prof. Maja Nosowska-Pasławska

Naukę gry na for­te­pia­nie roz­po­czę­łam w wie­ku lat 4. Przeszedłszy cały trzy­stop­nio­wy cykl kształ­ce­nia muzycz­ne­go ukoń­czy­łam PWSM w Warszawie jako mgr sztu­ki w kla­sie for­te­pia­nu prof. Natalii Hornowskiej i Jerzego Marchwińskiego. Doskonaliłam następ­nie swe umie­jęt­no­ści u prof. Tatiany Nikołajewej w Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie, a tak­że u Guido Agostiego, Ricarda Brengoli i Alaina Meunier w Accademia Chigiana w Sienie.

Już na I roku stu­diów w war­szaw­skiej PWSM, moje zain­te­re­so­wa­nia skon­cen­tro­wa­ły się wokół muzy­ki kame­ral­nej, któ­rej upra­wia­niu poświę­ci­łam całe swo­je dal­sze życie zawo­do­we, zarów­no jako wyko­naw­ca, jak i peda­gog. I tak w duecie ze skrzyp­kiem zosta­łam w 1968 roku lau­re­at­ką I Międzynarodowego Konkursu Muzyki współ­cze­snej w Utrechcie, w 1969 r. otrzy­ma­łam list gra­tu­la­cyj­ny jury kon­kur­su w Genewie za akom­pa­nia­ment wokalny,a potem sze­reg dyplo­mów i wyróż­nień w tej dzie­dzi­nie na innych kon­kur­sach kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych.

Od tej pory pro­wa­dzę bar­dzo oży­wio­ną dzia­łal­ność kon­cer­to­wą na estra­dach całej Europy, w USA i na Kubie, będąc part­ner­ką tak wybit­nych arty­stów jak: Kaja Danczowska, Jadwiga Rappé, Oleg Krysa, Ivan Monighetti, Milos Sadlo, Michael Flaksman, Jean Fournier, Wolfgang Marschner i wie­lu, wie­lu innych.

Uprawiam wie­le form kame­ra­li­sty­ki i gatun­ków sty­li­stycz­nych. I tak w r. 1971 wspól­nie z Barbarą Halską zało­ży­łam Warszawski Duet Fortepianowy, a w r. 1974 — Trio z Kają Danczowską i Tadeuszem Wojciechowskim. Współpracowałam też jako kla­we­sy­nist­ka z pol­ski­mi orkie­stra­mi kame­ral­ny­mi T. Ochlewskiego, K. Teutscha i J. Maksymiuka.

Dokonałam sze­re­gu nagrań pły­to­wych i radio­wo-tele­wi­zyj­nych dla PRiTV oraz licz­nych roz­gło­śni euro­pej­skich. Szczególnie bli­ska jest mi muzy­ka Schuberta, Brahmsa, Szymanowskiego, a tak­że lite­ra­tu­ra fran­cu­ska.

Inne formy działalności

Moją pasją jest peda­go­gi­ka, zaj­mu­ją­ca w mym życiu nie mniej miej­sca niż obec­ność na estra­dzie i w stu­diu nagrań. Od lat jestem zwią­za­na z war­szaw­ską Akademią Muzyczną im. F. Chopina, gdzie pro­wa­dzę kla­sę kame­ral­ną. Od kil­ku lat uczę kame­ra­li­sty­ki rów­nież w Średniej Szkole Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Przedmiotem mojej szcze­gól­nej tro­ski jest gatu­nek pie­śni arty­stycz­nej.

Prowadziłam rów­nież kur­sy mistrzow­skie w Polsce i za gra­ni­cą: State California University Fresno, Nord Holland Festival Alkmaar, Accademia Tranese, a ostat­nio kurs dla śpie­wa­ków i pia­ni­stów w Epsom College (Anglia) w ramach Summer School “Colla Voce”.

Interesują mnie sys­te­my edu­ka­cji na świe­cie i moż­li­wość ich trans­fe­ru na grunt rodzi­my, zwłasz­cza wła­ści­we i świa­do­me uży­wa­nie cia­ła, tak w grze na instru­men­cie i śpie­wa­niu, jak w komu­ni­ka­cji i prze­ka­zie idei arty­stycz­nych.

W tro­sce o dobrą kon­dy­cję tego „narzę­dzia pra­cy”, jakim jest cia­ło dla zawo­do­we­go muzy­ka, stwo­rzy­łam „Fundację Św. Cecylii — Zdrowie dla muzy­ków”, któ­rej celem jest budo­wa­nie świa­do­mo­ści wymo­gu usta­wicz­ne­go dba­nia (pro­fi­lak­ty­ki zawo­do­wej) o wła­sną (i wła­snych uczniów) kon­dy­cję psy­cho­fi­zycz­ną — oraz w per­spek­ty­wie stwo­rze­nie cen­trum reha­bi­li­ta­cji dla muzy­ków.

Chwile wol­ne od aktyw­no­ści zawo­do­wej naj­chęt­niej spę­dzam w górach, w lesie, na wsi bądź … w kinie.

prof. Maja Nosowska

e‑mail: maja.nosowska@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 26/07/2017