prof. Marta Gozdecka-Lesz

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej  w Warszawie (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w kla­sie for­te­pia­nu prof. Jana Ekiera. Umiejętności pia­ni­stycz­ne dosko­na­li­ła tak­że pod kie­run­kiem prof. Marii Wiłkomirskiej, a następ­nie jako sty­pen­dyst­ka rzą­du fran­cu­skie­go u pro­fe­sor Lucette Descaves w Paryżu.

Marta Gozdecka jest lau­re­at­ką dwóch kon­kur­sów kra­jo­wych oraz III nagro­dy Międzynarodowego Konkursu dla Wykonawców Muzyki Współczesnej w Utrechcie (Holandia).

Pianistka kon­cer­to­wa­ła w Austrii, Anglii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Niemczech, Szwajcarii, Kanadzie i w kra­jach byłe­go ZSRR.

Dokonała licz­nych nagrań dla Polskiego Radia oraz roz­gło­śni radio­wych w Holandii, Szwajcarii, Berlinie, Paryżu, Kolonii i w BBC w Londynie.

Występuje z wie­lo­ma reci­ta­la­mi w Polsce, rów­nież jako kame­ra­list­ka oraz w pro­gra­mach poetyc­ko-muzycz­nych i kon­cer­tach poświę­co­nych muzy­ko­te­ra­pii. Ta for­ma dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej zosta­ła utrwa­lo­na na kase­tach i na pły­cie, któ­re są wyko­rzy­sty­wa­ne w Centrum Zdrowia Dziecka oraz w Centralnym Szpitalu Kolejowym w Międzylesiu.

Jest pro­fe­so­rem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Tytuł pro­fe­so­ra sztuk muzycz­nych otrzy­ma­ła z rąk Prezydenta RP w maju 1998 roku.

W latach 1994–2002 była kie­row­ni­kiem Międzywydziałowego Zakładu Fortepianu Ogólnego war­szaw­skiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Jest rów­nież ini­cja­tor­ką Międzyuczelnianego Konkursu „Miniatura Fortepianowa”.

Artystka otrzy­ma­ła w roku 1986 Srebrny Krzyż Zasługi oraz w roku 1988 odzna­kę Zasłużony Działacz Kultury. W mar­cu 2007 roku otrzy­ma­ła Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Za wybit­ne osią­gnię­cia peda­go­gicz­ne otrzy­ma­ła wie­lo­krot­nie nagro­dę Rektora, m.in. w 2009 r. nagro­dę I stop­nia. 

W 2012 roku pia­nist­ka ukoń­czy­ła pody­plo­mo­we stu­dia Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Prof. Marta Gozdecka-Lesz jest autor­ką arty­ku­łów zamiesz­czo­nych w zeszy­tach nauko­wych UMFC oraz w „Ruchu Muzycznym”.


ostatnia modyfikacja: 11/05/2012