prof. Maria Szraiber — działalność pedagogiczna

Działalność pedagogiczna, badawcza i inne zainteresowania

Zainteresowania peda­go­gi­ką arty­stycz­ną zaowo­co­wa­ły m.in. obszer­nym opra­co­wa­niem zaty­tu­ło­wa­nym Z zagad­nień kształ­ce­nia arty­sty — wyko­naw­cy w toku wyż­szych stu­diów pia­ni­stycz­nych (Zeszyt Naukowy AMFC w Warszawie, 1999, nr 44).

Literatura for­te­pia­no­wa i jej poten­cjał inter­pre­ta­cyj­ny, a tak­że wiel­kie arty­stycz­ne indy­wi­du­al­no­ści kom­po­zy­to­rów i wyko­naw­ców, inspi­ru­ją Marię Szraiber do wie­lo­ra­kich ana­liz. To sta­no­wi źró­dło róż­no­rod­nych opra­co­wań i wykła­dów.

Poniżej poda­ne są wybra­ne przy­kła­dy:

Owocem pro­wa­dzo­ne­go przez Marię Szraiber cyklu Nestorzy Polskiej Pianistyki jest dwu­to­mo­wa publi­ka­cja pod tym samym tytu­łem, zawie­ra­ją­ca bio­gra­fie oraz zapis tre­ści spo­tkań wspo­mnie­nio­wych poświę­co­nych Zbigniewowi Drzewieckiemu, Jerzemu Lefeldowi, Aleksandrowi Michałowskiemu, Stanisławowi Szpinalskiemu, Józefowi Śmidowiczowi, Margericie Trombini-Kazuro, Józefowi Turczyńskiemu, Marii Wiłkomirskiej i Jerzemu Żurawlewowi.

Publikacji, wyda­nej rów­nież w języ­ku angiel­skim, towa­rzy­szą pły­ty CD z nagra­nia­mi przed­sta­wio­nych w niej pia­ni­stów.

Organizacja szkol­nic­twa, w szcze­gól­no­ści szkol­nic­twa muzycz­ne­go na róż­nych pozio­mach kształ­ce­nia, ze spe­cjal­nym uwzględ­nie­niem pozio­mu aka­de­mic­kie­go, zawsze sta­no­wi­ła przed­miot zain­te­re­so­wa­nia Marii Szraiber. Jako wie­lo­let­ni dzie­kan podej­mo­wa­łam róż­ne ini­cja­ty­wy w poszu­ki­wa­niu opty­mal­ne­go kształ­tu pla­nu stu­diów.

Była rów­nież eks­per­tem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakre­sie awan­sów nauczy­cie­li pod­sta­wo­wych i śred­nich szkół arty­stycz­nych. Wolny czas naj­chęt­niej spę­dza na róż­ne­go typu lek­tu­rze. Interesuje się też rze­czy­wi­sto­ścią poli­tycz­ną i pro­ce­sa­mi spo­łecz­ny­mi. Z przy­jem­no­ścią upra­wia tury­sty­kę gór­ską, samo­cho­do­wą i rowe­ro­wą.


ostatnia modyfikacja: 07/01/2014