ad. dr hab. Michał Sławecki

Michał Sławecki – orga­ni­sta, kom­po­zy­tor, dyry­gent, gre­go­ria­ni­sta. Urodził się w Puławach. Ukończył Salezjańskie Liceum Muzyczne w Lutomiersku w kla­sie orga­nów Katarzyny Sekury. W latach 2001–2006 stu­dio­wał muzy­kę kościel­ną w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (orga­ny – Magdalena Czajka, dyry­gen­tu­ra – Sławek A. Wróblewski), a w latach 2003–2008 kom­po­zy­cję w kla­sie Stanisława Moryto, uzy­sku­jąc dyplo­my z wyróż­nie­niem. W roku aka­de­mic­kim 2006–2007 stu­dio­wał w Conservatorio di Musica A. Casella w L’Aquila we Włoszech (kom­po­zy­cja – Alessandro Sbordoni, orga­ny i śpiew gre­go­riań­ski – Giandomenico Piermarini) oraz odbył staż w Pontificio Istituto di Musica Sacra w Rzymie (śpiew gre­go­riań­ski – Alberto Turco, Daniel Saulnier).

Uczestniczył w kur­sach śpie­wu gre­go­riań­skie­go, któ­re pro­wa­dzi­li mistrzo­wie tej kla­sy, co Nino Albarosa (Cremona), Johannes B. Göschl (München), Kees Pouderoijen (Vienna), Franz Karl Praßl (Graz), Federico Bardazzi (Firenze), Giovanni Conti (Lugano), Heinrich Rumphorst (Berlin). Jest człon­kiem wło­skiej i pol­skiej sek­cji Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Prowadzi oży­wio­ną dzia­łal­ność na polu pro­pa­go­wa­nia śpie­wu gre­go­riań­skie­go poprzez kur­sy, kon­cer­ty i uro­czy­ste litur­gie w kra­ju i zagra­ni­cą.

Koncertuje jako soli­sta, kame­ra­li­sta i akom­pa­nia­tor. Bierze udział w pra­wy­ko­na­niach utwo­rów współ­cze­snych kom­po­zy­to­rów pol­skich, a nie­któ­re z nich zosta­ły zare­je­stro­wa­ne na pły­tach CD. Jest lau­re­atem nagród i wyróż­nień w kon­kur­sach kom­po­zy­tor­skich. Od 2004 roku peł­ni funk­cję orga­ni­sty i kan­to­ra w Kościele Akademickim św. Anny przy Trakcie Królewskim w Warszawie. Jest II dyry­gen­tem Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Jest zało­ży­cie­lem, dyrek­to­rem arty­stycz­nym i dyry­gen­tem zespo­łu Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, z któ­rym w 2011 roku wygrał 59. Międzynarodowy Konkurs Polifonico „Guido d’Arezzo” (I miej­sce w kate­go­rii Canto Monodico Cristiano – Concorso oraz I miej­sce ex aequo w kate­go­rii Canto Monodico Cristiano – Rassegna a pre­mi).

Pracuje jako adiunkt na kie­run­ku muzy­ka kościel­na na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. W 2012 roku na UMFC obro­nił pra­cę dok­tor­ską zaty­tu­ło­wa­ną Topos roma­no-fran­koń­ski. Aspekt wyko­naw­czy na przy­kła­dzie wybra­nych utwo­rów. Obecnie jego bada­nia kon­cen­tru­ją się wokół inter­pre­ta­cji zachod­niej mono­dii litur­gicz­nej w opar­ciu o naj­star­sze dostęp­ne źró­dła adia­ste­ma­tycz­ne w duchu Dom Eugène Carine’a (semio­lo­gia gre­go­riań­ska, semio­mo­dal­ność, semio­este­ty­ka, Bewegungstendenz).


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019