dr hab. Joanna Ławrynowicz-Just, prof. UMFC

Joanna Ławrynowicz-Just uro­dzi­ła się w Warszawie, w rodzi­nie o wie­lo­po­ko­le­nio­wych tra­dy­cjach muzycz­nych.

Naukę gry na for­te­pia­nie roz­po­czę­ła w czwar­tym roku życia u Hanny Lachertowej. Ukończyła z wyróż­nie­niem stu­dia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w kla­sie prof. Teresy Manasterskiej. Po stu­diach kon­ty­nu­owa­ła naukę u pro­fe­sor Haliny Czerny-Stefańskiej, aż do chwi­li śmier­ci tej legen­dar­nej pol­skiej pia­nist­ki w 2001 roku.

Zdobyła wie­le pre­sti­żo­wych nagród na mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach pia­ni­stycz­nych (Berlińskim „Steinway&Sons” w 1990 r.; Chopinowskim w Darmstadt w 1999 r.; Konkursie im. Haliny Czerny-Stefańskiej w Ajigasawa w Japonii w 2000 r.; „Art Livre” w Sao Paulo w Brazylii w 2001 r.).

Jest tak­że lau­re­at­ką nagro­dy sty­pen­dial­nej „Młoda Polska”, przy­zna­wa­nej przez Narodowe Centrum Kultury.

Od wie­lu lat pro­wa­dzi bar­dzo aktyw­ną dzia­łal­ność kon­cer­to­wą, jako solist­ka i kame­ra­list­ka na całym świe­cie (w Europie, Azji, obu Amerykach, Nowej Zelandii).

Ma na swo­im kon­cie wie­le pre­sti­żo­wych kon­cer­tów zarów­no w Polsce, jak i za gra­ni­cą z towa­rzy­sze­niem zna­ko­mi­tych orkiestr i wybit­nych dyry­gen­tów.

Jako pol­ska pia­nist­ka może poszczy­cić się ogrom­ną aktyw­no­ścią fono­gra­ficz­ną. Nagrała dla fir­my fono­gra­ficz­nej „Acte Préalable” już ponad 30 albu­mów pły­to­wych. Są to m.in.: kom­plet dzieł solo­wych i kame­ral­nych Fryderyka Chopina (po raz pierw­szy w Polsce), wszyst­kie utwo­ry na skrzyp­ce i for­te­pian, na for­te­pian solo i kon­cert for­te­pia­no­wy Romualda Twardowskiego; kom­plet dzieł kame­ral­nych i kon­cer­tów for­te­pia­no­wych Henryka Melcera; utwo­ry na for­te­pian i dzie­ła kame­ral­ne Władysława Żeleńskiego; kom­plet dzieł kame­ral­nych Józefa Elsnera; dzie­ła kame­ral­ne Zygmunta Stojowskiego i Emanuela Kani. Większość zare­je­stro­wa­nych przez artyst­kę utwo­rów to świa­to­we pre­mie­ry fono­gra­ficz­ne. Jej pły­ty są wyso­ko cenio­ne przez melo­ma­nów i kry­ty­ków muzycz­nych oraz zdo­by­wa­ją zna­ko­mi­te recen­zje i wyróż­nie­nia w reno­mo­wa­nych maga­zy­nach muzycz­nych na całym świe­cie.

Pianistka pro­wa­dzi semi­na­ria i kur­sy zarów­no w Polsce jak i za gra­ni­cą, m.in.: w USA (Uniwersytet w Bloomington), Chinach (Konserwatoria w Szanghaju, Guangdong, Daijing), Japonii (Konserwatorium w Kyoto), na Litwie, we Francji (Paryż, kon­ser­wa­to­rium Boulogne Billancourt). Była tak­że juro­rem pod­czas wie­lu kon­kur­sów kra­jo­wych i mię­dzy­na­ro­do­wych m.in. w Varenna we Włoszech i w Łucku na Ukrainie. Artystka jest tak­że autor­ką opra­co­wań wyko­naw­czych utwo­rów for­te­pia­no­wych wyda­nych przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne.

Obecnie pia­nist­ka pro­wa­dzi dzia­łal­ność peda­go­gicz­ną na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go w kla­sie for­te­pia­nu na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. We wrze­śniu 2013 roku uzy­ska­ła tytuł dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go.

Więcej infor­ma­cji: www.lawrynowicz.info


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018