ad. dr Konrad Skolarski


Fot. Anita Wąsik-Płocińska

Konrad Skolarski — dok­tor sztu­ki muzycz­nej, adiunkt Katedry Fortepianu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Koncertujący pia­ni­sta, zna­ny z wir­tu­ozer­skiej tech­ni­ki oraz roz­po­zna­wal­ne­go sty­lu inter­pre­ta­cji oraz wyszu­ka­ne­go reper­tu­aru.

W listo­pa­dzie 2017 r. Konrad Skolarski odbył tour­née w Stanach Zjednoczonych, dając zna­ko­mi­cie przy­ję­te kon­cer­ty w Nowym Jorku i Buffalo. Jego inter­pre­ta­cja II kon­cer­tu for­te­pia­no­we­go Fryderyka Chopina z Buffalo Philharmonic pod batu­tą Maestry JoAnn Falletta uzna­no za „rewe­la­cję” i „hit” i zosta­ło zamiesz­czo­ne na pły­cie CD pro­mu­ją­cej dzia­łal­ność tej zna­ko­mi­tej orkie­stry ame­ry­kań­skiej. Pianista dał też kur­sy mistrzow­skie na uni­wer­sy­te­cie w Buffalo oraz w Nazareth College of Rochester, New York. W paź­dzier­ni­ku 2017 r. Konrad Skolarski wystą­pił z reci­ta­lem pod­czas Festiwalu Chopiniana w Buenos Aires otrzy­mu­jąc entu­zja­stycz­ne recen­zje. W kwiet­niu 2017 r. Konrad Skolarski wystą­pił z pol­ską pre­mie­rą I kon­cer­tu for­te­pia­no­we­go Rodiona Szczedrina, z towa­rzy­sze­niem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, pod batu­tą Alexandra Humali.

Konrad Skolarski uro­dził się w 1980 roku w rodzi­nie muzy­ków. Naukę gry na for­te­pia­nie roz­po­czął w wie­ku 4 lat pod kie­run­kiem prof. Marka Mizery. W wie­ku 9 lat wyko­nał Koncert f‑moll J.S. Bacha ze zna­ną orkie­strą Concerto Avenna. Potem wie­lo­krot­nie wystę­po­wał jako mło­dy wir­tu­oz w Filharmonii Narodowej.

W wie­ku 13 lat został lau­re­atem Konkursu Młodych Pianistów im. prof. Ludwika Stefańskiego. W latach 1995–1998 uczył się pod kie­run­kiem Janusza Olejniczaka. W 1997 r. brał udział w Międzynarodowym Kursie Mistrzowskim pod hasłem „Pianiści jutra” w Hamamatsu (Japonia) orga­ni­zo­wa­nym przez Japan Music Foundation i Hiroko Nakamurę. Został zapro­szo­ny na ten kurs jako jedy­ny pia­ni­sta z Europy. Był jed­no­cze­śnie jego naj­młod­szym uczest­ni­kiem, spo­śród 25 pia­ni­stów zapro­szo­nych z całe­go świa­ta. Swoje umie­jęt­no­ści pogłę­biał na lek­cjach pry­wat­nych oraz mistrzow­skich u takich sław jak: Alexander Jenner, Sergio Perticarolli, Hiroko Nakamura, Oxana Yablonskaya (Julliard School of Music) oraz Vladimir Krainev.

W latach 1998–2005 uczył się pod kie­run­kiem rosyj­skiej pia­nist­ki, prof. Olgi Rusiny. W 2001 roku zajął pierw­sze miej­sce na III Międzynarodowym Konkursie im. Piotra Czajkowskiego w Hiszpanii (Huesca). Za to osią­gnię­cie otrzy­mał sty­pen­dium Ministra Kultury. W latach 2002–2005 stu­dio­wał we wro­cław­skiej Akademii Muzycznej w kla­sie prof. Olgi Rusiny, następ­nie odbył rocz­ne stu­dia w kla­sie świa­to­wej sła­wy pia­ni­sty i peda­go­ga, prof. Pavla Gililova. W 2002 roku, nagrał swo­ją debiu­tanc­ką pły­tę zawie­ra­ją­cą utwo­ry Fryderyka Chopina, Franciszka Liszta, Sergiusza Rachmaninova oraz Sergiusza Prokofieva. Album ten został wyda­ny przez fir­mę Universal w 2005 roku i natych­miast zyskał bar­dzo pozy­tyw­ne opi­nie w pra­sie oraz radiu.

W 2007 r. Konrad Skolarski ukoń­czył stu­dia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie prof. Alicji Palety-Bugaj, zaś w latach 2007–2010 był stu­den­tem w mistrzow­skiej kla­sie wspo­mnia­ne­go prof. Pavla Gililova (stu­dia pody­plo­mo­we „Konzertexamen”), z któ­rym nadal współ­pra­cu­je.

Pracując pod kie­run­kiem wie­lu rosyj­skich pia­ni­stów-peda­go­gów Konrad Skolarski miał moż­li­wość zetknię­cia się z dwo­ma ośrod­ka­mi słyn­nej rosyj­skiej szko­ły pia­ni­stycz­nej — szko­łą „lenin­gradz­ką” i „moskiew­ską”.

W 2009 roku Konrad Skolarski został zapro­szo­ny na naj­bar­dziej pre­sti­żo­wy festi­wal pia­ni­stycz­ny — „Klavierfestival Ruhr”. Koncert arty­sty w WDR w Kolonii (2010) był nagry­wa­ny i trans­mi­to­wa­ny na żywo. Artysta kon­cer­to­wał w Niemczech, Czechach, Hiszpanii, Serbii, Belgii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Japonii.

W latach 2010- 2016 Konrad Skolarski był uczniem legen­dar­ne­go prof. Petera Feuchtwangera (zm. 2016 r.), pod któ­re­go kie­run­kiem pra­co­wa­ło wie­lu wybit­nych pia­ni­stów, m.in. Martha Argerich, Nelson Freire, Tatiana Nikolaeva czy Shura Cherkassky.

Profesor Pavel Gililov tak cha­rak­te­ry­zu­je grę arty­sty: „Bardzo rzad­ko dziś moż­na zna­leźć muzy­ka, któ­ry potra­fi wycza­ro­wać dźwięk tak soczy­sty, śpiew­ny i pełen odcie­ni. (…) Jego lirycz­no-dra­ma­tycz­ne inter­pre­ta­cje są wyjąt­ko­wo oso­bi­ste i łatwo je zapa­mię­tać oraz roz­po­znać wśród tysią­ca wyko­nań innych pia­ni­stów”.

W 2012 roku Konrad Skolarski pod­pi­sał kon­trakt pły­to­wy z fir­mą DUX, któ­ra wyda­ła dwa jego albu­my. Nagrania te zosta­ły wyso­ko oce­nio­ne przez mię­dzy­na­ro­do­wą kry­ty­kę muzycz­ną (nagro­da pre­sti­żo­we­go perio­dy­ku muzycz­ne­go DIAPASON „5” oraz nomi­na­cja do nagro­dy Fryderyk).

Artysta jest wykła­dow­cą Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, a jego stu­den­ci mają na kon­cie wygra­ne w mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach. Konrad Skolarski, zna­ny z bar­dzo cie­ka­wych pro­gra­mów kon­cer­tów, pro­wa­dzi aktyw­ną dzia­łal­ność kon­cer­to­wą, wśród ostat­nich wystę­pów wymie­nić moż­na obok wyżej wspo­mnia­nych, II kon­cert Rachmaninova pod batu­tą Michaiła Jurowskiego w Filharmonii Narodowej, reci­ta­le mię­dzy inny­mi na 20. Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena, 30. International Izmir Festival w Turcji.

Artysta inte­re­su­je się malar­stwem, poezją, psy­cho­lo­gią, filo­zo­fią — ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem filo­zo­fii ide­ali­stycz­nej oraz Dalekiego Wschodu.

Konrad Skolarski jest repre­zen­to­wa­ny przez Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019