prof. dr hab. Krystyna Makowska-Ławrynowicz

Naukę gry na for­te­pia­nie roz­po­czę­ła w szó­stym roku życia u prof. Hanny Lachertowej. Państwowe Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Warszawie ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem w kla­sie for­te­pia­nu mgr Piotra Lacherta. Po stu­diach w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, w kla­sie for­te­pia­nu prof. Marii Wiłkomirskiej uzy­ska­ła dyplom z wyróż­nie­niem w 1971 r. W latach 1971–1973 była sty­pen­dyst­ką rzą­du pol­skie­go i austriac­kie­go. Ponadto bra­ła udział w mię­dzy­na­ro­do­wych mistrzow­skich kur­sach pia­ni­stycz­nych i kame­ra­li­stycz­nych w Szwajcarii, Niemczech i Austrii.

Krystyna Makowska-Ławrynowicz jest lau­re­at­ką kil­ku mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych, m.in. im. Roberta Schumanna w Zwickau (1969), „Festwochen” w Wiedniu (1972), Ludwiga van Beethovena w Wiedniu (1973) oraz „Bayerischer Rundfunk” w Monachium (1974). Wielokrotnie uczest­ni­czy­ła, jako pia­nist­ka-kame­ra­list­ka, w kra­jo­wych i zagra­nicz­nych kon­kur­sach muzycz­nych, na któ­rych mło­dzi instru­men­ta­li­ści, z któ­ry­mi wystę­po­wa­ła, zdo­by­wa­li wyso­kie loka­ty. Występowała z reci­ta­la­mi, kon­cer­ta­mi sym­fo­nicz­ny­mi i kame­ral­ny­mi w Niemczech, Austrii, Francji, Finlandii, Szwajcarii, Szwecji, Rosji, Holandii, Bułgarii, Jugosławii, Czechosłowacji, Anglii, Turcji, we Włoszech, w USA (m.in. Carnegie Hall) oraz na Kubie. Brała udział w wie­lu festi­wa­lach muzycz­nych m.in. Festiwalu im. George Sand (Francja), „Steirischer Herbst” (Austria).

Krystyna Makowska-Ławrynowicz, jako solist­ka i kame­ra­list­ka doko­na­ła kil­ku­dzie­się­ciu nagrań m.in. dla Bayerischer Rundfunk und Fernsehen, Österreichischer Rundfunk, Radia Kubańskiego, Polskiego Radia i Telewizji oraz nagrań kil­ku płyt CD pre­fe­ru­jąc kom­po­zy­to­rów pol­skich: F. Chopina, St. Moniuszkę, K. Lipińskiego, L. Różyckiego, J. Zarębskiego, A. Zarzyckiego, H. Wieniawskiego, J. Wieniawskiego, K. Szymanowskiego, H. Swolkienia.

Od 1973 r. pra­cu­je w Akademii Muzycznej w Warszawie (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), począt­ko­wo w kla­sie for­te­pia­nu prof. Marii Wiłkomirskiej, póź­niej w Katedrze Kameralistyki Fortepianowej pod kie­run­kiem prof. Jerzego Marchwińskiego. W roku 1979 otrzy­ma­ła tytuł adiunk­ta, a w 1990, po prze­wo­dzie II stop­nia — sta­no­wi­sko docen­ta. Od lute­go 1992 r. była pro­fe­so­rem nad­zwy­czaj­nym, a od grud­nia 2010 r. jest pro­fe­so­rem zwy­czaj­nym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Wielokrotnie peł­ni­ła funk­cję recen­zen­ta i opie­ku­na arty­stycz­ne­go w prze­wo­dach kwa­li­fi­ka­cyj­nych I i II stop­nia w Akademiach Muzycznych w Łodzi, Poznaniu i Warszawie. W lata­ch1999-2005 była pro­rek­to­rem ds. kon­tak­tów zagra­nicz­nych AMFC w Warszawie.

Prof. Krystyna Makowska-Ławrynowicz od lat współ­or­ga­ni­zu­je Międzynarodowe Kursy Muzyczne w Łańcucie bio­rąc czyn­ny udział w zaję­ciach i kon­cer­tach. Kilkakrotnie peł­ni­ła funk­cję juro­ra w ogól­no­pol­skich Konkursach Muzyki Kameralnej w Stalowej Woli, Koszalinie, Bydgoszczy.

W 1995 r. Departament Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki i Centrum Edukacji Artystycznej powie­rzy­ło jej funk­cję kon­sul­tan­ta szkol­nic­twa arty­stycz­ne­go, któ­rą peł­ni do dziś.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019