prof. UMFC dr hab. Paweł Gusnar

Paweł Gusnar uro­dził się w Sosnowcu. Grę na sak­so­fo­nie stu­dio­wał w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Swoje umie­jęt­no­ści dosko­na­lił na wielu kur­sach mistrzow­skich m.in. u Christiana Wirtha (Francja), Ed Bogaarda (Belgia), Lawrensa Gwoździa (USA), Johanesa Ernsta (Niemcy).
Od roku 2003 zatrud­niony jest na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Akademii Muzycznej im. Kiejstuta i Grażyny Bacewiczów w Łodzi. W 2011 r. Paweł Gusnar na pod­sta­wie przed­sta­wio­nej roz­prawy dok­tor­skiej, sta­no­wią­cej dzieło arty­styczne pt. Realizacja ele­men­tów muzyki jaz­zo­wej w lite­ra­tu­rze sak­so­fo­no­wej na przy­kła­dzie trzech sonat na sak­so­fon i for­te­pian: Phila Woodsa, Billa Dobbinsa i Ramona Rickera uzy­skał sto­pień dok­tora sztuki muzycz­nej w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej instru­men­ta­li­styka. W 2014 r. uzy­skał sto­pień dok­tora habi­li­to­wa­nego. Od listo­pada 2011 roku peł­nił funk­cję pro­dzie­kana Wydziału Instrumentalnego UMFC w Warszawie. W wybo­rach 2012 został ponow­nie wybrany pro­dzie­ka­nem tego wydziału (kaden­cja 2012–2016).
Jest lau­re­atem I Konkursu Instrumentów Dętych (Dąbrowa Górnicza 1993) oraz zdo­bywcą wyróż­nie­nia na Konkursie Zespołów Kameralnych (Wrocław 1994).
Jako jeden z nie­licz­nych sak­so­fo­ni­stów z powo­dze­niem łączy dzia­łal­ność na polu muzyki kla­sycz­nej, jaz­zo­wej i roz­ryw­ko­wej. Rocznie daje kil­ka­dzie­siąt kon­cer­tów zarówno jako soli­sta jak i kame­ra­li­sta wystę­pu­jąc w wielu mia­stach w kraju i zagra­nicą. Brał udział w licz­nych festi­wa­lach, m.in.: Warszawskiej Jesieni, Sacrum-Profanum (Kraków), Forum Lutosławskiego, Gaude Mater (Częstochowa), Music & Film Festiwal (Warszawa), Festiwalu Muzycznym Unii Europejskiej (Warszawa), Wielkanocnym Festiwalu L. von Beethovena (Warszawa), Music Festival (Marl), HiSeoulFestival (Seul), La Folle Journée „L’Harmonie des Peuples” (Nantes), Komeda Music Festiwal (Łódź), a także Warsaw Summer Jazz Days, Baltic Song Festival (Karlshamn), Festiwal-Top Trendy (Sopot), Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, Sopot Festival i innych.
Na początku lat 90. zwią­zany był z orkie­strą Teatru Rozrywki w Chorzowie. W latach 1997– 2007 współ­pra­co­wał z orkie­strą Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, Alex Band A. Maliszewskiego oraz Big Warsaw Band. Obecnie współ­pra­cuje z orkie­strami: Adama Sztaby, Kukla Band Zygmunta Kukli, orkie­strą Tomasza Szymusia, a także Krzysztofem Herdzinem oraz Tomaszem Filipczakiem.
Saksofonista współ­pra­cuje z wie­loma orkie­strami sym­fo­nicz­nymi, m.in. Filharmonią Narodową, Sinfonią Varsovią, Polską Orkiestrą Radiową, orkie­strą Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Jako soli­sta wystę­po­wał z orkie­strami: Amadeus, Concerto Avenna, Capella Bydgostiensis, Sinfoniettą Cracovia, Sinfonią Baltica, UMFC w Warszawie, Royal Northern College of Music (Manchester), Orchestra Vallentiana, Filharmonią Częstochowską, Lubelską, Łódzką, Łom­żyń­ską, Opolską, Pomorską, Podlaską, Zabrzańską, Sudecką, Zielonogórską, Polską Filharmonią Kameralną, wyko­nu­jąc utwory m.in. Głazunowa, Iberta, Herdzina, Debussy’ego, Milhauda, Cascena, Łuka­szew­skiego, Gershwina, Piazzolli.
Paweł Gusnar doko­nał wielu pra­wy­ko­nań utwo­rów współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów, m.in. M. Bembinowa, M. Borkowskiego, A. Cieślaka, A. Dutkiewicza, K. Herdzina, B. Konowalskiego, P. Łuka­szew­skiego, P. Mossa, Z. Penherskiego, D. Przybylskiego, W. Ratusińskiej, B. Schaeffera, E. Sikory, M. Sawy, A. Gronau-Osińskiej, M. Pokrzywińskiej. Kilka z nich zna­la­zło się na pły­tach wyda­nych przez wytwór­nię DUX, m.in.: Mały Szkic M. Bembinowa na sak­so­fon i organy (20 lat Conversatorium Organowego w Legnicy — nomi­na­cja do Fryderyka 2005), Nimfy W. Ratusińskiej na sak­so­fon sopra­nowy i kla­we­syn (Chamber Music — nomi­na­cja do Fryderyka 2007, nagroda Supersonic 2009), Inexprimable D. Przybylskiego (Młodzi kom­po­zy­to­rzy w hoł­dzie Fryderykowi Chopinowi — nomi­na­cja do Fryderyka 2008). Innym pre­mie­ro­wym nagra­niem był zare­je­stro­wany dla Polskiego Radia — Koncert na kwar­tet sak­so­fo­nowy i orkie­strę R. Stradomskiego z udzia­łem orkie­stry Amadeus pod dyrek­cją Agnieszki Duczmal.
W roku 2007 uka­zała się jego debiu­tancka solowa płyta New Polish Music for saxo­phone and organ, nagrana dla Musica Sacra (nomi­na­cja do nagrody — Fryderyk 2007). W roku 2010 uka­zały się kolejne płyty Pawła Gusnara — Jazz Sonatas nagrana wspól­nie z Tomaszem Filipczakiem wydana przez JBRecords. oraz — Komeda – Inspiracje z Janem Bokszczaninem na orga­nach, wydana przez ARMSmusic. W roku 2012 nakła­dem firmy DUX uka­zała się jego naj­now­sza płyta — Saxophone Impressions, nagrana z Filharmonią Kameralną im. W. Lutosławskiego w Łomży.
Jako muzyk sesyjny zapra­szany jest do nagrań muzyki fil­mo­wej i spek­ta­kli teatral­nych oraz płyt, m.in. dla BMG, ARMSmusic, Musica Sacra, JBRecords, CD Accord, DUX, Polskiego Radia, Pomaton EMI, Warner Music Poland. Ponadto brał on udział w nagra­niach wielu pro­gra­mów radio­wych i tele­wi­zyj­nych m.in. dla TVP, TVN, POLSAT.
Jest zapra­szany do jury kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów sak­so­fo­no­wych oraz jako wykła­dowca na kursy dla nauczy­cieli, stu­den­tów i uczniów orga­ni­zo­wa­nych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


ostatnia modyfikacja: 13/11/2015