prof. zw. Piotr Paleczny


fot. Zbigniew Furman

nale­ży do gro­na naj­wy­bit­niej­szych pia­ni­stów pol­skich. Jest absol­wen­tem war­szaw­skiej Akademii Muzycznej w kla­sie prof. Jana Ekiera. Laureat pię­ciu mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych w:

Od cza­su suk­ce­su odnie­sio­ne­go w VIII Konkursie im. F. Chopina pro­wa­dzi oży­wio­ną dzia­łal­ność kon­cer­to­wą na wszyst­kich kon­ty­nen­tach. Występował jako soli­sta z tak reno­mo­wa­ny­mi orkie­stra­mi jak war­szaw­ska Filharmonia Narodowa, NOSPR, Chicago Symphony, American Symphony, Royal Philharmonic, Concertgebouw, BBC London, Yomiuri Nippon, Tonhalle Zurich, RAI Roma, Santa Cecilia, Mexico National, Buenos Aires National, Gewandhaus, National Orchestra Madrid.

Koncertował w słyn­nych salach jak Carnegie Hall, Avery Fisher Hall i Alice Tully Hall w Nowym Jorku, Orchestra Hall w Chicago, Suntory Hall w Tokio, Teatro Colon w Buenos Aires, Gewandhaus w Lipsku, Concertgebouw w Amsterdamie, Royal Festival Hall w Londynie.

Ponadto Piotr Paleczny pro­wa­dzi kur­sy mistrzow­skie w Bordeaux, Amsterdamie, Paryżu, Buenos Aires, Montevideo, mie­ście Meksyku, Tokio, Lugano i Warszawie. Był wie­lo­krot­nie juro­rem mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych w Warszawie, Paryżu, Santander, Tokio, Hamamatsu, Pradze, Taipei, Cleveland, Genewie, Los Angeles i w Moskwie.

Od 1993 r. Piotr Paleczny jest dyrek­to­rem arty­stycz­nym naj­star­sze­go pol­skie­go festi­wa­lu muzycz­ne­go — Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego w Dusznikach Zdroju.

Nagrania Piotra Palecznego uka­za­ły się na pły­tach takich firm fono­gra­ficz­nych jak np. Polskie Nagrania, EMI, BBC Classic, Pony Canyon, CD Accord, Olympia, Wifon, BeArTon, Sound, Naxos, DUX. Rocznik „Musical America” uznał nagra­nie Koncertu I. J. Paderewskiego, wyda­ne przez fir­mę „Sound” z orkie­strą NOSPR pod dyr. J. Maksymiuka — za naj­lep­szą zare­je­stro­wa­ną fono­gra­ficz­nie inter­pre­ta­cję tego utwo­ru. Na ryn­ku ame­ry­kań­skim uka­za­ła się rów­nież bar­dzo wyso­ko oce­nia­na pły­ta z IV Symfonią Koncertującą Karola Szymanowskiego wyda­na przez EMI. Ten sam utwór uka­zał się ostat­nio — wyda­ny przez BBC Classic, jako reje­stra­cja kon­cer­tu z lon­dyń­ską orkie­strą radia BBC pod dyr. Marka Eldera, któ­ry odbył się w Royal Festival Hall w Londynie.

Natomiast w Japonii zre­ali­zo­wa­no dla fir­my Pony Canyon nagra­nia obu Koncertów, Ballad, Scherz, Impromptus i Fantazji F. Chopina. Piotr Paleczny doko­nał też nagra­nia kom­ple­tu Ballad, Sonat i Koncertów dla fir­my BeArton, w fono­gra­ficz­nej serii Dzieła Wszystkie F. Chopina według Wydania Narodowego.

Piotr Paleczny posia­da boga­ty reper­tu­ar kon­cer­to­wy, gdzie istot­ną pozy­cją są kon­cer­ty for­te­pia­no­we pol­skich kom­po­zy­to­rów. Tutaj, oprócz kon­cer­tów Chopina, Paderewskiego, Szymanowskiego, zna­lazł się rów­nież Koncert Fortepianowy W. Lutosławskiego, utwór, któ­ry arty­sta wyko­ny­wał rów­nież pod dyrek­cją same­go kom­po­zy­to­ra. Piotr Paleczny doko­nał nagra­nia tego utwo­ru wraz z NOSPR-em pod dyrek­cją Antoniego Wita dla fir­my Naxos. Nagranie to uka­za­ło się w ramach wyso­ko oce­nia­nej serii płyt poświę­co­nej muzy­ce W. Lutosławskiego. Ta inter­pre­ta­cja Piotra Palecznego zyska­ła duże uzna­nie kry­ty­ki. Na przy­kład holen­der­skie pismo fono­gra­ficz­ne „Luister” z grud­nia ’96, oce­ni­ło wyko­na­nie Koncertu na mak­sy­mal­ne 10 punk­tów, a recen­zent okre­ślił tę inter­pre­ta­cję jako „wyjąt­ko­wo głę­bo­ką i jed­no­cze­śnie pory­wa­ją­cą, wręcz magicz­ną, nasy­co­ną bogac­twem kolo­ry­sty­ki i peł­ną nie­zwy­kłe­go roz­ma­chu.…”. „Nie waham się ani przez chwi­lę oce­nić tę inter­pre­ta­cję rów­nie wyso­ko jak wyko­na­nie same­go Mistrza Lutosławskiego wraz z K. Zimermanem dla DG…”- koń­czy recen­zent.

Nagranie Koncertu for­te­pia­no­we­go W. Lutosławskiego w wyko­na­niu Piotra Palecznego — z udzia­łem NOSPR‑u pod dyr. Antoniego Wita, zare­je­stro­wa­ne dla NAXOS, uka­za­ło się tak­że na pol­skim ryn­ku pły­to­wym.

Jedno z ostat­nich nagrań arty­sty — pły­ta „The best of F. Chopin” — nagra­na dla fir­my DUX, zosta­ła wyróż­nio­na nagro­dą Polskiej Akademii Fonograficznej — „Fryderyk 1999”. To samo nagra­nie uzy­ska­ło w grud­niu 2002 sta­tus „Platynowej Płyty”. Natomiast wyda­na przez fir­mę BeArTon pły­ta z nagra­niem kom­ple­tu Ballad oraz pły­ta z Koncertami F. Chopina — z udzia­łem Orkiestry Sinfonia Varsovia pod dyr. Jerzego Maksymiuka, uzy­ska­ły sta­tus „Złotej Płyty”. Z tym samym zespo­łem i dyry­gen­tem Piotr Paleczny doko­nał ostat­nio nagra­nia Fantazji Polskiej oraz Koncertu for­te­pia­no­we­go a‑moll I. J. Paderewskiego. To wła­śnie dzie­ło arty­sta wyko­nał będąc soli­stą Galowego Koncertu 100-lecia war­szaw­skiej Filharmonii Narodowej — 5 listo­pa­da 2001 r.

W maju 1998 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przy­znał Piotrowi Palecznemu tytuł nauko­wy pro­fe­so­ra. Artysta jest odzna­czo­ny wie­lo­ma wyso­ki­mi i pre­sti­żo­wy­mi odzna­cze­nia­mi pol­ski­mi i zagra­nicz­ny­mi.

10 stycz­nia 2017 r. Senat UMFC nadał prof. Piotrowi Palecznemu tytuł Profesora Honorowego UMFC.


ostatnia modyfikacja: 10/03/2017