dr hab. Michał Markuszewski

W 2004 roku ukoń­czył z wyróż­nie­niem stu­dia w war­szaw­skiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, w kla­sie orga­nów prof. Joachima Grubicha, a tak­że (w 2005 roku) w kla­sie for­te­pia­nu prof. Kazimierza Gierżoda. W 2007 roku ukoń­czył stu­dia (spe­cja­li­za­cja — impro­wi­za­cja orga­no­wa) na Universität der Künste w Berlinie w kla­sie prof. Wolfganga Seifena. W 2008 roku ukoń­czył stu­dia pody­plo­mo­we w kla­sie mistrzow­skiej prof. Christopha Bosserta w Hochschule für Musik w Würzburgu.

Do jego naj­więk­szych osią­gnięć nale­żą: II nagro­da w kon­kur­sie Polskiej Muzyki Organowej XX wie­ku w Legnicy (1998), I nagro­da na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w Rumii (2000) i wyróż­nie­nie za naj­lep­sze wyko­na­nie utwo­rów Jana Sebastiana Bacha oraz nagro­da pre­zy­den­ta mia­sta Gdańska, III miej­sce na Międzynarodowym Konkursie Organowym w Zürichu-Wiedikon (2007).

W 2007 roku był sty­pen­dy­stą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Występował z reci­ta­la­mi na kil­ku­dzie­się­ciu mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­lach w Polsce, na Litwie, Słowacji, Ukrainie, Wyspach Alandzkich, w Czechach, Luksemburgu, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz ponad 200 mia­stach w Niemczech.

Swoje umie­jęt­no­ści dosko­na­lił na wie­lu kur­sach pod kie­run­kiem takich mistrzów jak: Guy Bovet, Aleksander Fiseyski, Julian Gembalski, Lorenzo Ghielmi, Jean Guillou, Bernhard Haas, Naji Hakim, Rudolf Innig, Edgar Krapp, Olivier Latry, Heribert Metzger, Peter Planyawski, Martin Sander, Christopher Stembridge.

Współpracował z wie­lo­ma wybit­ny­mi soli­sta­mi, Polskim Chórem Kameralnym Schola Cantorum Gedanensis, chó­rem Camerata Varsovia, orkie­strą Camerata Janáček, orkie­strą Collegium Instrumentale Bochum, orkie­strą Jeunesses Musicales.

Dokonał rów­nież wie­lu nagrań pły­to­wych (Organum Classics, Label Harp, DUX). Jego pły­ta nagra­na na zabyt­ko­wych orga­nach Kościoła Reformowanego w Warszawie (DUX 0707) nomi­no­wa­na była w dwóch kate­go­riach do nagro­dy „Fryderyk”. Nagrywał rów­nież dla radia oraz tele­wi­zji.

Artysta ma na swo­im kon­cie pra­wy­ko­na­nia współ­cze­snej pol­skiej muzy­ki orga­no­wej, a tak­że orga­no­wo-kame­ral­nej.

Michał Markuszewki zaj­mu­je się rów­nież pro­ble­ma­mi ochro­ny zabyt­ko­wych orga­nów. Jest człon­kiem Stowarzyszenia na rzecz badań i utrzy­ma­nia ślą­skich orga­nów VEESO oraz od 2001 człon­kiem nie­miec­kie­go Towarzystwa Przyjaciół Organów GdO.

Uczestniczył rów­nież w wie­lu pro­jek­tach restau­ra­cji zabyt­ko­wych orga­nów, jak rów­nież był kon­sul­tan­tem przy budo­wie nowych instru­men­tów.

Z jego ini­cja­ty­wy i pod jego nad­zo­rem w latach 2004–2008 odre­stau­ro­wa­no zabyt­ko­we orga­ny (fir­my Schlag und Söhne z 1900 roku) w koście­le Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie, gdzie od 2004 roku peł­ni funk­cję orga­ni­sty.

Od kil­ku lat zaj­mu­ję się dzia­łal­no­ścią mana­ger­ską i ani­ma­cją kul­tu­ry. Jest pomy­sło­daw­cą i dyrek­to­rem arty­stycz­nym mię­dzy­na­ro­do­we­go cyklu kon­cer­tów orga­no­wych na zabyt­ko­wych orga­nach fir­my Schlag und Söhne z 1900 roku w koście­le Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie.

Więcej infor­ma­cji: www.michalmarkuszewski.pl


ostatnia modyfikacja: 10/05/2018