Leszek Potasiński

Wirtuoz gita­ry kla­sycz­nej kon­cer­tu­ją­cy w Polsce i za gra­ni­cą jako soli­sta i kame­ra­li­sta. Występował na wie­lu pre­sti­żo­wych, mię­dzy­na­ro­do­wych festi­wa­lach muzycz­nych.

Studiował w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie Marcina Zalewskiego i Królewskim Wyższym Konserwatorium w Madrycie u Jose Luisa Rodrigo. Uczestniczył w licz­nych mię­dzy­na­ro­do­wych kur­sach u naj­więk­szych mistrzów gita­ry. Jest lau­re­atem wie­lu nagród na kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach i festi­wa­lach gita­ro­wych.

Współpracował z wie­lo­ma wybit­ny­mi muzy­ka­mi w róż­nych for­ma­cjach kame­ral­nych, m.in. z gita­rzy­sta­mi: Jorge Cardoso, Marcinem Olakiem (w duecie „Guitar Open”), Andrzejem Mokrym („Duo Polonico”), ze śpie­wacz­ka­mi i pio­sen­kar­ka­mi: Beatriz Blanco (w zespo­le „Solo Tres” wyko­nu­ją­cym muzy­kę Ameryki Łacińskiej), Edytą Geppert, Ewą Małas-Godlewską, Łucją Prus, Dorotą Szczepańską, z fle­cist­ka­mi: Jadwigą Kotnowską i Anette Maiburg (pol­sko-nie­miec­kie „Trio Voyage”), z wio­lon­cze­li­stą Tomaszem Strahlem, czy z per­ku­si­stą Jose Torresem. Dokonał wie­lu opra­co­wań i trans­kryp­cji, a tak­że nagrań radio­wych, tele­wi­zyj­nych i muzy­ki fil­mo­wej w róż­nych kra­jach. Jego dys­ko­gra­fia obej­mu­je m.in. pły­ty „Ethnic Inspirations” (gita­ra solo), oraz „La Fiesta”, „Brasilasia”(z „Trio Voyage”).

Prowadzi kla­sę gita­ry w Zespole Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, a tak­że kur­sy mistrzow­skie w Polsce i za gra­ni­cą, m.in. w Hiszpanii. Wielu jego uczniów osią­gnę­ło lau­ry na kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach gita­ro­wych, a dziś są kon­cer­tu­ją­cy­mi muzy­ka­mi, bądź wyróż­nia­ją­cy­mi się nauczy­cie­la­mi gita­ry. Za dzia­łal­ność peda­go­gicz­ną został uho­no­ro­wa­ny nagro­dą I stop­nia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

Leszek Potasiński jest zatrud­nio­ny w Zakładzie Harfy, Gitary i Perkusji UMFC na sta­no­wi­sku wykła­dow­cy.


ostatnia modyfikacja: 05/12/2013