prof. Maria Szraiber

Profesor for­te­pia­nu i kon­cer­tu­ją­ca pia­nist­ka. Przekazywanie tre­ści zawar­tych w muzy­ce uwa­ża za swą życio­wą misję, któ­rą speł­nia jako wyko­naw­ca i peda­gog.

Interesuje się tak­że histo­rią pia­ni­sty­ki oraz róż­no­rod­ny­mi zagad­nie­nia­mi zwią­za­ny­mi z twór­czo­ścią i wyko­naw­stwem muzy­ki for­te­pia­no­wej. Zajmują ją rów­nież kwe­stie orga­ni­za­cji pro­ce­su kształ­ce­nia na róż­nych szcze­blach szkol­nic­twa muzycz­ne­go.

Biografia artystyczna

Urodzona na Śląsku ukoń­czy­ła Liceum Muzyczne w Bytomiu w kla­sie for­te­pia­nu prof. Wandy Chmielowskiej, spad­ko­bier­czy­ni tra­dy­cji słyn­nej szko­ły Teodora Leszetyckiego.

Dalsze stu­dia muzycz­ne prze­bie­ga­ły w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach, pod kie­run­kiem prof. Bolesława Woytowicza, pia­ni­sty i kom­po­zy­to­ra, wycho­wan­ka Aleksandra Michałowskiego, spad­ko­bier­cy tra­dy­cji cho­pi­now­skiej przez Karola Mikulego, ucznia Fryderyka Chopina.
Kolejnym eta­pem kształ­ce­nia był pobyt sty­pen­dial­ny w Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, gdzie stu­dio­wa­ła pod kie­run­kiem Tatiany Nikołajewej i Rudolfa Kerera, wybit­nych przed­sta­wi­cie­li rosyj­skiej szko­ły pia­ni­stycz­nej.

Koncertuje na estra­dach pol­skich i zagra­nicz­nych. Występowała w wie­lu kra­jach Europy, a tak­że w USA, Chinach, Japonii, Korei Płd. i Australii.
W swo­im dorob­ku ma sze­reg róż­no­rod­nych nagrań. Dysponując obszer­nym reper­tu­arem ze szcze­gól­nym upodo­ba­niem wyko­nu­je muzy­kę F. Chopina i C. Debussy’ego.

Obok dzia­łal­no­ści kon­cer­to­wej z entu­zja­zmem upra­wia peda­go­gi­kę. Na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra zwy­czaj­ne­go w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie pro­wa­dzi pia­ni­stycz­ne stu­dia magi­ster­skie, dok­to­ranc­kie i pody­plo­mo­we dla stu­den­tów pol­skich i zagra­nicz­nych.
W war­szaw­skiej Uczelni była dwu­krot­nie wybie­ra­na na sta­no­wi­sko dzie­ka­na Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów (1993–1999), peł­ni­ła tak­że funk­cję kie­row­ni­ka Katedry Fortepianu.

Od wie­lu lat pro­wa­dzi kur­sy pia­ni­stycz­ne w kra­ju i za gra­ni­cą oraz wygła­sza wykła­dy o tema­ty­ce zwią­za­nej z pia­ni­sty­ką. Zasiada rów­nież w komi­sjach kon­kur­so­wych róż­no­rod­nych kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych.
Rezultatem zain­te­re­so­wań histo­rią pia­ni­sty­ki jest pro­wa­dzo­ny przez Marię Szraiber w war­szaw­skiej Uczelni cykl wspo­mnie­nio­wo-kon­cer­to­wy Nestorzy Polskiej Pianistyki.

e‑mail: maria.szraiber@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 30/12/2013