Joanna Monachowicz

Naukę gry na obo­ju roz­po­czę­ła w wie­ku 9 lat w kla­sie mgr Mirosławy Zduniewicz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku. Swoje umie­jęt­no­ści dosko­na­li­ła pod kie­run­kiem prof. Jerzego Kotyczki (Akademia Muzyczna w Krakowie), ad. Arkadiusza Krupy (Akademia Muzyczna w Krakowie, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie) oraz prof. Washingtona Barelli (Universität der Künste w Berlinie). Uczestniczyła rów­nież w kur­sach mistrzow­skich pro­wa­dzo­nych przez prof. Ingo Goritzkiego, prof. Gunthera Passina, prof. Hansjorga Schellenebergera oraz prof. Jean-Louis Capezzali.

Jest lau­re­at­ką wie­lu ogól­no­pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów. Do jej naj­waż­niej­szych osią­gnięć moż­na zali­czyć:

Za osią­gnię­cia arty­stycz­ne zosta­ła wie­lo­krot­nie nagro­dzo­na sty­pen­dium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej oraz Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Jest lau­re­at­ką pro­gra­mu sty­pen­dial­ne­go Młoda Polska.

W sezo­nie arty­stycz­nym 2013/2014 była człon­kiem Akademii Sinfonia Varsovia. Od 2015 roku jest obo­ist­ką Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej w Warszawie, z któ­rą w tym samym roku wystą­pi­ła w cha­rak­te­rze solist­ki wyko­nu­jąc Koncert na obój i orkie­strę Bohuslava Martinů.


ostatnia modyfikacja: 31/01/2018