prof. dr hab. Krzysztof Podejko

Studia wio­li­ni­stycz­ne odbył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w kla­sie skrzy­piec prof. Ireny Dubiskiej. W ramach stu­diów pody­plo­mo­wych pra­co­wał z prof. Tadeuszem Wrońskim.

Jest lau­re­atem I nagro­dy na Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi, I nagro­dy na Międzynarodowym Konkursie skrzyp­co­wym w Markneukirchen (Niemcy ), I nagro­dy i Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Kwartetów Smyczkowych w Colmar (Francja).

Pracował z zespo­łem Kameralistów Filharmonii Narodowej pod kie­run­kiem Karola Teutscha, a póź­niej z Polską Orkiestrą Kameralną Jerzego Maksymiuka. Był człon­kiem „Kwartetu Polskiego” i słyn­ne­go „Kwintetu Warszawskiego” z Władysławem Szpilmanem, Stefanem Kamasą, Andrzejem Orkiszem i Janem Tawroszewiczem. Jako soli­sta i kame­ra­li­sta odbył sze­reg tour­née kon­cer­to­wych w całej Europie, Australii, Nowej Zelandii, Japonii i USA.

Występował w słyn­nych salach jak: Wigmore Hall (Londyn), Camegie Hall (Nowy Jork), Sala Pleyela (Paryż), Finlandia Hause (Helsinki), Uniwersytet Mexico, Opera w Sydney, Concertgebouw (Amsterdam), Sala im. M. Glinki (Petersburg), Grand Audytorium de Radio France (Paryż), Art Center (Taegu, Korea Płd.).

Dokonał wie­lu nagrań dla roz­gło­śni radio­wych w Berlinie, Kolonii, Düsseldorfie, Bazylei, Bemie oraz dla Polskiego Radia. Był rów­nież kon­cert­mi­strzem w Warszawskiej Operze Kameralnej i I kon­cert­mi­strzem orkie­stry Staatstheater w Darmstadt (Niemcy).

Prowadzi semi­na­ria dla uczniów i nauczy­cie­li róż­nych szcze­bli. Jest rów­nież juro­rem prze­słu­chań i kon­kur­sów. Prowadził Kursy Mistrzowskie w Lublinie, Kyong Ju — Sommer Music Camp&Festival (Korea Płd.), Forum Muzyczne „Od Chopina do Góreckiego” (AMFC w Warszawie), Kursy Mistrzowskie dla stu­den­tów Uniwersytetu SOAI w Osace. Przez trzy seme­stry pro­wa­dził kla­sę skrzy­piec jako Visiting Professor w Keimyung University Daegu (Korea Płd.), a następ­nie dwa seme­stry w Keimyung F. Chopin Academy of Music Daegu.

Jest eks­per­tem Państwowej Komisji Akredytacyjnej przy Ministerstwie Edukacji. W mar­cu 2004 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej otrzy­mał tytuł pro­fe­so­ra sztuk muzycz­nych.

Od 1990 roku pro­wa­dzi mistrzow­ską kla­sę skrzy­piec w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina).


ostatnia modyfikacja: 15/10/2018