prof. dr hab. Magdalena Szczepanowska

Uro­dziła się w War­sza­wie w rodzi­nie muzycz­nej. Naukę gry na skrzyp­cach roz­po­częła pod kie­run­kiem ojca, a następ­nie kon­ty­nu­owała ją w kla­sach Janiny Jarzęb­skiej oraz Tade­usza Wroń­skiego i jego uczniów: Sta­ni­sława Kawalli i Mag­da­leny Rezler, uzy­sku­jąc w war­szaw­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej dyplom z wyróż­nie­niem. Pra­co­wała rów­nież pod kie­run­kiem Olega Krysy i André Ger­tlera pod­czas let­nich mistrzow­skich kur­sów inter­pre­ta­cji w Weima­rze. Jest lau­re­atką kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów skrzyp­co­wych i kame­ral­nych, m.in. w Lubli­nie (Kon­kurs Mło­dych Skrzyp­ków), Kra­ko­wie (Kon­kurs Muzyki Współ­cze­snej), Gori­zii (Kon­kurs im. Lipi­zera) i Bre­scii (Città di Brescia).

Kon­cer­tuje jako kame­ra­listka w Polsce i zagra­ni­cą. Była współ­za­ło­ży­cielką kwar­tetu smycz­ko­wego kon­cer­tu­ją­cego w latach 1986–2004 z sopra­nist­ką Ste­fa­nią Woy­to­wicz. Współ­pra­co­wała z Zespo­łem Kame­ra­li­stów Fil­har­mo­nii Naro­do­wej pod dyr. Karola Teut­scha, z War­szaw­ską Operą Kame­ralną (reci­tale, kon­certy kame­ralne), War­szaw­skim Towa­rzy­stwem Muzycz­nym i Związ­kiem Kom­po­zy­to­rów Pol­skich. Jako przed­sta­wi­cielka Mini­ster­stwa Kul­tury repre­zen­to­wała pol­ską wiolini­stykę i kame­ra­li­stykę na kon­cer­tach i festi­wa­lach zagra­nicz­nych.

 Od sze­regu lat wystę­puje z wio­lon­cze­li­stą Pio­trem Hau­sen­pla­sem, two­rząc duet smycz­kowy OTTOCORDE. Występuje z pia­ni­stami: Edwar­dem Wola­ni­nem i Grzegorzem Gorczycą, Lechem Napierałą, a tak­że absol­wen­tem swej kla­sy skrzy­piec — Bar­to­szem Caj­le­rem. Wraz z kla­we­sy­nist­ką Bogumiłą Gizbert-Studnicką i alto­wio­list­ką Natalią Reichert od 2009 roku kon­cer­tu­je w Ensemble St. Stanislas.

Od 1983 roku jest zwią­zana z zało­żoną przez Tade­usza Kaczyń­skiego Fil­har­mo­nią im. Romu­alda Trau­gutta — gru­pą arty­stów przed­sta­wia­jącą zaka­zane wów­czas pro­gramy o tre­ści patrio­tycz­nej. W 1993 roku za szcze­gólne zasłu­gi wyróż­niona zosta­ła Złotą Odznaką FIT.

Jest pro­fe­so­rem kla­sy skrzy­piec na Wydziale Instru­men­tal­nym Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Cho­pina w War­sza­wie, gdzie asy­stentką zosta­ła jesz­cze w cza­sie stu­diów. Pro­wa­dzi tak­że kla­sę skrzy­piec i kame­ra­li­styki w Zespole Państwowych Szkół Muzycz­nych przy ul. Mio­do­wej w War­sza­wie. Jej wycho­wan­ko­wie (m.in. Bartosz Cajler, Aleksandra Kuls, Aleksandra Bucholc, Quartetto Qualità, Trio Concọrdia) są lau­re­atami czo­ło­wych miejsc wie­lu kon­kur­sów, tak­że mię­dzy­na­ro­do­wych.

Od 1996 roku jest wykła­dow­cą let­nich i zimo­wych kur­sów mistrzow­skich: w Nowym Sączu, Bało­szy­cach, Kudo­wie, Łańcu­cie i Kołobrzegu.  Jest zapra­szana na wykła­dy, warsz­ta­ty i kon­sul­ta­cje dla nauczy­cieli szkół muzycz­nych róż­nych miast Polski.

Prowadzi tak­że dzia­łal­ność edy­tor­ską, jest autor­ką opra­co­wań Fantazji na skrzyp­ce solo Georga Philippa Telemanna i wydaw­nic­twa Gamy pasa­że dwu­dź­wię­ki na skrzyp­ce; obec­nie wraz z Lechem Napierałą pra­cu­je nad edy­cją utwo­rów na skrzyp­ce i for­te­pian Emila Młynarskiego.

Jest człon­kiem jury wie­lu kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów skrzyp­co­wych i kame­ral­nych, a tak­że — czę­sto­kroć ich współ­or­ga­ni­za­to­rem. Pełni funk­cję kon­sul­tanta Cen­trum Edu­ka­cji Arty­stycz­nej i Eks­perta do Spraw Awansu Zawodowego.

Za swo­ją dzia­łal­ność dydak­tyczną otrzy­mała m.in. nagro­dy:

Po suk­ce­sie uczniów na XII Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie TALENTS FOR EUROPE (2008) w Dol­nym Kubi­nie na Sło­wa­cji (czte­ry pierw­sze miej­sca w czte­rech kate­go­riach, dwie nagro­dy Grand Prix) zosta­ła uho­no­ro­wa­na tytu­łem Nauczyciela Roku.

Od stycz­nia 2012 r.  jest tak­że pro­fe­so­rem Akademii Muzycznej w Krakowie.


ostatnia modyfikacja: 15/10/2018