prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz

teoretyk muzyki i kultury, doktor nauk humanistycznych, profesor sztuk muzycznych.

Urodziła się 1 stycznia 1943 r. w Zakrzówku na Lubelszczyźnie. Jest absolwentką Państwowego Liceum Muzycznego w Lublinie. Studia odbyła na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem i stopień magistra sztuki w zakresie teorii muzyki otrzymała w 1965 roku (pracę pisała pod kierunkiem prof. Witolda Rudzińskiego).

W latach 1965-69 studiowała w Wyższej Szkole Nauk Społecznych na Wydziale Historyczno-Socjologicznym (praca w Katedrze Historii i Socjologii Kultury, pisana pod opieką prof. dr. hab. Sława Krzemień-Ojaka).

Pracę zawodową rozpoczęła w rodzinnym mieście – Lublinie w roku 1965; początkowo jako nauczycielka przedmiotów teoretycznych w Państwowym Liceum Muzycznym i prelegentka w Państwowej Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego. W tym czasie współpracowała też z rozgłośnią Polskiego Radia w Lublinie.

W roku 1967 podjęła pracę w warszawskiej PWSM i z Uczelnią tą związana jest do dzisiaj. W roku 1976 obroniła rozprawę doktorską pt. Rytm w twórczości Fryderyka Chopina (promotor prof. Witold Rudziński). Stanowisko docenta mianowanego (w wyniku kwalifikacji w CKK) otrzymała w roku 1988. Tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych nadał jej Prezydent RP w roku 1994. Dwa lata później otrzymała stanowisko profesora zwyczajnego w AMFC.

W warszawskiej uczelni muzycznej pełniła również szereg funkcji organizacyjnych, m.in. sekretarza Studium Doktoranckiego, kierownika Międzyuczelnianego Studium Pedagogicznego, kierownika Zespołu Dydaktycznego, kierownika Studium Nauk Społecznych. Ponadto była kierownikiem Zakładu Nauk Społecznych i wicedyrektorem w Instytucie Nauk Społeczno-Politycznych przy Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie.

Zainteresowania naukowe M. Demskiej-Trębacz skupiają się zarówno na zagadnieniach teorii muzyki (rytm muzyczny), jak również teorii, historii i socjologii kultury. Oba nurty działalności realizowane są w zasadzie równolegle, często jednak się krzyżują. W dorobku naukowym znaczące miejsce zajmuje rodzima kultura muzyczna, jej dzieje i specyfika (w tym także dzieje kultury muzycznej regionu, z którego się wywodzi – Lubelszczyzny).

Działalność dydaktyczna prof. Demskiej-Trębacz pozostaje w ścisłym związku z zainteresowaniami i badaniami artystyczno-naukowymi. Od wielu lat prowadzi w AMFC równolegle wykłady ogólnohumanistyczne i seminaria z rytmu muzycznego. Dla potrzeb dydaktyki przygotowała kilka skryptów i pomocy dydaktycznych. W zasięgu działalności dydaktycznej mieszczą się prace metodyczno-programowe, podręcznikowe, organizacyjne związane z pełnionymi funkcjami kierownika zakładu, zespołu dydaktycznego, studium. Jest autorką wielu programów humanistycznej edukacji muzyków oraz artykułów na temat edukacji artystów.

Pod kierunkiem profesor M. Demskiej powstało wiele prac promocyjnych (na wydziałach: I, III, IV i V).

Równolegle z pracą dydaktyczną i naukową od początku działalności zawodowej zajmuje się popularyzacją wiedzy o kulturze polskiej, sztuce i muzyce (radio, filharmonia, czasopisma, publikacje książkowe).

Za działalność dydaktyczną i naukową otrzymywała nagrody: Ministra Kultury i Sztuki (za rozprawę doktorską) i Rektora PWSM/AMFC (parokrotnie). Została odznaczona srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi, a także odznaką Zasłużony Działacz Kultury.


ostatnia modyfikacja: 23/10/2013