prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (z wyróż­nie­niem) w kla­sie for­te­pia­nu prof. Wiktora Mierżanowa oraz kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej w kla­sie prof. Jerzego Marchwińskiego. Uzupełniające stu­dia, jako sty­pen­dyst­ka Rządu Szwedzkiego, odby­wa­ła w Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie i Szkole Kameralistyki Radia Szwedzkiego w Edsberg, pra­cu­jąc z tej mia­ry arty­sta­mi co Greta Erickson, Kurt Levin i Frans Helmerson.

Po debiu­cie (1977) jesz­cze w okre­sie stu­diów, z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, wystę­po­wa­ła jako solist­ka, gra­jąc m.in. kon­cer­ty for­te­pia­no­we J.S. Bacha, L. van Beethovena, E. Griega, C. Saint-Saënsa, S. Prokofiewa. Katarzyna Jankowska-Borzykowska daje rów­nież wie­le reci­ta­li for­te­pia­no­wych, głów­nie z muzy­ką Fryderyka Chopina, w kra­ju i za gra­ni­cą, m.in. we Francji, Holandii, Szwecji, tak­że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Iranie.

Najważniejszym nur­tem i pasją w dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej jest jed­nak kame­ra­li­sty­ka for­te­pia­no­wa. Towarzyszy w reci­ta­lach wybit­nym — pol­skim i zagra­nicz­nym — muzy­kom, a zwłasz­cza śpie­wa­kom, jak np. Jerzy Artysz, Urszula Kryger, Zofia Kilanowicz czy Urszula Jankowska (sio­stra), z któ­ry­mi wystę­po­wa­ła na naj­po­waż­niej­szych estra­dach kon­cer­to­wych w kra­ju i za gra­ni­cą, we wszyst­kich nie­mal kra­jach Europy Zachodniej, w Rosji, Izraelu, Azji i Afryce. Uczestniczyła tak­że w wie­lu festi­wa­lach mię­dzy­na­ro­do­wych i kra­jo­wych, jak np. „Wratislavia Cantans” (wie­lo­krot­nie), Chopinowskim w Dusznikach, Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem, po pary­ski „Musicorama”, „Festival van Vlaandereen” w Limburgu (Belgia) czy „Jerach Festiwal of Culture & Arts” w Jordanii.

Katarzyna Jankowska-Borzykowska ma na swym kon­cie ogrom­nie wie­le nagrań radio­wych (archi­wal­nych i oko­licz­no­ścio­wych), tak w kra­ju jak i za gra­ni­cą, m. in. we Francji, Niemczech, Danii i Finlandii, tak­że tele­wi­zyj­nych, w reci­ta­lach „na ekra­nie”, fil­mach doku­men­tal­nych itp. Jej nagra­nie z bary­to­nem Jerzym Artyszem zosta­ło uty­tu­ło­wa­ne „Nagraniem Roku 1990”. Katarzyna Jankowska-Borzykowska ma też na swym arty­stycz­nym kon­cie wie­le płyt CD. Jest współ­lau­re­at­ką, z mez­zo­so­pra­nist­ką Urszulą Kryger, nagro­dy „Fryderyka 2001” za pie­śni K. Szymanowskiego. Nagrywa dla wie­lu wytwór­ni pły­to­wych: Tonnpress, DUX, dla fir­my japoń­skiej Pony Canyon Inc., dla firm nie­miec­kich.

Katarzyna Jankowska-Borzykowska bie­rze wie­lo­krot­nie udział w kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych kur­sach mistrzow­skich, współ­pra­cu­jąc z tak wybit­ny­mi muzy­ka­mi i peda­go­ga­mi, jak np. wio­lon­cze­li­ści Kazimierz Wiłkomirski, Kazimierz Michalik, Ivan Monigetti, Daniel Szafran czy Ivan Sadlo; śpie­wa­ka­mi jak Teresa Żylis-Gara. Pracuje na Międzynarodowych Konkursach (Konkurs im. W. Lutosławskiego, Konkurs im. St. Moniuszki), uzy­sku­jąc szcze­gól­ne wyróż­nie­nia. Towarzyszy mło­dym, uta­len­to­wa­nym śpie­wa­kom i instru­men­ta­li­stom na licz­nych kon­kur­sach, w tym naj­więk­szych jak Konkurs im. P. Czajkowskiego w Moskwie, Konkurs im. J. Brahmsa w Hamburgu, „Radiowy” w Monachium, „Genewa”, „Eurowizji”.

Katarzyna Jankowska-Borzykowska jest od wie­lu lat peda­go­giem w macie­rzy­stej uczel­ni. W 2012 roku otrzy­ma­ła tytuł pro­fe­so­ra sztuk muzycz­nych. W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina pro­wa­dzi kla­sę kame­ra­li­sty­ki for­te­pia­no­wej, prze­ka­zu­jąc swe doświad­cze­nie estra­do­we, arty­stycz­ną wraż­li­wość i pasję mło­dym poko­le­niom muzy­ków.

Od 2012 roku peł­ni funk­cję kie­row­ni­ka Katedry Kameralistyki Fortepianowej.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019