prof. zw. dr hab. Marian Borkowski

Urodził się w 1934 roku w Pabianicach. Kompozytor, muzy­ko­log, pia­ni­sta, peda­gog oraz ani­ma­tor i orga­ni­za­tor życia muzycz­ne­go.

Studia muzycz­ne odbył w latach 1959–1965 w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w Warszawie w kla­sie kom­po­zy­cji Kazimierza Sikorskiego oraz w kla­sach for­te­pia­nu Jana Ekiera i Natalii Hornowskiej. W tym samym cza­sie stu­dio­wał muzy­ko­lo­gię w Uniwersytecie Warszawskim, któ­rą ukoń­czył pod kie­run­kiem Józefa M. Chomińskiego w roku 1966. W latach 1966–1968, jako sty­pen­dy­sta rzą­du fran­cu­skie­go, kon­ty­nu­ował stu­dia kom­po­zy­tor­skie u Nadii Boulanger i Oliviera Messiaena w Konserwatorium Paryskim i w Konserwatorium Amerykańskim w Fontainebleau oraz u Iannisa Xenakisa w Ecole Pratique des Hautes Etudes, jak rów­nież stu­dia muzy­ko­lo­gicz­ne pod kie­run­kiem Jacquesa Chailley i Barry S. Brooka w Uniwersytecie Paryskim (Sorbonne). Jednocześnie stu­dio­wał filo­zo­fię u Jeana Hyppolite i Julesa Vuillemina w Sorbonie oraz w Collège de France. Brał udział w Międzynarodowych Kursach Nowej Muzyki w Darmstadt (1972, 1974) oraz w Accademia Musicale Chigiana w Sienie (1973, 1975 – Diploma di Merito), pra­cu­jąc w zakre­sie kom­po­zy­cji pod kie­run­kiem György Ligetiego, Iannisa Xenakisa, Karlheinza Stockhausena i Franco Donatoniego.

Od roku 1968 wykła­da kom­po­zy­cję i instru­men­ta­cję sym­fo­nicz­ną w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) – od 1976 roku jest docen­tem i pro­wa­dzi kla­sę kom­po­zy­cji. W roku 1989 otrzy­mał tytuł nauko­wy pro­fe­so­ra sztuk muzycz­nych. Był pro­dzie­ka­nem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (1975–1978), pro­rek­to­rem Akademii (1978–1981, 1987–1990), kie­row­ni­kiem Katedry Teorii Muzyki (1993–1999), dzie­ka­nem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (1996–1999), kie­row­ni­kiem Katedry Kompozycji (1999–2004), orga­ni­za­to­rem i kie­row­ni­kiem Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki (1998–2008) oraz Podyplomowych Studiów Kompozycji (2000–2008). Od roku 2010 wykła­da tak­że kom­po­zy­cję w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Od 1989 roku wykła­da kom­po­zy­cję jako visi­ting pro­fes­sor lub guest com­po­ser w Concordia University (Montreal), University of Montreal, Conservatoire de Musique du Québec (Québec-City), Conservatoire National de Musique (Boulogne-Billancourt, Paris), Accademia Musicale Chigiana (Siena), University of Kansas (Lawrence), University of Southern California (Los Angeles), San Francisco State University, Eastman School of Music (Rochester), Georgia State University (Atlanta), Tulane University of Luisiana (New Orleans), University of North Texas (Denton), Bowling Green State University, Shenandoah University (Winchester), University of Charleston, Rice University (Houston), University of Miami, William Paterson University of New Jersey (Wayne), Baldwin-Wallace Conservatory (Berea, Ohio), Southwest Missouri State University (Springfield), Hanyang University (Seoul), Seoul Superior Conservatory of Music, Keimyung University (Taegu), Catholic University of Taegu-Hyosung, Korean National University of Arts (Seoul), University of Suwon, Seoul National University, Chonnam National University (Kwangju).

Wykształcił gro­no kil­ku­dzie­się­ciu kom­po­zy­to­rów pol­skich: Joanna Badełek, Renata Baszun, Wojciech Blecharz, Marcin Błażewicz, Maria Borecka, Katarzyna Bortkun-Szpotańska, Artur Cieślak, Dorota Dywańska, Aleksandra Garbal, Szymon Godziemba-Trytek, Alicja Gronau-Osińska, Igor Jankowski, Szymon Kawalla, Jerzy Kornowicz, Aleksander Kościów, Bartosz Kowalski, Renata Kunkel, Dariusz Łapiński, Paweł Łukaszewski, Marcin Tadeusz Łukaszewski, Emilian Madey, Aldona Nawrocka, Ryszard Osada, Grażyna Paciorek-Draus, Maria Pokrzywińska, Paweł Przezwański, Roman Rewakowicz, Jędrzej Roch-Rochecki, Piotr Spoz, Paweł Sprync, Paweł Strzelecki, Łucja Szablewska, Dariusz Szankin, Wojciech Szmidt, Seweryn Ścibior, Hadrian Filip Tabęcki, Marek Towiański, Tadeusz Trojanowski, Marcin Wierzbicki, Sławomir Wojciechowski, Sławomir Zamuszko, Maciej Zieliński, Maciej Żółtowski, a tak­że licz­ną gru­pę stu­den­tów, sta­ży­stów i dok­to­ran­tów z zagra­ni­cy, Boris Alvarado-Gutierrez (Chile), Robin Chemtov (Kanada), Choi Chun-hee (Korea Południowa), Alessandra Ciccaglioni (Włochy), Joe Cutler (Wielka Brytania), Gwon Sung-hyun (Korea Południowa), Hong Jin-pyo (Korea Południowa), Kim Jin-keum (Korea Południowa), Lee Chong-man (Korea Południowa), Lee Mi-jin (Korea Południowa), Daniel Luzko (Paragwaj/USA), Ginger Mayerson (USA), Paul Scriver (Kanada), Tony Srouji (Kanada), Brian Thompson (Kanada), Fanny Tran (Belgia), Gabriel Mãlãncioiu (Rumunia). Jego stu­den­ci i absol­wen­ci zdo­by­li ponad 300 nagród i wyróż­nień na kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach kom­po­zy­tor­skich.

Był wykła­dow­cą na kur­sach mistrzow­skich i sym­po­zjach kom­po­zy­tor­skich (Amsterdam, Belgrad, Breaza, Bukareszt, Cleveland, Cluj, Esztergom, Klagenfurt, Kwangju, Lyon, Mexico-City, Montreal, Moskwa, Olsztyn, Paryż, Québec-City, Seul, Siena, Taegu, Taszkent, Valparaíso, Wiedeń).

Utwory Mariana Borkowskiego były wyko­ny­wa­ne na kon­cer­tach kame­ral­nych i sym­fo­nicz­nych w 25 kra­jach Europy, a tak­że w Australii, Boliwii, Chile, Iranie, Jamajce, Japonii, Kanadzie, Kolumbii, Korei Południowej, Kubie, Kuwejcie, Meksyku i USA. Znalazły się one rów­nież w pro­gra­mach ponad 50 kra­jo­wych i oko­ło 60 mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­li muzycz­nych (m.in. w Aix-en-Provence, Berlinie, Bilbao, Darmstadt, Esztergom, Genewie, Kwangju, Lizbonie, Los Angeles, Lwowie, Madrycie, Meadville, Metz, México-City, Monachium, Paryżu, Salzburgu, Pusan, Santa Cruz, Seulu, St. Petersburgu, Taegu, Utrechcie, Valparaíso, Viitasaari, Warszawie, Witten). Ponadto, wie­le jego kom­po­zy­cji zosta­ło nagra­nych w radio i tele­wi­zji (w ponad 25 kra­jach) oraz na ponad 50 pły­tach ana­lo­go­wych i CD wyda­nych przez Acte Préalable, DUX, Global Sound Media (Seoul), GM Records, MTJ, Musica Sacra Edition, Olympia (Londyn), Polonia Records, Polskie Nagrania • Muza, ProViva Intersound (Monachium), Sound-Pol, Gamma CD, Veriton.

Jako pia­ni­sta kon­cer­to­wał w kra­ju oraz w Austrii, Francji, Kanadzie, Korei Południowej, Rosji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i USA. Dokonał nagrań radio­wych, tele­wi­zyj­nych i pły­to­wych utwo­rów wła­snych i innych kom­po­zy­to­rów pol­skich.
Dorobek nauko­wy Mariana Borkowskiego obej­mu­je ponad 20 prac teo­re­tycz­nych z zakre­su teo­rii muzy­ki XX i XXI wie­ku, współ­cze­snych tech­nik kom­po­zy­tor­skich, współ­cze­snej tech­ni­ki orkie­stra­cyj­nej, sono­lo­gii, dode­ka­fo­nii (a zwłasz­cza warsz­ta­tu kom­po­zy­tor­skie­go Antona Weberna), muzy­ki pol­skiej XX i XXI wie­ku i peda­go­gi­ki kom­po­zy­cji. Marian Borkowski uczest­ni­czył w ponad 70 mię­dzy­na­ro­do­wych kon­gre­sach, kon­fe­ren­cjach, sym­po­zjach, sesjach nauko­wych i festi­wa­lach w kra­ju i za gra­ni­cą.

Jest człon­kiem wie­lu orga­ni­za­cji muzycz­nych w Polsce, Belgii, Japonii i USA. W latach 1971–77 był wice­pre­ze­sem Oddziału Warszawskiego Związku Kompozytorów Polskich. Od roku 1985 jest twór­cą i dyrek­to­rem arty­stycz­nym Festiwalu Laboratorium Muzyki Współczesnej, a od 1995 roku pre­ze­sem Stowarzyszenia Laboratorium Muzyki Współczesnej. Był człon­kiem jury wie­lu kra­jo­wych (w ponad 70) i zagra­nicz­nych (w ponad 20) kon­kur­sów kom­po­zy­tor­skich i wyko­naw­czych (m.in. w Belgradzie, Florencji, Paryżu, Esztergom, Nowym Orleanie, Seulu, Suwon, Taegu, Valparaíso, Guadalajara).

Marian Borkowski jest lau­re­atem wie­lu nagród: Konkursu Młodych Kompozytorów w Warszawie (1966), Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. G. B. Viottiego w Vercelli (1969), Konkursu Kompozytorskiego im. K. Szymanowskiego w Warszawie (1974), Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego Nowej Muzyki w Nowym Jorku (1990), Nagród Ministra Kultury i Sztuki (1976, 1980, 1982, 2004, 2008) oraz wie­lu nagród i nomi­na­cji do nagro­dy Akademii Fonograficznej „Fryderyk” (1998–2011). Odznaczony został tak­że Srebrnym Krzyżem Zasługi (1977), Srebrnym Medalem Premio Vittorio Gui (Włochy, 1979), Medalem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (1981), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), odzna­ką Zasłużony Działacz Kultury (1985), Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1985), Medalem Uniwersytetu Narodowego w Seulu (1988), Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2002), Honorowej Plakiety Akademii Muzycznej im. F. Chopina (2004), Medalem hono­ro­wym Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Chile, 2004) oraz Srebrnym Wawrzynem Olimpijskim (2004). Otrzymał hono­ro­we człon­ko­stwo Stowarzyszenia „Musica Sacra” (2004) i Towarzystwa im. Karola Nicze (2006). W roku 2005 otrzy­mał Honorowe Obywatelstwo Miasta Pabianic. W roku 2008 otrzy­mał Honorową Nagrodę Związku Kompozytorów Polskich oraz Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis”. W roku 2009 otrzy­mał Nagrodę im. św. Brata Alberta, a w roku 2010 Medal „Za zasłu­gi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina” oraz Nagrodę Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W roku 2011 otrzy­mał Nagrodę Akademii Fonograficznej „Fryderyk” w kate­go­rii „Kompozytor Roku”. W roku 2012 został odzna­czo­ny Medalem Komisji Edukacji Narodowej i otrzy­mał „Grand Prix” Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Strona inter­ne­to­wa kom­po­zy­to­ra: www.marianborkowski.pl

Kompozycje i dys­ko­gra­fia
Wybrana lite­ra­tu­ra i publi­ka­cje


ostatnia modyfikacja: 27/07/2017