prof. Krzysztof Szlifirski

Prof. Krzysztof Szlifirski uro­dził się w 1934, w Warszawie. Studia z zakre­su elek­tro­aku­sty­ki ukoń­czył na Politechnice Warszawskiej. W latach 1957–1958 stu­dio­wał teo­rię fil­mu w Państwowym Instytucie Sztuki w Warszawie.

Krzysztof Szlifirski zwią­zał się z Akademią Muzyczną im. Fryderyka Chopina w 1962, pro­wa­dząc począt­ko­wo wykła­dy zle­co­ne, a w 1971 został star­szym wykła­dow­cą. Kwalifikacje arty­stycz­ne II stop­nia uzy­skał w 1990, sta­no­wi­sko pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go w 1992, tytuł pro­fe­so­ra w 1997, a sta­no­wi­sko pro­fe­so­ra zwy­czaj­ne­go w 1998. Prowadzi wykła­dy z zakre­su histo­rii, este­ty­ki i reali­za­cji muzy­ki elek­tro­aku­stycz­nej, reali­za­cji efek­tu dźwię­ko­we­go i aku­sty­ki muzycz­nej. Wykładał tak­że na Uniwersytecie Warszawskim (1977–1978) i Uniwersytecie Śląskim (1978–1981). W 1998 jako visi­ting pro­fes­sor pro­wa­dził wykła­dy w Southwest Texas State University. W latach 1981–1985, 1990–1996 i 1999–2002 prof. Szlifirski pia­sto­wał sta­no­wi­sko Dziekana Wydziału Reżyserii Dźwięku, a w latach 1996–1999 sta­no­wi­sko Prodziekana. W 2002 został kolej­ny raz wybra­ny na Dziekana Wydziału.

Działalność arty­stycz­na prof. Szlifirskiego zwią­za­na jest od 1958 ze Studiem Eksperymentalnym Polskiego Radia, któ­re­go był współ­twór­cą i wie­lo­let­nim wice­sze­fem, a któ­rym kie­ru­je od 1999. Komponował muzy­kę do fil­mów, sztuk teatral­nych, słu­cho­wisk radio­wych i spek­ta­kli tele­wi­zyj­nych, w więk­szo­ści wspól­nie z Józefem Patkowskim. Jako reży­ser dźwię­ku współ­pra­co­wał m.in. z taki­mi kom­po­zy­to­ra­mi jak Krzysztof Penderecki, Włodzimierz Kotoński, Andrzej Dobrowolski, François-Bernard Mâche. Uczestniczył w wie­lu mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cjach muzy­ki elek­tro­aku­stycz­nej. Był tak­że człon­kiem gru­py eks­per­tów EBU (European Broadcasting Union) zaj­mu­ją­cej się subiek­tyw­ną oce­ną nagrań. Brał też udział w Międzynarodowych Kursach Muzyki Współczesnej w Darmstadt (1963). Jest auto­rem publi­ka­cji z dzie­dzi­ny muzy­ki elek­tro­aku­stycz­nej i oce­ny jako­ści nagrań muzycz­nych oraz auto­rem angiel­sko-pol­skie­go słow­ni­ka ter­mi­no­lo­gii nagrań dźwię­ko­wych Pro Audio.

 


ostatnia modyfikacja: 09/03/2010