prof. dr hab. Krystyna Juszyńska

Krystyna Juszyńska, prof. dr hab. w dys­cy­pli­nie teo­ria muzy­ki, obec­nie prof. nadzw. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Studia w zakre­sie teo­rii muzy­ki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (PWSM) w Łodzi ukoń­czy­ła z wyróż­nie­niem (1977). Doktorat na temat sztu­ki pia­ni­stycz­nej Józefa Hofmanna obro­ni­ła w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1987), habi­li­ta­cję (daw­niej kwa­li­fi­ka­cje II stop­nia) uzy­ska­ła w Akademii Muzycznej w Krakowie (2000). Tytuł pro­fe­so­ra sztu­ki muzycz­nej otrzy­ma­ła w 2015 roku. Pracę w Akademii Muzycznej w Łodzi trwa­ją­cą 37 lat zakoń­czy­ła w 2014 roku. Od 2012 roku jest zatrud­nio­na w Katedrze Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (od 2012 na sta­no­wi­sku prof. nad­zwy­czaj­ne­go, od 2016 — prof. zwy­czaj­ne­go).

Pracowała w Akademii Muzycznej w Łodzi na sta­no­wi­sku asy­sten­ta (od 1977), adiunk­ta (od 1987), pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go (od 2003). Pełniła funk­cję pro­dzie­ka­na Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej (2005–2012) i kie­row­ni­ka Zakładu Kultury Muzycznej Łodzi i Regionu (2010–2014). Była człon­kiem Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (2003–2015), gdzie trzy kaden­cje peł­ni­ła funk­cję sekre­ta­rza Wydziału Sztuki i Nauk o Sztuce (2003–2012), a następ­nie prze­wod­ni­czą­cej tego Wydziału (2012–2015). Była człon­kiem Zarządu Polskiego Instytutu Muzycznego z sie­dzi­bą w Łodzi oraz człon­kiem Rady Muzeum Miasta Łodzi powo­ła­na przez Prezydenta Miasta Łodzi (dwie kaden­cje 2008–2016).

Autorka książ­ki pt. Interpretacja arty­stycz­na dzie­ła muzycz­ne­go (Łódź 1999) oraz oko­ło 80 arty­ku­łów nauko­wych z teo­rii muzy­ki, edu­ka­cji muzycz­nej, pia­ni­sty­ki i życia muzycz­ne­go Łodzi. Brała udział w oko­ło 60. kon­fe­ren­cjach nauko­wych mię­dzy­na­ro­do­wych i ogól­no­pol­skich. Prowadziła bada­nia nauko­we w Polsce i za gra­ni­cą: USA (1994), w Paryżu (2008, 2010, 2011), Sankt Petersburgu (2000), Berlinie (2001), Lwowie (2002), Wilnie (2006). Inicjatorka badań nad muzy­ką Łodzi i redak­tor dwóch serii wydaw­ni­czych: „Kultura muzycz­na Łodzi” (5 tomów) oraz serii „Twórcy życia muzycz­ne­go Łodzi” (1 tom). Wypromowała 11 prac licen­cjac­kich, 67 prac magi­ster­skich oraz 1 dok­to­rat.

Jako stu­dent­ka otrzy­ma­ła nagro­dę Ministra Kultury i Sztuki dla naj­lep­szej stu­dent­ki roku (1975) oraz sty­pen­dium Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie za pra­cę na temat sztu­ki pia­ni­stycz­nej Józefa Hofmanna (1976). Odznaczona Nagrodami Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi (1989, 2000, 2009, 2012), Złotym Krzyżem Zasługi (2005), Nagrodą Naukową Prezydenta Miasta Łodzi (2006), Medalem Artura Rubinsteina (2007), Odznaką Zasłużony dla Miasta Łodzi (2008), Medalem „Pro Publico Bono” (2009), Medalem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (2012), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

 

 


ostatnia modyfikacja: 05/09/2016