prof. zw. dr hab. Krystyna Borucińska-Żarnecka

Jest absol­went­ką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Grę na for­te­pia­nie stu­dio­wa­ła pod kie­run­kiem J. Wobożila, I. Kirjackiej i J. Lefelda. Główną dzie­dzi­ną jej zain­te­re­so­wań i dzia­łal­no­ści estra­do­wej jest kame­ra­li­sty­ka, któ­rą stu­dio­wa­ła w kla­sie Z. Vogtman i K. Wiłkomirskiego.

Grając w duetach i trio for­te­pia­no­wym („Trio Warszawskie”) zosta­ła lau­re­at­ką kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów kame­ral­nych (Gdańsk, Bordeaux, Belgrad).

Od wie­lu lat pro­wa­dzi boga­tą dzia­łal­ność kon­cer­to­wą, wystę­pu­jąc u boku wybit­nych arty­stów, takich jak: Roman Jabłoński, Krzysztof Jakowicz, Andrzej Hiolski, Pierre Amoyal, Anna Karasińska, Olga Pasiecznik. Bierze udział w reci­ta­lach orga­ni­zo­wa­nych przez wszyst­kie kra­jo­we Filharmonie i inne insty­tu­cje muzycz­ne. Koncertowała nie­mal we wszyst­kich kra­jach Europy, a tak­że w USA, Kanadzie, Meksyku i na Kubie. Brała udział w licz­nych, pre­sti­żo­wych festi­wa­lach muzycz­nych (m.in. Festiwal Flandryjski, „Leporello” w Szleswig-Holstein, „Cervantino” w Meksyku, Festiwal w Łańcucie, „Warszawska Jesień”, Festiwale Chopinowskie w Dusznikach). Ma na swo­im kon­cie pra­wy­ko­na­nia utwo­rów pol­skich kom­po­zy­to­rów współ­cze­snych: Witolda Lutosławskiego, Marty Ptaszyńskiej, Piotra Mossa.

Specjalne miej­sce w dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej Krystyny Borucińskiej zaj­mu­je reali­za­cja nagrań. Dokonała kil­ku­dzie­się­ciu godzin nagrań archi­wal­nych dla Polskiego Radia. Wielokrotnie nagry­wa­ła też dla zagra­nicz­nych roz­gło­śni radio­wych, głów­nie BBC (bra­ła udział w kil­ku­na­stu sesjach nagra­nio­wych w Londynie, Manchesterze, Bristolu i Glasgow).

Ma w swym dorob­ku rów­nież sze­reg nagrań pły­to­wych, w tym mono­gra­ficz­ne nagra­nie poświę­co­ne muzy­ce Karola Szymanowskiego doko­na­ne ze skrzyp­kiem Krzysztofem Jakowiczem.

W 2006 roku uka­za­ła się książ­ka pod redak­cją Krystyny Borucińskiej-Żarneckiej pt. Gra a vista jako nie­odzow­ny ele­ment wykształ­ce­nia muzy­ka.

Krystyna Borucińska zaj­mu­je się tak­że dzia­łal­no­ścią peda­go­gicz­ną — jest pro­fe­so­rem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie pro­wa­dzi kla­sę kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej.


ostatnia modyfikacja: 14/10/2014