ad. dr hab. Klaudia Carlos-Machej

Doktor nauk huma­ni­stycz­nych w dys­cy­pli­nie nauk o sztu­ce, adiunkt w Zakładzie Tańca, pro­dzie­kan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca.

W 1995 roku ukoń­czy­ła stu­dia z wyróż­nie­niem na Kierunku Taniec na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Uzyskała dyplom peda­go­ga bale­tu. W tym samym roku roz­po­czę­ła współ­pra­cę z Akademią Muzyczną im. Fryderyka Chopina. Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu, była tan­cer­ka Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, była tan­cer­ka-mim oraz peda­gog tań­ca w Warszawskiej Operze Kameralnej (1996–2013). Wykładowca tań­ca ludo­we­go, tań­ca ludo­we­go z dydak­ty­ką, tań­ca cha­rak­te­ry­stycz­ne­go, tań­ca cha­rak­te­ry­stycz­ne­go z dydak­ty­ką, pol­skich tań­ców naro­do­wych z dydak­ty­ką. Specjalizuje się w tań­cach naro­do­wych. Swoje zain­te­re­so­wa­nia zawar­ła w roz­pra­wie dok­tor­skiej pt.: Taniec naro­do­wy jako war­tość kul­tu­ry w dobie utra­ty pol­skiej pań­stwo­wo­ści w latach 1772–1918 napi­sa­nej pod kie­run­kiem dr hab. Małgorzaty Komorowskiej.

Wśród publi­ka­cji nauko­wych Klaudii Carlos-Machej znaj­du­ją się: Taniec jako war­tość kul­tu­ry. Ciągłość, prze­mia­ny, kon­tro­wer­sje („Edukacja Filozoficzna” nr 38/2004, Uniwersytet Warszawski); Taniec jako war­tość pol­skiej kul­tu­ry naro­do­wej („Edukacja Filozoficzna” nr 48/2009, Uniwersytet Warszawski), Polskie tań­ce naro­do­we – wykład otwar­ty, semi­na­rium (Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, 5–6.12.2012); Kierunek Taniec („Aspiracje” 1(35)/2014).

Wśród pre­zen­ta­cji arty­stycz­nych (par­tie solo­we w pan­to­mi­mach, ope­ro-bale­tach i ope­rach Warszawskiej Opery Kameralnej): Galimatias Musicum KV 32, Le petits riens KV 299b, KV 299c, muz. W.A. Mozart, reż. R. Peryt – Bianca; Pantalon e Colombina KV 416, muz. W.A. Mozart, reż. J. Klonowski — Colombina; Pimpinione, muz. G. Telemann, reż. J. Stokalska; Il bal­lo del­le ingra­te, muz. C. Monteverdi, reż. R. Peryt; Alceste, muz. J.B. Lully, reż. J.C. Malgloire, R. Agnel; Eugeniusz Oniegin, muz. P. Czajkowski, reż. R. Peryt; Nędza uszczę­śli­wio­na, muz. M. Kamieński, reż. J. Stokalska; Juliusz Cezar, muz. G.F. Haendel, reż. M. Grzesiński.

Udział w innych spek­ta­klach Warszawskiej Opery Kameralnej: Venus i Adonis, muz. J. Blow, reż. R. Peryt; Il Sant’Alessio, muz. S. Landi, reż. R. Peryt; Dido i Aeneas, muz. H. Purcell, reż. R. Peryt; Tetide in Sciro, muz. D. Scarlatti, reż. J. Stokalska; L’Amfiparnaso, muz. O. Vecchi, reż. G. Pimpiglione; Don Pasquale, muz. G. Donizetti, reż. J. Stokalska; Cyrulik Sewilski, muz. G. Rossini, reż. J. Stokalska; Włoszka w Algierze, muz. G. Rossini, reż. J. Stokalska; Semiramida, muz. G. Rossini, reż. J. Stokalska; Czarodziejski flet, muz. W.A. Mozart, reż. J. Stokalska; Jenufa, muz. L. Janacek, reż. J. Stokalska; Baltazar, muz. Z. Krauze, reż. R. Peryt; Qua vadis, muz. B. Matuszczak, reż. J. Stokalska; Antygona, muz. Z. Rudziński, reż. J. Kilian.

Wśród kom­po­zy­cji cho­re­ogra­ficz­nych znaj­du­ją się:

Uczestniczyła w semi­na­riach, warsz­ta­tach tań­ca pro­wa­dzo­nych przez Ludmiłę Siereżniakową, Borysa Bregwadze, Anatolija Borzowa, Mate Saez, Andre Tysona, Thomasa Lunda, Teo Barea, Andrzeja Chowańca.

Klaudia Carlos-Machej nie­prze­rwa­nie od 1994 roku pra­cu­je jako dzien­ni­kar­ka i pre­zen­ter­ka tele­wi­zyj­na. W 2001 roku w Instytucie Nauk Politycznych UAM odby­ła Studia Podyplomowe w zakre­sie dzien­ni­kar­stwa. Popularyzuje sztu­kę tań­ca, jest autor­ką cyklu dwu­na­stu odcin­ków pro­gra­mu Pokochać taniec emi­to­wa­ne­go na ante­nie TVP SA, pro­gra­mu o cha­rak­te­rze edu­ka­cyj­nym, w któ­rym pre­zen­to­wa­no tech­ni­ki tań­ca, sty­le i for­my tań­ca, syl­wet­ki wybit­nych tan­ce­rzy i cho­re­ogra­fów, zespo­ły bale­to­we, zespo­ły teatru tań­ca jak rów­nież oby­cza­je i kul­tu­rę tanecz­ną innych naro­dów. Klaudia Cralos-Machej prze­pro­wa­dzi­ła kil­ka­dzie­siąt wywia­dów dla TVP SA z wybit­ny­mi oso­bo­wo­ścia­mi świa­ta kul­tu­ry m.in.: z Bogusławem Kaczyńskim, Witoldem Zapałą, Stefanem Sutkowskim, tan­ce­rza­mi Tantztheater Pina Baush – Nazareth Panadero i Januszem Subiczem. Od 2005 roku jest kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Żoliborza.

Klaudia Carlos-Machej jest autor­ką książ­ki doty­czą­cej mor­fo­lo­gii ruchu – Domowy fit­ness, Poznań 2007.


ostatnia modyfikacja: 24/09/2019