Wielki kom­po­zy­tor zachę­cał też skrzyp­ka do zain­te­re­so­wa­nia się inny­mi jego dzie­ła­mi. W odpo­wie­dzi na suge­stię Mistrza Roman Lasocki wyko­nał Partitę w wer­sji na skrzyp­ce i orkie­strę bli­sko sie­dem­dzie­siąt razy, a jego nagra­nie (PRK CD020) sprzed dzie­się­ciu laty, doko­na­ne z Filharmonią Śląską pod dyrek­cją Jerzego Swobody, jak rów­nież póź­niej­sze dla fir­my DUX zosta­ło świet­nie przy­ję­te przez kry­ty­kę, a tak­że uzy­ska­ło nagro­dy fono­gra­ficz­ne. Profesor Tadeusz Wroński, jeden z naj­więk­szych pol­skich skrzyp­ków i peda­go­gów wio­li­ni­sty­ki, tak pisał w „Ruchu Muzycznym” z 11 stycz­nia 1998: Roman Lasocki jest skrzyp­kiem doj­rza­łym, cie­szy się zasłu­żo­nym uzna­niem w kra­ju i za gra­ni­cą. Cechą szcze­gól­ną jego wyobraź­ni muzycz­nej jest peł­ne odczu­cie i zro­zu­mie­nie muzy­ki naj­now­szej, co potra­fi zaszcze­pić i swo­im uczniom. Nie prze­sta­je przy tym być skrzyp­kiem uni­wer­sal­nym, rozu­mie­ją­cym wszyst­kie sty­le. Roman Lasocki może zali­czyć wyko­na­nie Partity Lutosławskiego do swo­ich praw­dzi­wych osią­gnięć i – moim zda­niem – dzię­ki temu nagra­niu Partita zako­rze­ni się w reper­tu­arze skrzyp­ków. Podobne opi­nie o Jego grze wyra­ża­li zna­ko­mi­ci peda­go­dzy i skrzyp­ko­wie prof. Jadwiga Kaliszewska i prof. Zenon Brzewski, z któ­ry­mi Roman Lasocki przez całe deka­dy przy­jaź­nił się i bli­sko współ­pra­co­wał.

Za wybit­ne osią­gnię­cia arty­stycz­ne Roman Lasocki został uho­no­ro­wa­ny Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Polskiego Radia, nagro­dą „Złoty Ekran”, pię­cio­krot­nie Nagrodą Ministra Kultury, meda­lem Gloria Artis, a tak­że Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pełniąc, przez bli­sko ćwierć­wie­cze, funk­cję dyrek­to­ra arty­stycz­ne­go zało­żo­nych przez sie­bie festi­wa­li „Mistrzowie wio­li­ni­sty­ki” i „Gwiazdy pro­mu­ją” uho­no­ro­wa­ny został nagro­da­mi miast Zielona Góra i Lublin oraz otrzy­mał hono­ro­we oby­wa­tel­stwo Jeleniej Góry. Po kil­ku deka­dach gry na instru­men­cie będą­cym wło­ską kopią Magginiego Artysta, żywo inte­re­su­ją­cy się roz­wo­jem pol­skie­go lut­nic­twa, kon­cer­tu­je obec­nie na kolej­nych skrzyp­cach o nazwie „Roman Lasocki” zbu­do­wa­nych w bie­żą­cym roku, dzie­le wybit­ne­go pol­skie­go lut­ni­ka Stanisława Króla.

W latach 2012–13 Roman Lasocki peł­nił funk­cję pre­ze­sa Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków, zaś od roku 2004 roku jest wice­pre­ze­sem Towarzystwa Muzycznego im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie. W roku 2013 arty­sta uho­no­ro­wa­ny został tak­że tytu­łem hono­ro­we­go pro­fe­so­ra Akademii Smyczkowej w Hamburgu.

 


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019