prof. nadzw. dr hab. Lilianna Stawarz

Klawesynistka i peda­gog, uro­dzo­na w Przemyślu. W 1988 roku ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w kla­sie kla­we­sy­nu Władysława Kłosiewicza, a w 1990 roku uzy­ska­ła dyplom Conservatoire National de Region de Rueil-Malmaison, w kla­sie Huguette Dreyfus. Jest lau­re­at­ką pierw­sze­go Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej w Krakowie (II nagro­da), Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, fina­list­ką Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego w Paryżu. Uczestniczyła w licz­nych kur­sach mistrzow­skich poświę­co­nych pro­ble­mom wyko­naw­czym muzy­ki baro­ku, m.in. w Akademia Musicale w Sienie, Innsbrucku, Villecroze i Krakowie.

Od 2003 roku pro­wa­dzi kla­sę kla­we­sy­nu, basu cyfro­wa­ne­go, impro­wi­za­cji oraz zaję­cia z woka­li­sta­mi – stu­dium recy­ta­ty­wu i arii baro­ko­wej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i na Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku.

Stopień dok­to­ra w dzie­dzi­nie sztu­ki muzycz­nej w dys­cy­pli­nie arty­stycz­nej instru­men­ta­li­sty­ka uzy­ska­ła w 2003r., a w 2008 r. na pod­sta­wie dorob­ku arty­stycz­ne­go i przed­sta­wio­nej roz­pra­wy habi­li­ta­cyj­nej Suity kla­we­sy­no­we G. F. Haendla HWV 426–433 — pro­ble­my wyko­naw­cze otrzy­ma­ła sto­pień dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go.

Lilianna Stawarz wykła­da tak­że na licz­nych kur­sach i semi­na­riach poświę­co­nych zagad­nie­niom inter­pre­ta­cji i wyko­naw­stwa muzy­ki daw­nej, m.in. od 1993 roku pod­czas let­nich kur­sów Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie.

Jako peda­gog Uniwersytetu Muzycznego udzie­la się w licz­nych kur­sach, zaję­ciach i semi­na­riach (Forum Muzyki Dawnej) poświę­co­nych inter­pre­ta­cji muzy­ki baro­ku. Szczególnie zwią­za­na jest z Wydziałem Wokalnym, któ­ry corocz­nie orga­ni­zu­je kon­cer­ty i spek­ta­kle powie­rza­jąc jej kie­row­nic­two arty­stycz­ne oraz współ­pra­cu­je z Zakładem Muzyki Dawnej. Od 1991 roku jest człon­kiem zespo­łu muzy­ki daw­nej Il Tempo, spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w muzy­ce instru­men­tal­nej i wokal­no-instru­men­tal­nej od wcze­sne­go baro­ku do kla­sy­cy­zmu. Dokonała z nim wie­lu nagrań radio­wych, pły­to­wych oraz uczest­ni­czy­ła w licz­nych kon­cer­tach i liczą­cych się festi­wa­lach muzy­ki daw­nej w kra­ju i za gra­ni­cą, m.in. w Brugii, Brukseli, Utrechcie, Moskwie, Nowym Jorku, Nowym Brunszwiku, Rzymie i Berlinie.

Lilianna Stawarz naj­bar­dziej ceni sobie dzia­łal­ność w zakre­sie kame­ra­li­sty­ki. Z nie­któ­ry­mi soli­sta­mi zosta­ła ona utrwa­lo­na na pły­tach z Agatą Sapiechą, Simonem Standagem, Olgą Pasiecznik, Małgorzatą Wojciechowską, Arturem Stefanowiczem, Janem Staniendą, Tytusem Wojnowiczem.

Aktualnie współ­pra­cu­je też z New Art Ensamble (Sebastian Wypych) i z zespo­łem instru­men­tów daw­nych L’Ensemble Hyacinthus (Grzegorz Lalek).

W 2003 roku uka­za­ła się jej pierw­sza solo­wa pły­ta z utwo­ra­mi Carla Philippa Emanuela Bacha (wyda­na przez CD Accord), a w stycz­niu 2007 roku — podwój­ny album CD z Suitami kla­we­sy­no­wy­mi HWV 426–433 Georga Friedricha Haendla (wyda­ny przez Fundację Pro Musica Camerata), a w 2012 roku trze­cia solo­wa pły­ta z InwencjamiSinfoniami Johanna Sebastiana Bacha wyda­na przez Polskie Radio.

Od 1991 roku zwią­za­na jest z Warszawską Operą Kameralną, zarów­no jak kla­we­sy­nist­ka-kame­ra­list­ka, jak i dyry­gent­ka – pro­wa­dzi­ła od kla­we­sy­nu i pozy­ty­wu dzie­ła instru­men­tal­ne i wokal­no-instru­men­tal­ne, m.in.: Pasję wg św. Marka Johanna Sebastiana Bach, cykl kon­cer­tów „Pieśni i Aryje — utwo­ry XVIII- wiecz­nych pol­skich kom­po­zy­to­rów”, utwo­ry Antoniego Milwida i Marcina Żebrowskiego oraz Opera Omnia Marcina Mielczewskiego, a tak­że ope­ry: Dido and Aeneas Henry Purcella, Tetide in Sciro Domenico Scarlattiego (CD ze spek­ta­klu), Rinaldo Georga Friedricha Haendla, (jako asy­stent­ka Władysława Kłosiewicza). Nagrała tak­że, jako kie­row­nik arty­stycz­ny, sześć płyt kom­pak­to­wych z muzy­ką instru­men­tal­ną i wokal­no-instru­men­tal­ną XVII wie­ku – Opera Omnia Mielczewskiego oraz pły­tę z dzie­ła­mi kom­po­zy­to­ra pol­skie­go baro­ku Damiana Stachowicza. Ponadto uczest­ni­czy­ła w licz­nych kon­cer­tach i festi­wa­lach Warszawskiej Opery Kameralnej, reali­zu­jąc bas­so con­ti­nuo w takich dzie­łach ope­ro­wych, jak: Orfeo, Il Ritorno d‘Ulisse in Patria i L‘incoronazione di Poppea Claudio Monteverdiego, L‘Euridice Jacopo Periego, Satiro e Corisca Tarquinio Meruliego, Imeneo, Rinaldo i Giulio Cesare Haendla, Alceste Jean-Baptiste Lully’ego, Tancrede André Campry i Jephte Michela Montéclaira. Wraz  z Jean-Claude Malgoirem bra­ła rów­nież udział przy przy­go­to­wa­niu i wyko­ny­wa­niu oper: Catone in Utica (Tourcoing) Antonio Vivaldiego i Il Ritorno d‘Ulisse In Patria (Royaumont) Monteverdiego.

W latach 2012–2016 peł­ni­ła funk­cję pro­dzie­ka­na Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku.

W 2005 r. odzna­czo­na zosta­ła Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. W 2012 r. otrzy­ma­ła nagro­dę I st. Rektora UMFC w Warszawie, prof. Stanisława Moryto.

Zainteresowania: lite­ra­tu­ra, film, kuli­na­ria.

e-mail: lilianna.stawarz@gazeta.pl


ostatnia modyfikacja: 19/10/2017