prof. dr hab. Małgorzata Marczewska

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie; w latach 1984–88 solist­ka Państwowej Opery Śląskiej w Bytomiu, 1987–90 Warszawskiej Opery Kameralnej, współ­pra­co­wa­ła z Teatrem Wielkim w Warszawie, kon­cer­to­wa­ła w Polsce, Niemczech, Japonii, Czechosłowacji, pro­pa­gu­jąc muzy­kę pol­ską, wokal­ną liry­kę fran­cu­ską, a przede wszyst­kim muzy­kę ope­ro­wą. W swo­im dorob­ku ma m.in. Tatianę (P. Czajkowski Oniegin), Mimi (G. Puccini Cyganeria), Halkę (St. Moniuszko Halka), Nellę (G. Puccini Gianni Schicchi), Dziecko (M. Ravel Dziecko i cza­ry), Lolę (P. Mascagni Rycerskość wie­śnia­cza), Idę (J. Strauss Zemsta Nietoperza), Stefana (St. Duniecki Paziowie kró­lo­wej Marysieńki) i inne.

Od 1985 roku pro­wa­dzi dzia­łal­ność dydak­tycz­ną, któ­rą zapo­cząt­ko­wał 3‑letni okres pra­cy w Państwowej Szkole Muzycznej II st. w Zabrzu, obec­nie jest pro­fe­so­rem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie pro­wa­dzi kla­sę wokal­ną i wykła­da meto­dy­kę naucza­nia śpie­wu.

Jej byłe uczen­ni­ce są lau­re­at­ka­mi zna­czą­cych kon­kur­sów mię­dzy­na­ro­do­wych, kon­cer­tu­ją na estra­dach Europy, Ameryki i Azji, wystę­pu­ją ze zna­ko­mi­ty­mi arty­sta­mi scen ope­ro­wych. Azji

Animatorka wie­lu wyda­rzeń medial­nych, aukcji sztu­ki, aukcji na cele cha­ry­ta­tyw­ne, pro­mo­tor­ka mło­dych talen­tów, pro­pa­ga­tor­ka idei wycho­wa­nia przez sztu­kę. Wielokrotnie nagra­dza­na nagro­da­mi edu­ka­cyj­ny­mi, śro­do­wi­sko­wy­mi oraz oko­licz­no­ścio­wy­mi.

Prof. Małgorzata Marczewska peł­ni­ła w latach 2012–2015 funk­cję kie­row­ni­ka Katedry Wokalistyki.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019