dr hab. Krzysztof Lipka


Fot. Jerzy Wojciechowski

Krzysztof Lipka – muzy­ko­log, histo­ryk sztu­ki, filo­zof, pisarz, poeta. W latach 1975–2001 redak­tor w Polskim Radiu (licz­ne nagro­dy, w tym „Złoty Mikrofon”, 1992); do 2016 zatrud­nio­ny na sta­no­wi­sku prof. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Autor kil­ku­na­stu ksią­żek, w tym wier­sze (Usta i kamień, 1992, Elegie mosz­cze­nic­kie, 2000, Kasztanów Dwadzieścia, 2003), opo­wia­da­nia (Wariacje z fle­tem, 1989, Technika wła­sna, 2007), powie­ści (Pensjonat Barateria, 1993, Wszystko przez Schuberta, 2001, Nóż na gar­dle, 2012), ese­je (Słyszalny kra­jo­braz, 2003, Miasta i klu­cze, 2005), baśń dla dzie­ci (Laura na Zamku Godzin, 2012).

Ostatnie trzy książ­ki wyda­ne przez Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina poświę­co­ne są filo­zo­fii sztu­ki, głów­nie muzy­ki (Utopia urze­czy­wist­nio­na. Metafizyczne pod­ło­że tre­ści dzie­ła muzycz­ne­go, 2009, Pejzaż nadziei. Historyczny roz­wój muzy­ki jako pro­ces o cha­rak­te­rze tele­olo­gicz­nym, 2010, Entropia kul­tu­ry. Sztuka w pono­wo­cze­snej pułap­ce, 2013).

 


ostatnia modyfikacja: 20/11/2017