Nestorzy pianistyki polskiej

Wspomnieniowo-kon­cer­to­wy cykl Nestorzy Polskiej Pianistyki zaini­cjo­wa­ny został przez prof. Marię Szraiber w Roku Chopinowskim (1999), w ramach uro­czy­stych obcho­dów 150. rocz­ni­cy śmier­ci F. Chopina. Z tego powo­du jego pier­wot­na nazwa brzmia­ła Nestorzy Polskiej Chopinistyki. Wraz z zakoń­cze­niem obcho­dów Roku Chopinowskiego, nazwa cyklu zosta­ła zmie­nio­na na obec­ną.

U pod­staw kon­cep­cji cyklu była idea pre­zen­ta­cji pol­skich arty­stów z bliż­szej lub dal­szej prze­szło­ści, któ­rzy zapi­sa­li się w histo­rii war­szaw­skiej Uczelni jako wycho­waw­cy kolej­nych poko­leń pia­ni­stów. Dziewięć edy­cji, któ­re dotych­czas się odby­ły, poświę­co­no nastę­pu­ją­cym pro­fe­so­rom: Zbigniewowi Drzewieckiemu, Jerzemu Lefeldowi, Aleksandrowi Michałowskiemu, Stanisławowi Szpinalskiemu, Józefowi Śmidowiczowi, Margericie Trombini-Kazurowej, Józefowi Turczyńskiemu, Marii Wiłkomirskiej i Jerzemu Żurawlewowi.

Każda edy­cja prze­bie­ga­ła w podob­nej for­mu­le. Zawierała pro­wa­dzo­ne przez prof. M. Szraiber spo­tka­nie wspo­mnie­nio­we, na któ­re zapra­sza­no wycho­wan­ków i przy­ja­ciół boha­te­ra kolej­nej edy­cji. Po przed­sta­wie­niu przez pro­wa­dzą­cą spo­tka­nie jego syl­wet­ki i wszech­stron­ne­go dorob­ku — mię­dzy inny­mi wybra­nych nagrań arty­sty — zapro­sze­ni goście dzie­li­li się z publicz­no­ścią swo­imi wspo­mnie­nia­mi. Po spo­tka­niu mia­ło miej­sce otwar­cie wysta­wy poświę­co­nej dzia­łal­no­ści pre­zen­to­wa­ne­go pia­ni­sty.

Każdą edy­cję cyklu koń­czył kon­cert w wyko­na­niu wycho­wan­ka wspo­mi­na­ne­go arty­sty, lub osób w istot­ny spo­sób z nim zwią­za­nych.

W roku 2005 uka­za­ła się pod redak­cją prof. Marii Szraiber dwu­to­mo­wa książ­ka zaty­tu­ło­wa­na Nestorzy Polskiej Pianistyki, któ­ra pre­zen­tu­je syl­wet­ki boha­te­rów poszcze­gól­nych edy­cji cyklu oraz zapis tre­ści spo­tkań wspo­mnie­nio­wych dedy­ko­wa­nych wyżej wymie­nio­nym dzie­wię­ciu arty­stom. Publikację uzu­peł­nia część zdję­cio­wa, pre­zen­tu­ją­ca frag­men­ty poświę­co­nych im wystaw. Każdy tom zawie­ra pły­tę CD z nagra­nia­mi przed­sta­wio­nych w nim pia­ni­stów. Książka zosta­ła wyda­na rów­nież w języ­ku angiel­skim.

 


ostatnia modyfikacja: 26/05/2010