prof. Józef Serafin

Urodził się w 1944 roku w Krakowie. Ukończył z odzna­cze­niem stu­dia w kra­kow­skiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w kla­sie orga­nów prof. Bronisława Rutkowskiego i prof. Jana Jargonia. W latach 1970–72 stu­dio­wał w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu w kla­sie prof. Antona Heillera, uzy­sku­jąc dyplom z odzna­cze­niem i nagro­dę spe­cjal­ną.

Jest lau­re­atem pierw­szych nagród otrzy­ma­nych w Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Dawnej w Łodzi (1964), Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Warszawie (1967) i Międzynarodowym Konkursie Organowym w Norymberdze (1972).

Występował nie­mal we wszyst­kich kra­jach Europy, a tak­że w Japonii, Kanadzie i USA. Dokonał licz­nych nagrań radio­wych, tele­wi­zyj­nych i pły­to­wych (Polskie Nagrania, Veriton, EMI-Electrola, Motette, Aulos, Dux). Brał udział w pra­cach Jury wie­lu mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów orga­no­wych, m.in. w Norymberdze, Pradze, Manchester, Beauvais i Gdańsku.

Jest pro­fe­so­rem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, a tak­że pro­fe­so­rem i kie­row­ni­kiem Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie. Był rów­nież wykła­dow­cą uni­wer­sy­te­tów w Japonii, Kanadzie i USA. W roku 1996 pro­wa­dził kla­sę mistrzow­ską w Seulu (Korea Płd.). Pełni funk­cję kie­row­ni­ka arty­stycz­ne­go Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim oraz Leżajsku.


ostatnia modyfikacja: 21/04/2010