Mieczysława Demska-Trębacz publikacje

WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE:

Rytm Chopina. Warszawa 1981

Sławni, zna­ni, zapo­mnia­ni. Szkice o muzy­kach Lubelszczyzny. Lublin 1983.

Muzyka pol­ska w poszu­ki­wa­niu ludz­kiej i naro­do­wej toż­sa­mo­ści. Zbiór roz­praw i arty­ku­łów, Warszawa 1995.

Po zie­mi swo­jej cho­dzę, po Polsce… w poszu­ki­wa­niu naro­do­wej toż­sa­mo­ści muzy­ki. Lublin 2003.

Muzyczny pej­zaż Lubelszczyzny. Dworki i dwo­ry. Lublin 2005

Czas, prze­strzeń, rytm. Wykłady lubel­skie. Lublin 2005

Artykuły i roz­pra­wy:

W poszu­ki­wa­niu sty­lu naro­do­we­go (1918–1939). W: Muzyka-kul­tu­ra-spo­łe­czeń­stwo, Warszawa 1981;

Innowacja i tra­dy­cja naro­do­wa. O poglą­dach Ludomira Michała Rogowskiego. W: W krę­gu muzy­ki…, cz. II, Warszawa 1983;

Konflikt i zmia­na toków metrycz­nych w utwo­rach Chopina. W: Zeszyty nauko­we AMFC nr 16, Warszawa 1988;

Miejsce wio­lon­cze­li w twór­czo­ści kom­po­zy­to­rów pol­skich XIX i XX wie­ku. W: Polska lite­ra­tu­ra wio­lon­cze­lo­wa, Warszawa 1988;

Wokół pro­ble­mów pol­sko­ści. W: W krę­gu muzy­ki i myśli huma­ni­stycz­nej, cz. III, Warszawa 1989;

Rola pań­stwa w orga­ni­zo­wa­niu życia muzycz­ne­go po odzy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści. W: W krę­gu muzy­ki…, cz. III, Warszawa 1989;

Czy powrót do kla­sycz­no­ści? W: W krę­gu muzy­ki…, cz. IV, Warszawa 1993;

O pol­skiej szko­le skrzyp­co­wej. W:W krę­gu muzy­ki…, cz. IV, Warszawa 1993;

Uwagi o sztu­ce wio­lon­cze­lo­wej i jej tra­dy­cjach. W: W krę­gu muzy­ki…, cz. IV, Warszawa 1993;

Muzyka skrzyp­co­wa Karola Szymanowskiego. W: Wiolinistyka pol­ska, Warszawa 1997;

U źró­deł Moniuszkowskiej kon­cep­cji muzy­ki słu­żeb­nej wobec potrzeb jego cza­sów. W: W krę­gu muzy­ki…, cz. VI, Warszawa 1998;

Mity z dzie­ciń­stwa w bia­łym dwor­ku. W: W krę­gu muzy­ki…, cz. VII, Warszawa 1999;

Mecenat nad muzy­ka w daw­nej Polsce; Mecenat nad muzy­ka w cza­sach nowo­żyt­nych. W: Z dzie­jów mece­na­tu arty­stycz­ne­go w Polsce, Warszawa 1999;

Chopinowska mul­ti­me­tria i poli­me­tria — licen­cją kla­sycz­nej ryt­mi­ki czy jej prze­ła­my­wa­niem? W: Dzieło Chopina jako źró­dło inspi­ra­cji wyko­naw­czych, Warszawa 1999;

Nowowiejskiego trwa­nie we wspól­no­cie naro­du. W: W krę­gu muzy­ki…, cz. VIII, Warszawa 2000;

Między natu­rą i kul­tu­rą. Przyczynek do dzie­jów kul­tu­ry zie­mian w: W krę­gu muzy­ki… cz. VIII, Warszawa 2000;

O racjo­na­li­zmie irra­cjo­nal­nym. W: W krę­gu muzy­ki…, cz. IX, Warszawa 2000;

Między Jasną i Okólnikiem. Śladami muzy­ków dwóch insty­tu­cji muzycz­nych Warszawy. W: 100 lat Filharmonii w Warszawie, FN, Warszawa 2001;

Wspólne losy dwóch insty­tu­cji muzycz­nych Warszawy. W: Filharmonia w Warszawie. W stu­le­cie jej ist­nie­nia, Warszawa 2001.

O kształ­ce­niu ogól­no­hu­ma­ni­stycz­nym muzy­ków, Biuletyn ISME, 1986.

Z pro­ble­mów kształ­ce­nia ogól­no­kształ­cą­ce­go stu­den­tów uczel­ni muzycz­nych. W: Zeszyty nauko­we AMFC nr 20, Warszawa 1986.

Gdy muzy­ka była pasją… Przyczynek do dzie­jów kul­tu­ry muzycz­nej lubel­skich zie­mian. W: Dwór pol­ski…, Kielce 2002.

Muzyka pol­ska mię­dzy Wschodem i Zachodem: na roz­dro­żu czy na skrzy­żo­wa­niu kul­tur? W: W krę­gu muzy­ki…, cz. X, Warszawa 2003.

Chopin w rodo­wej legen­dzie Koźmianów. W: Muzyka w krę­gu prze­zwy­cię­ża­nia cza­su, Warszawa 2003.

Promotorzy i opie­ku­no­wie rodem z Lubelszczyzny. W: Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie II, Kozłówka 2003.

Piotr Perkowski i jego cza­sy. W: Piotr Perkowski, Warszawa 2003.

Rodzimość i euro­pej­skość w muzy­ce pol­skiej XIX i XX wie­ku. W: Cywilizacja euro­pej­ska, Warszawa 2004

Na pogra­ni­czu epok. Muzycy w rezy­den­cjach Lubelszczyzny. W: Muzea — rezy­den­cje w Polsce. Kozłówka 2004

O ryt­mie w archi­tek­tu­rze. W: Księga pamiąt­ko­wa Mariana Borkowskiego, Warszawa 2004

Interpretacja anty­ku w twór­czo­ści Szymanowskiego. W: Muzyka w obra­zach Jacka Malczewskiego, AMFC, Warszawa 2005

Lubelskiego zie­mia­ni­na rzecz o ostat­nim sło­wie twór­cy nie­miec­kie­go. W: Kultura i przy­szłość. Prace ofia­ro­wa­ne prof. Sławowi Krzemieniowi-Ojakowi z oka­zji 75-lecia uro­dzin. A. Kisieliewska, N. Szydłowska (red.), UwB, Białystok 2006

Redakcja:

W krę­gu muzy­ki i myśli huma­ni­stycz­nej. Wydawana przez AMFC seria dzie­się­ciu zeszy­tów.

Muzyka — kul­tu­ra — spo­łe­czeń­stwo. Warszawa 1981;

Polska lite­ra­tu­ra wio­lon­cze­lo­wa XIX i XX wie­ku. Warszawa 1988;

Odpowiedzialność arty­sty wczo­raj — dziś — jutro. Warszawa 1990;

Wiolinistyka pol­ska. Warszawa 1997;

Dzieło Chopina jako źró­dło inspi­ra­cji wyko­naw­czych. Warszawa 1999;

Filharmonia w Warszawie. W stu­le­cie jej ist­nie­nia. Warszawa 2001.

Muzyka sztu­ką prze­zwy­cię­ża­nia cza­su. Witoldowi Rudzińskiemu w dzie­więć­dzie­się­cio­le­cie uro­dzin. Warszawa 2003.

Skrypty i pomo­ce dydak­tycz­ne:

Historia kul­tu­ry. Starożytność. Gdańsk 1979;

Materiały źró­dło­we do histo­rii kul­tu­ry. Wieki śred­nie. Odrodzenie. Warszawa 1981;

O spo­łecz­nych pro­ble­mach muzy­ki. Antologia tek­stów. Warszawa 1986;

Muzyka i naród. Wybór tek­stów. Warszawa 1991.


ostatnia modyfikacja: 09/03/2010