st. wykł. dr hab. Paweł Kamiński

Naukę gry na fortepianie rozpocząłem w wieku 10 lat. W latach 1973-78 uczyłem się w Państwowej Szkole Muzycznej II st. im. J. Elsnera w Warszawie pod kierunkiem mgr Aleksandry Sosnowskiej. Maturę zdałem w 1976 r. w XV LO im. N. Żmichowskiej w Warszawie, a następnie przez rok studiowałem informatykę na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1978 zostałem przyjęty do AMFC w Warszawie, gdzie studiowałem 5 lat w klasie prof. Jana Ekiera i doc. Alicji Palety-Bugaj. W 1983 r. uzyskałem w tej uczelni dyplom z wyróżnieniem. W tym samym roku otrzymałem nagrodę Ministra Kultury i Sztuki za szczególne osiągnięcia w studiach. Trzykrotnie – w latach 1980, 1981 i 1984 – byłem stypendystą Towarzystwa im. F. Chopina.

Od października 1983 r. pracowałem w AMFC jako asystent w I Katedrze Fortepianu. W 1987 r. za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej otrzymałem Nagrodę Rektora AMFC (indywidualną, III stopnia). W listopadzie 1992 r. uzyskałem kwalifikacje I stopnia, w marcu 1993 r. zostałem adiunktem. W 1999 r. ponownie otrzymałem Nagrodę Rektora AMFC (indywidualną, II stopnia). W lutym 2001 r. uzyskałem kwalifikacje II stopnia. Od roku akademickiego 2013/2014 pracuję na stanowisku profesora UMFC i pełnię funkcję kierownika Katedry Fortepianu.

Od 1984 r. współ­pra­cuję z prof. Janem Ekie­rem przy reda­go­wa­niu Wyda­nia Naro­do­wego dzieł wszyst­kich Fry­de­ryka Cho­pina. Jestem współ­re­dak­to­rem wszyst­kich 37 tomów, opu­bli­ko­wa­nych w Fun­da­cji Wyda­nia Naro­do­wego i Pol­skim Wydaw­nic­twie Muzycz­nym. Prace nad WN zaowo­co­wały m.in. sze­re­giem refe­ra­tów na kon­fe­ren­cjach muzy­ko­lo­gicz­nych i wykła­dów w uczel­niach i szko­łach Europy (Austria, Francja, Hisz­pa­nia, Niemcy, Pol­ska, Rosja, Ser­bia, Szwaj­ca­ria, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy), Ame­ryki (USA, Kanada) i Azji (Japo­nia, Chiny); ich pro­ble­ma­tyka wiąże się z reda­go­wa­niem i wyko­rzy­sta­niem w prak­tyce wyko­naw­czej kry­tycz­nych wydań źró­dło­wych („urtekstów”).

Od 1998 r. jestem prezesem Fundacji Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina.

Koncertowałem w kraju i za granicą, biorąc udział – jako solista – w koncertach symfonicznych i występując z recitalami i półrecitalami.

Brałem udział w pracach jury konkursów pianistycznych.

W pedagogice łączę doświadczenia zdobyte w czasie studiów, działalności koncertowej i pedagogicznej oraz w badaniach nad autografami i pierwodrukami; szczególny nacisk kładę na rozwinięcie umiejętności twórczego odczytania tekstu, a następnie swobodnego i wyrazistego przekazania słuchaczom swojej wizji dzieła.

W pracy ze studentami staram się, by osiągnęli następujące cele:

  1. naturalny sposób gry,
  2. opanowanie jak najbogatszego zasobu brzmień fortepianu,
  3. umiejętność odczytania intencji kompozytora z zapisu nutowego,
  4. rozwój wyobraźni muzycznej,
  5. wszechstronny rozwój twórczej osobowości,
  6. samodzielność w pracy,
  7. wyrobienie i utrwalenie poczucia własnej wartości.

Prowadzę zajęcia po polsku, angielsku, francusku, rosyjsku.

 


ostatnia modyfikacja: 21/03/2019