dr Małgorzata Kubala

Sopran kolo­ra­tu­ro­wy, absol­went­ka Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Umiejętności wokal­ne dosko­na­li­ła u naj­lep­szych pol­skich śpie­wa­czek – Haliny Mickiewiczówny, Bogny Sokorskiej, Niny Stano i Zdzisławy Donat, a tak­że u zna­ko­mi­tej śpie­wacz­ki węgier­skiej — Sylwii Geszty.

Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Ministra Kultury Księstwa Luksemburg. Finalistka VIII Międzynarodowego Konkursu Koloraturowego im. Sylwii Geszty. Ma na swo­im kon­cie licz­ne kon­cer­ty w kra­ju oraz za gra­ni­cą (Niemcy, Austria, Luksemburg, Łotwa, Kanada).

Od 2002 roku współ­pra­cu­je z róż­ny­mi insty­tu­cja­mi muzycz­ny­mi i agen­cja­mi wystę­pu­jąc w sze­ro­kim i zróż­ni­co­wa­nym tema­tycz­nie reper­tu­arze kon­cer­to­wym: począw­szy od lite­ra­tu­ry pol­skiej, przez ope­ret­kę, musi­cal aż po współ­cze­sne for­my estra­do­we. Ma na swo­im kon­cie wystę­py m.in. z Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego oraz zespo­łem Teatru Muzycznego w Łodzi — pod­czas tour­née tego zespo­łu po Niemczech wyko­na­ła par­tię Królowej Nocy w Czarodziejskim fle­cie W.A. Mozarta. W 2005 roku nawią­za­ła współ­pra­cę z wybit­ną pol­ską śpie­wacz­ką i reży­se­rem Marią Fołtyn, co zaowo­co­wa­ło zapro­sze­niem do udzia­łu we wzno­wie­niu Śpiewnika domo­we­go Stanisława Moniuszki w Teatrze Wielkim — Operze Narodowej. W 2009 roku odby­ła tour­née po Kanadzie z autor­skim pro­gra­mem poświę­co­nym mazur­kom Chopina w opra­co­wa­niu Pauliny Viardot na głos z for­te­pia­nem. Program ten był rów­nież pre­zen­to­wa­ny w ramach obcho­dów Roku Chopinowskiego w Warszawie i Kołobrzegu oraz w Rydze i Sewilli.

W 2008 roku Małgorzata Kubala obok dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej, pod­ję­ła wykła­dy na Wydziale Wokalnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2012 uzy­ska­ła tytuł dok­to­ra sztu­ki muzycz­nej w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej woka­li­sty­ka, a od 2013 roku jest zatrud­nio­na w macie­rzy­stej uczel­ni na sta­no­wi­sku adiunk­ta. Jednocześnie współ­pra­cu­je z uczel­nia­mi zagra­nicz­ny­mi – pro­wa­dzi­ła wykła­dy i zaję­cia wokal­ne m.in. w Jāzepa Vitola Latvijas Mūzikas Akadēmija w Rydze oraz Conservatorio Manuel Castillo w Sewilli.


ostatnia modyfikacja: 07/02/2014