prof. dr hab. Marek Marczyk

Urodzony w Warszawie. Studia muzycz­ne ukoń­czył w roku 1972 w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, w kla­sie altów­ki prof. Stefana Kamasy.

W latach 1966–1971 był soli­stą zespo­łu muzy­ki daw­nej „Con moto ma can­ta­bi­le”. W latach 1971–1984 był człon­kiem i soli­stą Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej pod kier. Karola Teutsha. Z zespo­łem tym doko­nał wie­lu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, dla radia RIAS, dla radia Hilversum, oraz dla Radia Bawarskiego. Orkiestra odby­ła wie­le tour­née kon­cer­to­wych na całym świe­cie. Jako soli­sta wystą­pił z nią w wie­lu kra­jach min. w NRD, Czechosłowacji, na Węgrzech, w Rumunii, RFN, Hiszpanii, we Włoszech, Francji, Austrii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Finlandii, Szwecji, Australii, Argentynie, Brazylii, Tajlandii, Japonii i USA.

W latach 1972–1976 był człon­kiem Kwartetu Smyczkowego Magdaleny Rezler, z któ­rym w roku 1973 zdo­był III nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie Kameralnym w Budapeszcie.

Od 1986 roku jest człon­kiem Polskiego Kwartetu Fortepianowego. Zespół ten kon­cer­tu­je w kra­ju i za gra­ni­cą. Nagrał dla Polskiego Radia wszyst­kie kwar­te­ty for­te­pia­no­we Mendelssohna, Noskowskiego, Żeleńskiego oraz Beethovena. W 1992 roku kwar­tet nagrał dwie pły­ty kom­pak­to­we z muzy­ką pol­ską dla angiel­skiej wytwór­ni Olimpia. Od roku 1983 jest soli­stą, kie­row­ni­kiem gru­py altó­wek Orkiestry Filharmonii Narodowej w Warszawie, a od roku 2002 — człon­kiem reak­ty­wo­wa­nej Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej.

W szkol­nic­twie muzycz­nym pra­cu­je od roku 1972. Obecnie jest pro­fe­so­rem w kla­sie altów­ki i w kla­sie kame­ral­nej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.


ostatnia modyfikacja: 15/10/2018