dr hab. Maja Metelska

Maja Metelska (ur. 1983), dyry­gent i wio­lon­cze­list­ka, absol­went­ka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w dzie­dzi­nie dyry­gen­tu­ry sym­fo­nicz­no-ope­ro­wej w kla­sie prof. Antoniego Wita na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (2006) oraz wio­lon­cze­li w kla­sie prof. Andrzeja Zielińskiego na Wydziale Instrumentalnym (2008). Uczestniczyła w mię­dzy­na­ro­do­wych mistrzow­skich kur­sach dyry­genc­kich pro­wa­dzo­nych m.in. przez Jormę Panula i Yurija Simonova. Kształciła się tak­że w American Academy of Conducting w Aspen pod kie­run­kiem Davida Zinmana i Sibelius Akatemia w Helsinkach pod kie­run­kiem Leifa Segerstama. W 2010 roku uzy­ska­ła sto­pień dok­to­ra sztu­ki muzycz­nej w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej dyry­gen­tu­ry, a obec­nie jest adiunk­tem w Katedrze Dyrygentury Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Dyrygowała kon­cer­ta­mi wio­dą­cych orkiestr pol­skich, w tym Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej, Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Orkiestrą Symfoniczną Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej, Orkeistrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej, Orkiestrą Filharmonii Krakowskiej. Za gra­ni­cą kon­cer­to­wa­ła z tak zna­mie­ni­ty­mi orkie­stra­mi, jak: Turku Philharmonic Orchestra, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra, Osaka Philharmonic Orchestra, Nagoya Philharmonic Orchestra, Tokyo Symphony Orchestra, Pori Sinfonietta, St. Michel Strings. Zajmuje się rów­nież aktyw­nie muzy­ką ope­ro­wą, jest dyry­gen­tem Warszawskiej Opery Kameralnej. Zajmuje się rów­nież muzy­ką ope­ro­wą, obec­nie jest dyry­gen­tem Warszawskiej Opery Kameralnej.

Zdobyła nagro­dy na wie­lu pre­sti­żo­wych kon­kur­sach dyry­genc­kich, m.in. na IV Międzynarodowym Przeglądzie Młodych Dyrygentów im. W. Lutosławskiego w Białymstoku (III wyróż­nie­nie), IX Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. G. Fitelberga w Katowicach (II wyróż­nie­nie oraz nagro­da ZAIKS za naj­lep­sze wyko­na­nie utwo­ru pol­skie­go kom­po­zy­to­ra), I Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. Solona Michaelidesa w Nikozji (nagro­da spe­cjal­na Cyprus Symphony Orchestra), XVI Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim w Tokio (wyróż­nie­nie oraz nagro­da spe­cjal­na „Hideo Saito Award” – naj­wyż­sze przy­zna­ne przez Jury w Konkursie odzna­cze­nia).

 


ostatnia modyfikacja: 28/07/2014