prof. dr hab. Joanna Napieralska

Absolwentka Wydziału Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina (obec­nie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Zatrudniona na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra w Katedrze Reżyserii Dźwięku.

Współtwórca i kie­row­nik pro­jek­tu Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna. Pełnomocnik UMFC ds. Międzyuczelnianej Pracowni Multimedialnej Kreacji Artystycznej.

Autorka warstw dźwię­ko­wych wie­lu fil­mów kino­wych i tele­wi­zyj­nych, lau­re­at­ka nagród za dźwięk. Stypendystka BBC TV Center (1989) oraz Programu Nipkow w Berlinie (2002/2003). Współpracownik Wyższej Szkoły Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie i Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Członkini Polskiej Akademii Filmowej (PAF), Europejskiej Akademii Filmowej (EFA) i Motion Pictures Sound Editors (MPSE).

Autorka dwóch ksią­żek: „Weiser” dra­ma­tur­gicz­na rola dźwię­ku, AMFC 2006;  SOUND DESIGN dro­ga eman­cy­pa­cji dźwię­ków fil­mo­wych, UMFC 2012.

Filmografia Joanny Napieralskiej


ostatnia modyfikacja: 05/03/2019