dr Konrad Skolarski

Dok­tor sztu­ki muzycz­nej, adiunkt Kate­dry For­te­pianu Uni­wer­sy­tetu Muzycz­nego Fry­de­ryka Cho­pina w Warszawie.

Konrad Skolarski uro­dził się w 1980 roku w rodzi­nie muzy­ków. Naukę gry na for­te­pia­nie roz­po­czął w wie­ku 4 lat pod kie­run­kiem prof. Marka Mizery. W wie­ku 9 lat wyko­nał Koncert f-moll J.S. Bacha ze zna­ną orkie­strą Concerto Avenna. Potem wie­lo­krot­nie wystę­po­wał jako mło­dy wir­tu­oz w Filharmonii Narodowej pod­czas nie­dziel­nych kon­cer­tów dla mło­dzie­ży.

W wie­ku 13 lat został lau­re­atem Konkursu Młodych Pianistów im. Prof. Ludwika Stefańskiego. Został wów­czas dostrze­żo­ny przez prof. Halinę Czerny-Stefańską, któ­ra przy­zna­ła mu dru­gą nagro­dę. W latach 1995–1998 uczył  się pod kie­run­kiem Janusza Olejniczaka. W 1997 roku brał udział w Międzynarodowym Kursie Mistrzowskim pod hasłem „Pianiści jutra” w Hamamatsu (Japonia) orga­ni­zo­wa­nym przez Japan Music Foundation i Hiroko Nakamurę. Został zapro­szo­ny na ten kurs jako jedy­ny pia­ni­sta z Europy. Był jed­no­cze­śnie jego naj­młod­szym uczest­ni­kiem, spo­śród 25 pia­ni­stów zapro­szo­nych z całe­go świa­ta. Swoje umie­jęt­no­ści pogłę­biał na lek­cjach pry­wat­nych oraz mistrzow­skich u takich sław jak: Alexander Jenner, Sergio Perticarolli, Hiroko Nakamura, Oxana Yablonskaya (Julliard School of Music) oraz Vladimir Krainev.

W latach 1998–2005 uczył się pod kie­run­kiem rosyj­skiej pia­nist­ki, prof. Olgi Rusiny. W 2001 roku zajął pierw­sze miej­sce na III Międzynarodowym Konkursie im. Piotra Czajkowskiego w Hiszpanii (Huesca). Za to osią­gnię­cie otrzy­mał sty­pen­dium Ministra Kultury. W latach 2002–2005 stu­dio­wał we wro­cław­skiej Akademii Muzycznej w kla­sie prof. Olgi Rusiny, następ­nie odbył rocz­ne stu­dia w kla­sie świa­to­wej sła­wy pia­ni­sty i peda­go­ga, prof. Pavla Gililova. W 2002 roku, nagrał swo­ją debiu­tanc­ką pły­tę zawie­ra­ją­cą utwo­ry Fryderyka Chopina, Franciszka Liszta, Sergiusza Rachmaninova oraz Sergiusza Prokofieva. Album ten został wyda­ny przez fir­mę Universal w 2005 roku i natych­miast zyskał bar­dzo pozy­tyw­ne opi­nie  w pra­sie oraz radiu.

W 2007 roku Konrad Skolarski ukoń­czył stu­dia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w kla­sie prof. Alicji Palety-Bugaj, zaś w latach 2007–2010 był stu­den­tem w mistrzow­skiej kla­sie wspo­mnia­ne­go prof. Pavla Gililova (stu­dia pody­plo­mo­we „Konzertexamen”) z któ­rym nadal współ­pra­cu­je.

Pracując pod kie­run­kiem wie­lu rosyj­skich pia­ni­stów-peda­go­gów Konrad Skolarski miał moż­li­wość zetknię­cia się z dwo­ma ośrod­ka­mi słyn­nej rosyj­skiej szko­ły pia­ni­stycz­nej — szko­łą „lenin­gradz­ką” i „moskiew­ską”.

W 2009 roku Konrad Skolarski  był uczest­ni­kiem kon­kur­su w Leeds, został też zapro­szo­ny na naj­bar­dziej pre­sti­żo­wy festi­wal pia­ni­stycz­ny — „Klavierfestival Ruhr”. Koncert arty­sty w WDR w Kolonii (2010) był nagry­wa­ny i trans­mi­to­wa­ny na żywo. Artysta kon­cer­to­wał w Niemczech, Czechach, Hiszpanii, Serbii, Belgii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Japonii.

Od 2010 roku Konrad Skolarski jest uczniem prof. Petera Feuchtwangera (Londyn).

W 2010 roku uzy­skał tytuł dok­to­ra, zaś od roku 2011 współ­pra­cu­je z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (kla­sa prof. Alicji Palety-Bugaj).

Konrad Skolarski pod­pi­sał kon­trakt pły­to­wy z fir­mą DUX. W roku 2012 fir­ma ta wyda­ła dwa albu­my zawie­ra­ją­ce utwo­ry S. Rachmaninova, A. Skriabina, S. Prokofieva, oraz  minia­tu­ry for­te­pia­no­we (Bach-Siloti, Brahms, Chopin, Grieg, Medtner, Czajkowski, Czajkowski-Pabst, Rachmaninov, Skriabin, Saint-Saëns/Godowsky).

Artysta inte­re­su­je się malar­stwem, poezją, psy­cho­lo­gią, filo­zo­fią — ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem filo­zo­fii ide­ali­stycz­nej oraz Dalekiego Wschodu.


ostatnia modyfikacja: 28/11/2013