prof. dr hab. Krzysztof Bąkowski

Urodzony w Warszawie, Krzysztof Bąkowski kon­ty­nu­uje rodzin­ne tra­dy­cje muzycz­ne. Na skrzyp­cach zaczął grać pod wpły­wem i kie­run­kiem ojca, wybit­ne­go skrzyp­ka i peda­go­ga Zenona Bąkowskiego. Studiował w war­szaw­skiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina oraz na Indiana University w Bloomington w USA u m.in. prof. Tadeusza Wrońskiego oraz prof. Josefa Gingolda. W 1990 wygrał Konkurs na Skrzypce Solo T. Wrońskiego w Warszawie.

Krzysztof Bąkowski kon­cer­to­wał i wykła­dał na festi­wa­lach muzycz­nych m.in. w Louisville, Rotterdamie, Wrocławiu, Katowicach, Lerchenborg, Warszawie, Łańcucie, Odense, Mińsku, Poznaniu, Gdańsku, Puebli, Arnhem, Krakowie, Apeldoorn, Dusznikach, Berlinie. Występował z czo­ło­wy­mi pol­ski­mi orkie­stra­mi, m.in. z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Sinfonią Varsovią, orkie­strą Filharmonii Narodowej, pod batu­tą Antoniego Wita, Jerzego Maksymiuka, Jacka Kaspszyka i in.

Artysta ma na swo­im kon­cie kil­ka­dzie­siąt pra­wy­ko­nań pol­skich i świa­to­wych. Wielokrotnie były to utwo­ru jest jemu dedy­ko­wa­ne. Prawykonywał utwo­ry skrzyp­co­we takich kom­po­zy­to­rów, jak Henryk Mikołaj Górecki, Paweł Szymański, Hanna Kulenty, Tadeusz Wielecki, Jerzy Kornowicz, Aleksander Lasoń.

Dokonał ponad 50 nagrań dla roz­gło­śni radio­wych i tele­wi­zyj­nych w Polsce, Niemczech, Danii i Holandii. Wśród nich znaj­du­ją się pre­mie­ro­we nagra­nia, m.in. kon­cer­tów skrzyp­co­wych Romana Palestra i Grażyny Bacewicz (z NOSPRem).

Nagranie Partity i Łańcucha II Witolda Lutosławskiego z WOSPRem pod dyrek­cją Antoniego Wita, zare­je­stro­wa­ne na CD przez fir­mę NAXOS, odnio­sło zna­czą­cy suk­ces pod wzglę­dem licz­by sprze­da­nych płyt oraz dosko­na­łych recen­zji. Płyta od wie­lu lat utrzy­mu­je się w sprze­da­ży na całym świe­cie, otrzy­mu­jąc nagro­dy i wyróż­nie­nia, m.in. pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie kry­ty­ków fran­cu­skich Diapason d’Or.

Obecnie Krzysztof Bąkowski jest pro­fe­so­rem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz kon­cert­mi­strzem orkie­stry Filharmonii Narodowej w Warszawie.

e‑mail: krzysztof.bakowski@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 15/10/2018