prof. dr hab. Magdalena Szczepanowska

Uro­dziła się w War­sza­wie w rodzi­nie muzycz­nej. Naukę gry na skrzyp­cach roz­po­częła pod kie­run­kiem ojca, a następ­nie kon­ty­nu­owała ją w kla­sach Janiny Jarzęb­skiej oraz Tade­usza Wroń­skiego i jego uczniów: Sta­ni­sława Kawalli i Mag­da­leny Rezler, uzy­sku­jąc w war­szaw­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej dyplom z wyróż­nie­niem. Pra­co­wała rów­nież pod kie­run­kiem Olega Krysy i André Ger­tlera pod­czas let­nich mistrzow­skich kur­sów inter­pre­ta­cji w Weima­rze. Jest lau­re­atką kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów skrzyp­co­wych i kame­ral­nych, m.in. w Lubli­nie (Kon­kurs Mło­dych Skrzyp­ków), Kra­ko­wie (Kon­kurs Muzyki Współ­cze­snej), Gori­zii (Kon­kurs im. Lipi­zera) i Bre­scii (Città di Brescia).

Kon­cer­tuje jako kame­ra­listka w Polsce i zagranicą. Była współ­za­ło­ży­cielką kwar­tetu smycz­ko­wego kon­cer­tu­ją­cego w latach 1986-2004 z sopranistką Ste­fa­nią Woy­to­wicz. Współ­pra­co­wała z Zespo­łem Kame­ra­li­stów Fil­har­mo­nii Naro­do­wej pod dyr. Karola Teut­scha, z War­szaw­ską Operą Kame­ralną (reci­tale, kon­certy kame­ralne), War­szaw­skim Towa­rzy­stwem Muzycz­nym i Związ­kiem Kom­po­zy­to­rów Pol­skich. Jako przed­sta­wi­cielka Mini­ster­stwa Kul­tury repre­zen­to­wała pol­ską wiolini­stykę i kame­ra­li­stykę na kon­cer­tach i festi­wa­lach zagranicznych.

 Od sze­regu lat wystę­puje z wio­lon­cze­li­stą Pio­trem Hau­sen­pla­sem, two­rząc duet smycz­kowy OTTOCORDE. Występuje z pia­ni­stami: Edwar­dem Wola­ni­nem i Grzegorzem Gorczycą, Lechem Napierałą, a także absol­wen­tem swej klasy skrzy­piec – Bar­to­szem Caj­le­rem. Wraz z klawesynistką Bogumiłą Gizbert-Studnicką i altowiolistką Natalią Reichert od 2009 roku koncertuje w Ensemble St. Stanislas.

Od 1983 roku jest zwią­zana z zało­żoną przez Tade­usza Kaczyń­skiego Fil­har­mo­nią im. Romu­alda Trau­gutta – grupą arty­stów przed­sta­wia­jącą zaka­zane wów­czas pro­gramy o tre­ści patrio­tycz­nej. W 1993 roku za szcze­gólne zasługi wyróż­niona została Złotą Odznaką FIT.

Jest pro­fe­so­rem klasy skrzy­piec na Wydziale Instru­men­tal­nym Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Cho­pina w War­sza­wie, gdzie asy­stentką została jesz­cze w cza­sie stu­diów. Pro­wa­dzi także klasę skrzy­piec i kame­ra­li­styki w Zespole Państwowych Szkół Muzycz­nych przy ul. Mio­do­wej w War­sza­wie. Jej wycho­wan­ko­wie (m.in. Bartosz Cajler, Aleksandra Kuls, Aleksandra Bucholc, Quartetto Qualità, Trio Concọrdia) są lau­re­atami czo­ło­wych miejsc wielu kon­kur­sów, także międzynarodowych.

Od 1996 roku jest wykładowcą let­nich i zimo­wych kur­sów mistrzow­skich: w Nowym Sączu, Bało­szy­cach, Kudo­wie, Łańcu­cie i Kołobrzegu.  Jest zapra­szana na wykłady, warsztaty i kon­sul­ta­cje dla nauczy­cieli szkół muzycz­nych róż­nych miast Polski.

Prowadzi także działalność edytorską, jest autorką opracowań Fantazji na skrzypce solo Georga Philippa Telemanna i wydawnictwa Gamy pasaże dwudźwięki na skrzypce; obecnie wraz z Lechem Napierałą pracuje nad edycją utworów na skrzypce i fortepian Emila Młynarskiego.

Jest człon­kiem jury wielu krajowych i międzynarodowych kon­kur­sów skrzypcowych i kame­ral­nych, a także – czę­sto­kroć ich współ­or­ga­ni­za­to­rem. Pełni funk­cję kon­sul­tanta Cen­trum Edu­ka­cji Arty­stycz­nej i Eks­perta do Spraw Awansu Zawodowego.

Za swoją dzia­łal­ność dydak­tyczną otrzy­mała m.in. nagrody:

Po suk­ce­sie uczniów na XII Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie TALENTS FOR EUROPE (2008) w Dol­nym Kubi­nie na Sło­wa­cji (cztery pierw­sze miej­sca w czte­rech kate­go­riach, dwie nagrody Grand Prix) została uhonorowana tytułem Nauczyciela Roku.

Od stycznia 2012 r.  jest także profesorem Akademii Muzycznej w Krakowie.


ostatnia modyfikacja: 15/10/2018