Monika Quinn

Monika Quinn uro­dzi­ła się w Montrealu (Kanada), w rodzi­nie muzy­ków. Od dzie­ciń­stwa miesz­ka na sta­łe w Polsce.

Naukę gry na for­te­pia­nie roz­po­czę­ła w wie­ku 6 lat. Jest absol­went­ką PLM im. Z. Brzewskiego w Warszawie w kla­sie prof. Teresy Manasterskiej. W roku 2007 ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn oraz prof. Kazimierza Gierżoda. W tym samym roku pod­ję­ła pra­cę w ZPSM nr 1 w Warszawie, gdzie pra­cu­je jako nauczy­ciel for­te­pia­nu. Od roku 2009 jest asy­stent­ką w kla­sie for­te­pia­nu prof. Anny Jastrzębskiej-Quinn w macie­rzy­stej uczel­ni.

Monika Quinn jest lau­re­at­ką kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych. W 1999 roku uzy­ska­ła I nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim dla Młodych Pianistów w Narvie (Estonia). W 2000 roku otrzy­ma­ła II nagro­dę na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym EPTA w Krakowie. W 2001 roku zdo­by­ła I nagro­dę i nagro­dę spe­cjal­ną za wyko­na­nie muzy­ki hisz­pań­skiej na X Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Carlet, w Hiszpanii. Rok 2002 przy­niósł jej I nagro­dę – „Premio Assoluto” na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Rzymie. W roku 2005 zdo­by­ła „Grand Prix” Festiwalu Chopinowskiego w Koninie, jak rów­nież zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do ćwierć­fi­na­łu XV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie. W 2010 roku otrzy­ma­ła III nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „Chopin in Memoriam” w Warnie w Bułgarii.

Monika Quinn była sty­pen­dyst­ką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2006 roku otrzy­ma­ła sty­pen­dium pro­gra­mu Socrates Erasmus na rocz­ne stu­dia w Universität für Musik und dar­stel­len­de Kunst w Wiedniu, gdzie kształ­ci­ła się w kla­sie prof. Anny Pfeifer. Koncertowała w wie­lu pre­sti­żo­wych salach kon­cer­to­wych w Polsce i za gra­ni­cą.


ostatnia modyfikacja: 31/01/2014