prof. dr hab. Robert Cieśla

Urodzony w Rzeszowie. Dyplom Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie z wyróż­nie­niem w 1988 roku. Studiował w Międzynarodowym Studio Operowym w Zurychu. Przez 16 lat soli­sta teatrów nie­miec­kich: Mannheim, Basel, Mainz, Karlsruhe, Braunschweig, Komische Oper Berlin, Saarbrücken, Nürnberg, i.in. Śpiewał tak­że spek­ta­kle ope­ro­we w Szwajcarii, we Francji, w Belgii, Luxemburgu, Austrii, itp. Występował pod batu­tą zna­nych dyry­gen­tów jak np.: Stefan Soltesz, Günter Neuhold, Ivan Törzs. Otrzymał sze­reg nagród m.in. na kon­kur­sach: im. Ady Sari, Verviers (Belgia), dwu­let­nie sty­pen­dium Ministerstwa Kultury i Sztuki. Współpracował z Teatrem Wielkim w Warszawie, Polskim Radiem, Südwestfunk w Niemczech oraz TVP 1 i TVP 2. W 2007 roku śpie­wał z wiel­kim suk­ce­sem par­tię Stefana w ope­rze „Straszny Dwór” w Chicago. Odbył licz­ne tour­née w Chinach śpie­wa­jąc spek­ta­kle ope­ro­we i kon­cer­ty m.in.: w Pekinie, Wuhan, Changsha (2012, 2013, 2014, 2016, 2017).

W 2005 roku uzy­skał sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. W tym samym roku ukoń­czył stu­dia z zakre­su psy­cho­lo­gii kli­nicz­nej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z wyni­kiem bar­dzo dobrym. Jest auto­rem pro­gra­mu reha­bi­li­ta­cji pacjen­tów z cho­ro­bą nie­do­krwien­ną ser­ca za pomo­cą ćwi­czeń odde­cho­wych i wokal­nych.

W 2011 roku wraz z pomy­sło­daw­czy­nią prof. Katarzyną Jankowską-Borzykowską utwo­rzył Międzywydziałowe Studium Pieśni na UMFC w Warszawie.

W 2013 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał mu tytuł pro­fe­so­ra sztuk muzycz­nych.

Od sze­re­gu lat pro­wa­dzi dzia­łal­ność edu­ka­cyj­ną wykła­da­jąc na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Współpracował rów­nież z Uniwersytetem Rzeszowskim i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadził sze­reg klas mistrzow­skich m.in. w Rydze, Istambule, Linzu, Bari, Catanii, Valencii, Pekinie, Wuhan i in. Przez wie­le lat pro­wa­dził warsz­ta­ty mistrzow­skie na festi­wa­lu „Chopin Górecki”.

W 2015 roku był juro­rem Międzynarodowego Konkursu im. V. Belliniego w Catanii we Włoszech, gdzie pro­wa­dził też kur­sy mistrzow­skie.

W 2015 otrzy­mał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medal – Zasłużony dla Kultury Polskiej, a w 2016 — Nagrodę Rektora I stop­nia (zbio­ro­wą, za utwo­rze­nie Międzywydziałowego Studium Pieśni).

W 2016 roku śpie­wał w przed­sta­wie­niu pre­mie­ro­wym par­tię Alfreda w ope­rze „La Traviata” G. Verdiego w Pekinie (w mię­dzy­na­ro­do­wej obsa­dzie).  W 2017 r. pro­wa­dził kla­sy mistrzow­skie w Valencii i Pekinie.

Studenci z kla­sy prof. dr hab. Roberta Cieśli nagra­dza­ni są licz­ny­mi nagro­da­mi na mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach wokal­nych.

 


ostatnia modyfikacja: 15/10/2018