prof. dr Kazimierz Machala


Fot. Aleksandra Malesa

– wal­tor­ni­sta, kom­po­zy­tor i peda­gog. Ukończył Liceum Muzyczne w Łodzi oraz – z wyróż­nie­niem — Janaczkową Akademię Sztuk Pięknych w 1973 roku otrzy­mu­jąc tytuł magi­stra sztu­ki. Podjął wów­czas pra­cę na sta­no­wi­sku pierw­sze­go wal­tor­ni­sty w Orkiestrze Radiowej Polskiego Radia w Krakowie. Jest lau­re­atem III nagro­dy Międzynarodowego Konkursu Muzycznego w kate­go­rii instru­men­tów dętych w Pradze w 1974 roku.

W tym samym roku wyje­chał na dal­szą edu­ka­cję do Juilliard School w Nowym Jorku. Ukończył tam stu­dia magi­ster­skie i dok­to­ranc­kie i w 1978 roku — jako pierw­szy wal­tor­ni­sta w histo­rii tej­że uczel­ni — otrzy­mał tytuł dok­to­ra sztuk muzycz­nych.

Pracował jako docent wizy­tu­ją­cy na Uniwersytecie Głównym w sta­nie Georgia. W 1979 wygrał kon­kurs na pierw­szą wal­tor­nię w Sydney Symphony Orchestra w Australii. Po sied­mio­let­niej pra­cy w tej orkie­strze wró­cił do USA i został zatrud­nio­ny na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go Uniwersytetu w Georgii. W 1989 roku wygrał kon­kurs na sta­no­wi­sko peda­go­ga na Uniwersytecie Głównym w Illinois i w 1997 roku został mia­no­wa­ny pro­fe­so­rem zwy­czaj­nym tej Uczelni.

Jako peda­gog inte­re­su­je się szcze­gól­nie wydaj­no­ścią gry na instru­men­tach dętych bla­sza­nych, gry z mniej­szym wysił­kiem i lep­szą ela­stycz­no­ścią. Szereg jego absol­wen­tów jest człon­ka­mi czo­ło­wych orkiestr ame­ry­kań­skich i kana­dyj­skich. Czterech z nich stwo­rzy­ło kwar­tet wal­tor­nio­wy Four Hornsmen of the Apocalypse. Grupa ta wystą­pi­ła na waż­nych warsz­ta­tach i festi­wa­lach muzycz­nych, m.in. na International Horn Symposium oraz Texas Bandmaster Association Conference.

Prof. Kazimierz Machala był człon­kiem American Woodwind Quintet, Georgia Brass Quintet, Australian Wind Virtuosi, Saint Louis Brass Quintet oraz Illinois Brass Quintet. Często kon­cer­to­wał z Filharmonią Nowojorską oraz Frankfurcką Orkiestrą Radiową w Niemczech. Występował i wykła­dał na wie­lu festi­wa­lach muzycz­nych i wal­tor­nio­wych, m.in. Tidewater Music Festival in Maryland, Cambridge Music Festival w Nowej Zelandii, Hong Kong Arts Festival, Stavanger Brass Music Festival w Norwegii, International Horn Symposium w Finlandii, Domaine Forge Festival w Kanadzie, Bourgos Chamber Music Festival w Hiszpanii, Lugano Horn Workshop w Szwajcarii, Daytona Horn Workshop, International Interpretation Horn Courses w Pradze i innych.

Jego dzia­łal­ność twór­cza wią­że się z posze­rze­niem reper­tu­aru solo­we­go głów­nie na wal­tor­nię. Ponad 30 trans­kryp­cji na wal­tor­nię i for­te­pian zosta­ło opu­bli­ko­wa­nych przez reno­mo­wa­ne wydaw­nic­twa muzycz­ne, jak International Music Company, Schirmer Inc, International Music Diffusion w Paryżu, Masters Music Publications i inne. Dokonał kil­ku aran­ża­cji na róż­ne skła­dy instru­men­tal­ne i skom­po­no­wał sze­reg utwo­rów ory­gi­nal­nych. Jego kom­po­zy­cje i aran­ża­cje są wyko­ny­wa­ne przez zespo­ły i orkie­stry o mię­dzy­na­ro­do­wej repu­ta­cji, jak Berlin Philharmonic Wind Quintet, American Horn Quartet, Dallas Wind Symphony, sek­cja wal­tor­ni z Chicago Symphony Orchestra czy Beethovenhalle Orchester w Bonn. Jego aran­ża­cja American Folk Suite jest nagra­na na CD BIS label przez Berlin Philharmonic Wind Quintet, a jego pierw­sza kom­po­zy­cja Intuitions for Horn Quartet jest nagra­na przez American Horn Quartet na CD MSR Classics.

Kwintet bla­sza­ny Kazimierza Machali Brass Quintet No. 1 otrzy­mał nagro­dę „the Excellence in Composition Award” na Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Muzyki Kameralnej w Louisville, Kentucky w 2008 roku. Jego kon­cert wal­tor­nio­wy Concerto for Horn, Winds and Percussion był już wyko­ny­wa­ny na pię­ciu kon­ty­nen­tach, a jego ostat­nia kom­po­zy­cja Celtic Scents for Woodwind Quintet, Guitar and Double Bass otrzy­ma­ła pra­wy­ko­na­nie w Warszawie w stycz­niu 2013 roku.

Prof. Kazimierz Machala czę­sto peł­nił funk­cję pro­mo­to­ra i recen­zen­ta w prze­wo­dach dok­tor­skich. Od 2009 roku jest zatrud­nio­ny w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie – naj­pierw na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra wizy­tu­ją­ce­go, a po otrzy­ma­niu w 2012 roku tytu­łu pro­fe­so­ra sztuk muzycz­nych — na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go pro­wa­dząc kla­sę wal­tor­ni.

Od 2017 r. prof. Kazimierz Machala jest zatrud­nio­ny na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra zwy­czaj­ne­go.

E‑mail: kazmachala@gmail.com

 


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019