dr hab. Robert Morawski, prof. UMFC


Fot. Robert Naumiuk

Polski pia­ni­sta kame­ra­li­sta. Uczeń Bronisławy Kawalli i Jerzego Marchwińskiego. Po raz pierw­szy wystą­pił w Filharmonii Narodowej mając sie­dem lat. Koncertuje w kra­ju i zagra­ni­cą, mię­dzy inny­mi w Niemczech, Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Szwajcarii, Norwegii, we Włoszech, Francji oraz w Kanadzie i USA.

Występuje z wybit­ny­mi arty­sta­mi jak: Wanda Bargiełowska-Bargeyłło, Urszula Kryger, Aleksandra Kurzak, Iwona Hossa, Anna Kutkowska-Kass, Alison Pearce, Iwona Socha, Katarzyna Trylnik, Aga Wińska, Agnieszka Wolska, Joanna Woś, Małgorzata Walewska, Vadim Brodski, Marcin Bronikowski, Christian Danowicz, Andrzej Dobber, Robert Gierlach, Romuald Gołębiowski, Krzysztof Jakowicz, Stefan Kamasa, Sylwester Kostecki, Rafał Kwiatkowski, Konstanty Andrzej Kulka, Piotr Pławner, Kazimierz Pustelak, Artur Ruciński, Tomasz Strahl, Dima Tkaczenko, Sławomir Tomasik, Janusz Wawrowski, Adam Zdunikowski, Marcin Zdunik, Camerata Qurtett, Camerata Vistula, Michał Klauza, Sławomir Chrzanowski, Marek Moś.

Wspólnie z Danielem Olbrychskim i Krzysztofem Jakowiczem wystę­pu­je z reci­ta­la­mi pol­skiej poezji i muzy­ki.

Laureat wie­lu pre­sti­żo­wych nagród. Zdobywca Fryderyka 2011 (wraz ze skrzyp­kiem Sławomirem Tomasikiem). Otrzymał nagro­dy dla naj­lep­sze­go pia­ni­sty na kon­kur­sach wokal­nych w Polsce (Warszawa, Nowy Sącz, Katowice, Bydgoszcz). Zdobył II nagro­dę na Konkursie Kameralnym im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

Prowadzi kla­sę kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadzi kur­sy mistrzow­skie w kra­ju i zagra­ni­cą.

Dokonał pra­wy­ko­na­nia utwo­rów współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów jak: W. Lutosławski, A. Kościów, A. Jastrzębska, P. Zych, S. Yamauchi, S. Krajewski, M. Jachim. Posiada reper­tu­ar obej­mu­ją­cy dzie­ła od muzy­ki daw­nej do ostat­nich dzie­się­cio­le­ci. Jest pia­ni­stą Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie i kie­row­ni­kiem zespo­łu pia­ni­stów. Dokonał nagrań dla Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i dla Telewizji Węgierskiej oraz płyt dla firm Acte Préalable, Dux, WW open sour­ces, CD Accord, Sarton.


ostatnia modyfikacja: 04/03/2020