ad. dr hab. Miłosz Pękala

Miłosz Pękala pocho­dzi z Rzeszowa. Jest absol­wen­tem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie per­ku­sji prof. Stanisława Skoczyńskiego (dyplom z wyróż­nie­niem). Studiował tak­że w The Royal Danish Academy of Music w Kopenhadze pod okiem prof. G. Mortensena. Od wie­lu lat jako soli­sta bądź kame­ra­li­sta bie­rze udział w wie­lu pre­sti­żo­wych kon­cer­tach, festi­wa­lach i róż­no­rod­nych pro­jek­tach arty­stycz­nych, obej­mu­ją­cych zarów­no muzy­kę współ­cze­sną, roz­ryw­ko­wą jak i etnicz­ną. Na co dzień współ­pra­cu­je z kwar­te­tem Kwadrofonik, duetem per­ku­syj­nym Hob-beats Percussion Duo, orkie­strą Sinfonia Varsovia, zespo­łem Mitch&Mitch, pro­du­cen­tem i kom­po­zy­to­rem Andrzejem Smolikiem,  gru­pą Ritmodelia. W swo­im dorob­ku ma wystę­py z m.in.: European Percussion Ensamble (Francja), Percussion Clavier de Lyon (Francja), Perkurama (Dania), orkie­strą Filharmonii Narodowej, Orkiestrą Kameralną Amadeus, Warszawską Grupą Perkusyjną. Swoje umie­jęt­no­ści roz­wi­jał pod okiem takich arty­stów jak m.in.: Andrzej Kruk, Marta Klimasara, Katarzyna Myćka, Steven Schick, Jean Geoffroy, Emmanuel Sejourne, Nippy Noya, Ricardo Flores. Specjalizuje się w grze na wibra­fo­nie, zesta­wach mul­ti­per­ku­syj­nych oraz instru­men­tach laty­no­ame­ry­kań­skich.

Miłosz Pękala jest lau­re­atem wie­lu kon­kur­sów zarów­no jako soli­sta oraz czło­nek zespo­łów kame­ral­nych. W 2008 roku został fina­li­stą pre­sti­żo­we­go International Percussion Duo Competition w Luksemburgu. W 2009 roku otrzy­mał I miej­sce na International Percussion Competition we Włoszech/Fermo w kate­go­rii wibra­fon, zaś w 2013 roku, wspól­nie z Magdaleną Kordylasińską, zajął trze­cie miej­sce oraz otrzy­mał nagro­dę spe­cjal­ną na Universal Marimba Competition w Belgii w kate­go­rii duetów marim­bo­wych. Płyta Folklove (Polskie Radio) z udzia­łem Miłosza Pękali zosta­ła uzna­na za naj­lep­szą pły­tę z muzy­ką fol­ko­wą w 2008 roku.

Miłosz Pękala obec­nie pra­cu­je jako adiunkt Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, nie­prze­rwa­nie kon­cer­tu­je w duecie per­ku­syj­nym Hob-beats Percussion Duo, kwar­te­cie Kwadrofonik, a tak­że bie­rze udział w wie­lu kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych pro­jek­tach arty­stycz­nych.


ostatnia modyfikacja: 04/06/2019